Evaluering av programmer

Fakultetet har ansvar for å kvalitetssikre studieprogrammer i tråd med UiOs felles rammer for kvalitetssikring av studieprogram. Alle studieprogram skal evalueres årlig. I tillegg skal det med jevne mellomrom foretas en større, periodisk evaluering.


Årlig programgjennomgang

Kan gjennomføres på flere måter:

 • Dialogmøter med institutt eller program
 • Årlig evalueringsrapport

Programleder skal hvert år rapportere om studiekvalitet og kvalitetsarbeid ved programmet. Formålet med evalueringen er å vurdere behovet for justeringer i programbeskrivelsen eller i driften av studieprogrammet.

Grunnlagsmateriale for evalueringen

 • Evalueringsmaterialet som er produsert i perioden
 • Fakta om gjennomføringen av programmet
 • Pågående forbedringstiltak.

Rapportering

Programmene sender fakultetet årlig en Programgjennomgang.

Evalueringen skal publiseres på programmenes hjemmeside.

Ressurser

Verktøykasse for studentevaluering

Periodisk evaluering av programmer

Alle studieprogrammer skal evalueres jevnlig. Ved SV-fakultetet evalueres

 • Nye studieprogrammer etter 4 år
 • Alle studieprogrammer minimum hvert sjette år

Formålet med evalueringen er å gi grunnlag for faglige og strategiske vurderinger av behovet for endringer i eller nedleggelse av studieprogrammet. Den periodiske programevalueringen består av en egenevaluering og en ekstern evaluering.

Sentrale tema for evalueringen

 1. Programbeskrivelsen
 2. Rekruttering og arbeidslivsrelevans
 3. Studentenes gjennomføring
 4. Læringsmiljø og infrastruktur knyttet til programmet

Egenevaluering

Egenevalueringen gjennomføres av programledelsen og skal inkludere tilbakemeldinger fra studenter og eventuelt ansatte.

Ekstern evaluering

Fakultetet oppnevner, etter råd fra programledelsen, en evalueringskomité for hvert enkelt program. Komitéen skal gjennomføre den eksterne evalueringen basert på programledelsens egenevaluering og annet relevant materiale.

 • Panelet skal bestå av universitetsinterne og -eksterne representanter. Tilsynssensor kan fungere som ekstern representant.
 • Panelet skal inneholde spesialistkompetanse på fagfeltet, samt fra undervisning innenfor feltet på universitets-/høgskolenivå.
 • Panelet skal ha en studentrepresentant.
 • Det er valgfritt hvorvidt panelet skal ha representanter fra arbeids- eller organisasjonslivet.

Fakultetet har ansvaret for å legge til rette for at panelet får tilgang til nødvendig informasjon.

Rapportering

Evalueringskomitéen utarbeider en rapport med vurderinger knyttet til behovet for endringer i programmet eller nedleggelse av programmet. Komitéen oversender rapporten til fakultetet.

Ressurser

Verktøykasse for studentevaluering

Rapportmal

Publisert 27. nov. 2012 15:58 - Sist endret 10. mai 2019 14:16