Nytt fra ledelsen: Ny Koronahverdag på Klinmed

Etter to (nye) uker med beredskapstiltak er vi nå over i roligere fase ved Klinmed. Håndteringen av Koronaepidemien har fått på plass digitale løsninger i rekordfart og vi har gjennomført den første heldigitale disputasen ved instituttet med stor suksess. Det er imidlertid fremdeles mye arbeid med omlegginger på undervisningssiden og situasjonen har også ført til stans og forsinkelser i flere forskningsprosjekter.

Bildet kan inneholde: business, offisielt.

Instituttleder Dag Kvale. Foto: UiO

Presisering av avtaler om utlån av personale til sykehusene

Vi ønsker å tilstrebe mest mulig ordinær drift så godt det lar seg gjøre i jobb hjemmefra, slik at universitetsfunksjonene opprettholdes. UiOs avtaler med OUS og Ahus gir mulighet for at kompetent helsepersonell kan stille opp frivillig. Vi vet at mange Klinmed-ansatte har stilt seg til disposisjon og det er vi stolte over og takknemlige for. Ledelsen oppfatter imidlertid at det er behov for en avklaring rundt praksis i disse avtalene. Et sentralt punkt er at utlån skal baseres på frivillighet, samtidig med at universitetsfunksjonene skal ivaretas i størst mulig grad. Per nå har ikke sykehusene anledning til å beordre UiO-ansatte over i klinisk arbeide.

Digital hverdag og første digitale disputas gjennomført

Ukene våre preges av møte- og undervisningsplattformer som Zoom og Teams og nå også for disputaser. Det har vært et høyt aktivitetsnivå på undervisningssiden i disse ukene. Mange ansatte har gjort en stor innsats for å omstille seg til digital undervisning, og vi har fått positiv respons fra både lærere og studenter. Det er gode nyheter. Dekanmøtet har nettopp vedtatt at digital undervisning på UiO skal vare ut semesteret.

For første gang er en disputas ved Det medisinske fakultet gjennomført med kandidat, disputasleder og komité-medlemmene hver for seg. Det ligger mye arbeid bak for å få på plass systemene for gjennomføring av både prøveforelesning og disputas digitalt. Vi er veldig takknemlige overfor IT-seksjonen som jobber hardt for å innfri alle ønsker og behov rundt de digitale løsningene. Vi gratulerer Lars Andreas Dejgaard med godt gjennomført digital disputas, som den første på Klinmed, og gleder oss til mange flere!

Forskning i Koronaens tid

Koronasituasjonen skaper betydelige utfordringer også for forskningsaktiviteten ved instituttet. Sykdom, karantene og hjemmekontor, ofte med barn samt redusert kapasitet og stengninger av laboratorier gir stans og forsinkelser i prosjekter.

I motsetning til den totale nedstengingen av alle bygninger på Campus Blindern har de fleste Klinmed-forskerne hatt tilgang til sine daglige arbeidsplasser på sykehusene. Til tross for dette har mange av våre forskere likevel måttet begrense sine aktiviteter på sykehusene og jobbet fra hjemmekontor, i tråd med nasjonale anbefalinger. Selv om møter, skriving av artikler og avhandlinger kan gjøres nesten som normalt på hjemmekontor, er det ikke til å stikke under en stol at både laboratorie-basert og klinisk forskning har blitt lidende under Korona-restriksjonene.

De ulike klinikkene og avdelingene har så langt hatt ganske variabel praksis for begrensninger av forskningsaktiviteter, slik vi oppfatter det. På vårt store institutt har vi lagt disse vurderingene ned til klinikk- og avdelingsnivå, basert på betydelig variasjon i lokale forhold, men samtidig forutsatt nedsatt interpersonell kontakt. Det er viktig at lokal ledelse tydelig informerer og derved dokumenterer føringer og begrunnelser for sine medarbeidere.

Fakultetet utarbeider nå felles maler for risikovurderinger av enkelt-prosjekter og prosjektmedarbeidere, som også vil være dokumentasjon for forsinkelser, alternativt begrunne nær normal virksomhet. Dette vil kunne gi enhetlige kriterier for hvordan tap av forskningsresultater blir vurdert opp mot risiko for smitte av forskeren, familien, og kollegaer.

Mange forskningsprosjekter i Klinmed har direkte konsekvenser for diagnostikk og behandling. Forsinkelser over lengre tid vil derfor kunne medføre helsemessige konsekvenser. Samtidig endres forutsetningene raskt og uforutsigbart med pandemien. Fakultetet og Klinmed arbeider sammen med universitetssykehusene om felles retningslinjer for hvordan forsinkelser og stans i forskningsprosjekter skal håndteres. Din nærmeste leder vil oppdateres fortløpende om avklaringer og løsninger.

Oppfølging av doktorgradskandidater og postdoktorer

Det er en særlig vanskelig tid for stipendiater og postdoktorer på tidsbegrensede arbeidskontrakter og nå avbrudd i progresjonen. Problemstillingen er universell og rammer forskere i alle fag, på alle institusjoner. Klinmed og MedFak har løftet saken videre opp til rektoratet, hvor vi forventer nye felles føringer for universitetssektoren ganske snart. Det pågår dialog mellom UiO og viktige finansieringskilder om mulig økonomisk kompensasjon for forsinkelser av prosjektene. I mellomtiden oppfordrer vi alle til å ha god dokumentasjon på hvordan det planlagte arbeidet er blitt berørt, og hvordan det har påvirket progresjonen. Hvis du som stipendiat velger å bistå klinisk på sykehusene, vil det være mulig med forlengelse på doktorgrads -programmet.

Koronaforskning

Dagens situasjon fører også til stor aktivitet innen covid-19-forskning. I universitetssykehusene er det registrert over 20 covid-19-prosjekter som er dels startet eller under planlegging, og Klinmed-forskere er involverte i en stor del av disse prosjektene. Vi inkluderte den første pasienten i den WHO-initierte multinasjonale studien som ser på effekter av ulike medikamenter. Mikrobiologisk avdeling har startet biobanking av materialer fra SARS-CoV2-pasienter og nettundersøkelse for å se på smittevei. Forskere fra immunologisk institutt utvikler en antistoff-test for å se på covid-19-immunitet i befolkningen, og planlegger å samle inn rekonvalesensplasma for behandling av pasienter med alvorlige covid-19-infeksjoner. Det er imponerende hvor raskt forskningsmiljøene våre har kastet seg rundt og bidrar med forskning av høy kvalitet i denne epidemien. Dette er en viktig del av den nasjonale dugnaden som nå pågår.

 

Avslutningsvis vil vi igjen få understreke hvor imponerte og takknemlige vi er for den innsatsen som dere alle gjør i en situasjon som er utfordrende og vanskelig. Tusen takk og god påske – I koronaens tid!

Emneord: Nytt fra ledelsen, Dag Kvale, Korona, Koronaforskning, covid-19
Publisert 2. apr. 2020 13:38 - Sist endret 3. apr. 2020 10:57