Instituttets økonomi under press

Klinmed er i en vanskelig økonomisk situasjon, og tilpasninger til de nye økonomiske rammene vil merkes i hele organisasjonen i tiden som kommer.

Instituttleder Ivar P. Gladhaug. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Det er ikke til å legge skjul på at instituttledelsen er bekymret for instituttets økonomiske situasjon. Klinmed er under press for å få balanse mellom inntekter og kostnader, etter at instituttets årlige bevilgning ble redusert med 7% fra 2017.

Det blir ingen enkel oppgave å få instituttets budsjett i balanse i løpet av den kommende femårsperioden. Vi har så langt satt i gang to typer tiltak for å forsøke å tilpasse oss de nye rammebetingelsene.

Økte inntekter

Det første tiltaket er å øke instituttets inntekter gjennom flere søknader om, og forhåpentligvis tildelinger av, eksternt finansierte prosjekter. Vi ser allerede en viss økning i søknader som har fått tilslag i løpet av det siste året.

I denne forbindelse har vi også fått på plass en avtale mellom UiO og OUS om retningslinjer for vertskapsrollen for eksternt finansierte prosjekter. Avtalen angir hvordan prosjekter bør forankres og fordeles mellom institusjonene. Vi er godt fornøyd med at institusjonene er kommet til enighet på dette punktet. Nåværende avtale gjelder kun for OUS, men vi er i gang med arbeid på en tilsvarende avtale med Ahus.

Det er også viktig at alle vitenskapelige ansatte fortsetter å huske på korrekt adressering av vitenskapelige publikasjoner. Dette gir også et bidrag til vår årlige bevilgning fra fakultetet.

Kutt i kostnader

Det andre tiltaket i denne prosessen er å kutte kostnader. Handlingsrommet vårt i denne situasjonen er svært lite da mer enn 90% av utgiftene ved instituttet dreier seg om faste lønnskostnader. Vi ser derfor for oss at vi må kutte årsverk i alle stillingskategorier over tid.

Vi ønsker ikke å gå til oppsigelser, men ved vakanser må vi foreta en grundig vurdering av hvorvidt den ledige stillingen skal videreføres. Vi har allerede gjennomført kutt i administrative årsverk, og fagmiljøene må være forberedt på en strammere økonomisk vurdering med hensyn til videreføring av stillinger fremover.

Det er realistisk at offentlig sektor utsettes for kutt også i årene fremover. Vi er generelt bekymret for den økonomiske situasjonen instituttet er i, men vi ser også at tiltakene vi har iverksatt så langt gir resultater. Vi vil gjøre det vi kan for at de videre innstrammingene blir gjennomført på en mest mulig smidig måte.

Publisert 22. feb. 2018 15:40 - Sist endret 18. jan. 2019 08:17