Klinmed setter fokus på undervisningsledelse

Instituttledelsen inviterte til ledersamling for å diskutere hvordan vi kan få til bedre samhandling og kvalitet i undervisningen ved instituttet.

Utdanningsleder Knut E. A. Lundin. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Klinmedansatte underviser i alle modulene på profesjonsstudiet i medisin og Klinmed er ansvarlig for 20 av 30 undervisningsfag. Mange av disse fagene er svært store, som kirurgiske og indremedisinske fag. Undervisningsorganisasjonen er svært komplisert.

Undervisningen er delt inn i modulene 1 til 8, der Klinmed forvalter M3 (3. studieår, kirurgi, medisin), M4 (4. studieår, nevrologi, ØNH og Øye), M5 (4. studieår, psykiatri og farmakologi), M6 (5. studieår, gyn/obst og pediatri), og M8 (6. studieår, medisin, kirurgi). I alle modulene er det mange andre fag som leverer undervisning som patologi, radiologi etc.

Undervisningsledelse i fokus

Instituttledelsen inviterte til ledersamling 12. april med tittel «Stadig bedre samordning og kvalitet i undervisningen ved Klinmed – hvordan gjør vi det?». Vi inviterte ledere på ulike nivåer innen vår organisasjon, både vitenskapelig og administrativt ansatte.

Programmet inneholdt innlegg fra instituttleder Ivar P. Gladhaug, undertegnede og seniorrådgiver Linda Røine. Vi hadde videre invitert student Munazzah Islam, lærer Ingrid Nermoen (endokrinolog, Ahus), modulleder Kåre Birkeland (også endokrinolog, OUS), undervisningsleder Guttorm Haugen (gynekolog, OUS) og avdelingsleder Sigrun Halvorsen (kardiolog, OUS).

Mange roller og tett samarbeid

Ivar P. Gladhaug redegjorde for de overordnede avtalene mellom UiO og sykehusene. Avtalene skal ivareta institusjonenes lovpålagte undervisningsplikt, og regulerer blant annet arbeidstid avsatt til undervisning for ansatte i kombinerte stillinger.

Som utdanningsleder har jeg et overordnet ansvar for undervisningen som gjennomføres i Klinmeds regi. For å få til dette har jeg et tett samarbeid med studiedekanen, undervisningsledere og modulledere, i tillegg til undervisningsenheten ved Klinmed.

Modulene ledes av modulledere og har hver sin modulkoordinator. Modullederne rapporterer til utdanningsleder og er ansvarlige for eksamenskommisjonene.

Det faglige innholdet sorterer under undervisningslederne som rapporterer til studiedekanen. Undervisningslederne fordeler undervisningen på de ansatte innen hvert fag, og leder Fagplanutvalget.

Bedre samordning og kvalitet i undervisningen

Ledersamlingen var fokusert på å bedre samordning og kvalitet på undervisningen, i tillegg til å identifisere og diskutere mulige problemområder og flaskehalser.

Det ble etterlyst tilbakemeldinger til lærerne på egen undervisning. Et system for dette er allerede etablert og mange lærere får nå rask respons fra studenter etter at de har holdt forelesninger.

Våre erfaringer viser at vi er gode på faktakunnskap og ferdighetstrening. Derimot er vi svakere på å aktivisere alle studentene og det er lite kontinuitet mellom lærer og student, blant annet som en konsekvens av at studentene roterer mellom AHUS, Ullevål, Rikshospitalet og enda flere lærearenaer.

Tettpakket timeplan

Fra lærernes side oppleves timeplanen som svært tettpakket, og det er så godt som umulig å bytte tid for undervisning. Mange synes at undervisningen kan komme på ubeleilige tidspunkter som skolenes vinter- og høstferie, men det er ikke lett å gjøre dette på annen måte. Dette skyldes blant annet at det undervises flere timer pr uke i den nye studieplanen Oslo 2014 enn tidligere. Forutsigbarhet er sterkt ønsket, også av oss, og timeplanene er nå som hovedregel klare ca 6 måneder på forhånd.

Det ble etterlyst tydeligere undervisningsledelse i medisinske og kirurgiske fag, som er store og omfatter en rekke subspesialiteter.

Vellykket ledersamling

Flere undervisere føler behov for påfyll av pedagogisk kompetanse og hjelp til å implementere nye læringsformer. Det ble etterspurt om instituttet følger opp at de faste vitenskapelige ansatte tar obligatoriske pedagogikk-kurs. Svaret på det er ja, det er personalseksjonen ved Klinmed har ansvar for dette.

Sett fra instituttets side var samlingen meget vellykket. Plenumsdiskusjonen ga mange viktige innspill som gjør at vi kan utvikle vår undervisning til å bli enda bedre.                           

 

Publisert 27. apr. 2018 13:35 - Sist endret 27. apr. 2018 13:35