Campus Ahus - en etablert enhet i instituttet

Campus Ahus er en viktig del av Institutt for klinisk medisin, både innen undervisning og forskning.

Professor og leder av Campus Ahus, Torbjørn Omland.
Professor og leder av Campus Ahus, Torbjørn Omland. © UiO/Øystein H. Horgmo.

Da Klinmed ble opprettet i 2010 var det diskusjon om hvorvidt daværende Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus skulle innlemmes i det nye storinstituttet, eller opprettholdes som en selvstendig grunnenhet ved fakultetet. Det var delte meninger om saken både ved OUS og Ahus. Konklusjonen ble dagens modell med Campus Ahus som en del av Klinmed.

Argumentene som støttet denne organiseringsformen var bedre integrasjon av forskning og undervisning, et bedre samarbeid og mindre grunnlag for motsetninger som følge av felles organisering.

I dag er Campus Ahus innarbeidet som en selvfølgelig og viktig del av instituttet med tette samarbeidslinjer.

Tre UiO-klinikker

Universitetsvirksomheten på Campus Ahus ble inndelt i tre universitetsklinikker.

Klinikk for indremedisin og laboratoriefag er den største, med cirka 50 ansatte fordelt på de indremedisinske fagområdene, nevrologi og laboratoriefag. Klinikken ledes av Trygve Holmøy. Underlagt klinikken er Avdeling for klinisk molekylærbiologi, kalt EpiGen, som er vårt molekylærbiologiske forskingslaboratorium ledet av professor Hilde Nilsen. EpiGen drives i tett samarbeid med sykehuset.

Klinikk for kirurgiske fag omfatter alle de kirurgiske fagområdene inkludert gynekologi, ortopedi, øre-nese-hals og anestesi. Klinikken har cirka 25 ansatte, og ledes av Gregor Bachmann-Harildstad.

Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri er vår minste klinikk med 11 ansatte. Fagområdene omfatter som navnet tilsier helsetjenesteforskning og psykiatri. Klinikken ledes av Hilde Lurås, som for tiden er konstituert som forskerutdanningskoordinator.

Ulik organisering

Organiseringen på Campus Ahus skiller seg fra organiseringen av OUS-delen på flere områder.

  • Det viktigste er at vi har ikke sammenfallende organisasjonsstruktur med sykehuset. Våre tre klinikker har som nevnt ovenfor aktivitet og ansatte spredt over flere av sykehusets enheter, og klinikkleder har ikke lederansvar i sykehuset.
  • Vi har ikke forskningsledere i våre klinmed-klinikker. Klinikklederne ivaretar oppgaver som ved OUS-delen av instituttet er fordelt på klinikkleder og forskningsleder i UiO-linjen.
  • Da Klinmed ble dannet i 2010, og det var avklart at Campus Ahus skulle inngå i instituttet, ble det bestemt at det skulle være en stedlig, øverste leder på Campus Ahus. Denne skal være nestleder og inngå i instituttets ledergruppe. Klinikklederne rapporterer til campusleder, og ikke til instituttleder slik strukturen er i OUS-delen av instituttet.
  • Vår stedlige administrasjon er organisert som et samlokalisert minisekretariat, som tjener ansatte og ledere i alle tre klinikkene samt campus-leder. Administrativ koordinator har linje til campus-leder. Ved OUS-delen av instituttet er lokal administrasjon lagt på klinikknivå.

Systematisk satsing

Ved Ahus undervises i de fleste av medisinstudiets moduler og fagområder. Undervisningen får jevnt over svært gode tilbakemeldinger fra studentene. Spesielt trekkes fram god pasienttilgang, og at studentene får møte mange pasienter med «vanlige» sykdommer. Dette oppleves som relevant undervisning for senere praksis som lege.

I tråd med prinsippene for ny studieordning, er alle studenter stort sett innom Ahus i hver modul. Vi har gode studentfasiliteter med blant annet overnattingsrom og kjøkken, som brukes flittig.

Forskningen ved Ahus er i stadig fremgang, både kvalitativt og kvantitativt. I henhold til råd fra Det medisinske fakultet og NFR-evaluering gjennomført i 2011, satses det bevisst på sterke forskningsmiljøer. Det legges vekt på å utnytte de komparative fortrinn som et stort og uselektert pasientmateriale gir.

Den systematiske forskningssatsningen har gitt resultater. Dette er blant annet vist gjennom Demensforskningsprisen til professor Tormod Fladby i 2017, Kong Olav Vs Kreftforskningspris til Vessela Kristensen i 2018 og Hjerteforskningsprisen til undertegnede i februar i år. Satsningen på EpiGen og rekruttering av professor Hilde Nilsen, som leder av denne viktige enheten for translasjonsforskning, har også vært et viktig premiss for den positive utviklingen.

Emneord: Nytt fra ledelsen, Torbjørn Omland, Campus Ahus Av Torbjørn Omland
Publisert 15. mars 2019 13:06 - Sist endret 15. mars 2019 13:06