Tilsynssensorordningen

Alle studieprogram ved fakultetet skal ha en tilsynssensor. Tilsynssensordningen skal bidra til å sikre at grader oppnådd ved fakultetet holder god standard, at vurderingsordningene er tilstrekkelige i forhold til intensjonen med studiene, og at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte.

Fakultetet har ansvar for at alle studieprogrammer er under tilsyn av en tilsynssensor og at det oppnevnes et tilstrekkelig antall tilsynssensorer til at tilsynssensorenes oppgaver kan realiseres på en forsvarlig måte.

Fakultetet oppnevner tilsynssensorer etter forslag fra enhetene.

Tilsynssensor oppnevnes for:

  • Studieprogram
  • Emner (SVEXFAC)

Oppnevnte tilsynsensorer for 2018-2021

Tilsynssensoren

Funksjonsperioden for en tilsynssensor skal være 4 år, ordinært med anledning til forlengelse for én ny periode. Personer som oppnevnes som tilsynssensor skal ikke være ansatt ved UiO. Tilsynssensor skal ordinært ha bred undervisningserfaring og kompetanse på minst førsteamanuensis- eller førstelektornivå.

Oppgaver

Tilsynssensor skal primært føre tilsyn med:

  • Vurderingsformer
  • Vurderingsprosesser
  • Standarden på vurderingsresultatene i forhold til faglig innhold, undervisningsopplegg og forventet læringsutbytte.

Tilsynssensor skal ha bred tilgang til aktuelle studentprestasjoner og skal kunne delta som observatør i vurderingsprosessen. Tilsynssensor kan ved behov gi råd om videreutvikling av vurderingsopplegget og kan brukes som konsulent i arbeidet med å utvikle studiekvaliteten, både når det gjelder emner, emnegrupper og for programmet som helhet. Det anbefales at tilsynssensor ved jevne mellomrom møter fagmiljøet.

Tilsynssensor og institutt/program avtaler hvilke deler av vurderingsarbeidet tilsynssensor skal delta i og på hvilken måte. Tilsynssensor legger for øvrig opp arbeidet sitt på den måten vedkommende finner hensiktsmessig i forhold til formålet med arbeidet.

Grunnlagsmateriale

Informasjonsgrunnlag for tilsynssensors rapport

Hvor finnes informasjonen

Karakterstatistikk

FS-rapport: FS 582.001 / 580.001

Eksamensoppgavetekst, sensorveiledning

Eksamenskonsulent, evt. nettsider hvis gamle eksamensoppgaver er lagt ut på nett

Sensurordning

FS/ Eksamenskonsulent

Vurderingsformer

Se emnebeskrivelse

Pensumlister

Se semesterside

Resultater av periodiske evalueringer

Program- og emnesider

Oversikt over klager på karakter

Eksamenskonsulent. FS-rapport 579.001

Eksamensbesvarelser

Valg av besvarelser for emner som skal gjennomgå en grundigere evaluering

Studentevalueringer

Studentevalueringer for emner som skal gjennomgå en grundigere evaluering

I tillegg bør tilsynssensor få tilgang til årlig programgjennomgang, siste rapport for periodisk programevaluering og ellers informasjon som er relevant om programmet.

Rapportering

Tilsynssensor skal minimum annen hvert år rapportere om arbeidet sitt til instituttet/programmet i form av en rapport. Rapporten skal publiseres på programmenes nettsider.

Rapportmal

Honorering

Instituttene står for all kontakt med tilsynssensor(er), oppretter kontrakt(er) og betaler honorar. Tilsynssensor honoreres av instituttet når rapport er innlevert.

Følgende normalsatser, basert på tidligere praksis av ordningen, kan være veiledende for honorering:

  • Grundig evaluering av emne (vurderingsformer/prosess og resultater, inkludert lesing av et utvalg eksamensbesvarelser): 8 timer per emne
  • Skriftlig rapport, inklusive løpende tilsyn med hele emnetilbudet tilsynssensor er ansvarlig for, og evt. møte med fagmiljøet: 16 timer per rapporteringsår.

For et institutt med middels stor emneportefølje, hvor tilsynssensor fører tilsyn med 20-30 emner, hvorav 8 emner vurderes grundig per rapporteringsår, vil arbeidet (basert på disse satsene), utgjøre ca. 80 timer i lønnstrinn 78, tilsvarende ca. 25 000 kroner

Instituttene/programmene legger selv opp arbeidet på den måten som er mest hensiktsmessig i forhold til lokal organisering og behov. Instituttene står dermed fritt til å fastsette andre satser ut ifra hvordan arbeidet legges opp.

 

       

 

 

Publisert 27. nov. 2012 15:54 - Sist endret 15. mars 2019 14:37