Kvalitetssystemet ved UV

Kvalitetssystemet er basert på UiOs kvalitetssystem som gir en rammebestemmelse som plasserer ansvar og angir minimumskrav for fakultetenes kvalitetssystem. Fakultetet har fastsatt egne rutiner for kvalitetsarbeid i tråd med systembeskrivelsen.

Disse ble vedtatt av dekanen 20.2.2013, med virkning fra 1.1.2013 (saksnr 2012/1287 i ephorte).

Ansvarsfordeling

  • Dekanen har det overordnede ansvaret for kvalitetssystemet.
  • Dekan/instituttleder har ansvar for årlig oppfølging av mål og tiltak og vurdering av måloppnåelse gjennom strategisk plan, årsplaner, virksomhetsrapportering etc. Dette innebærer blant annet at instituttene hvert år utarbeider en kort studiekvalitetsrapport som inngår som grunnlag for virksomhetsrapporteringen og dialogmøter.
  • Programråd/programrådsleder, emneansvarlig og eksterne evaluerere har oppfølgingsansvar for de enkelte aktiviteter i kvalitetssystemet fordelt på følgende måte:
  • Programrådet/programrådsleder 

  • Emneansvarlig

Viktige temaer i den jevnlige overvåkningen av utdanningsvirksomheten (hentet fra kapittel 3 i UiOs kvalitetssystem):

"Sentrale tema er relevant evalueringsmateriale som er opparbeidet i perioden, fakta om gjennomføringen av programmene og pågående forbedringstiltak."

Studiekvalitetsrapport

Kort rapport som bestilles av Dekanen i forbindelse med 1.tertialrapportering. Fokus vil være på hvilke større grep som er gjort det siste året når det gjelder studiekvalitet. Det vil i tillegg kunne være noe ulikt fokus fra år til år avhengig av hva som er UiOs og Fakultetets prioriteringer.  Det må opplyses om gjennomførte og planlagte programevalueringer.

Publisert 10. mai 2013 13:43 - Sist endret 8. sep. 2020 11:10