FARM5110 – Industriell farmasi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir studentene kunnskap om forskning og utvikling (FoU) innen industriell farmasi fra eksplorativ fase (legemiddelkjemi, prekliniske in vitro og in vivo studier av effekt og toksisitet, preformulering) til formuleringsoptimalisering, pilotproduksjon og oppskalering inkludert regulatorisk farmasi. Metoder for identifisering (drug discovery) og utvikling (drug development) av kvalitativt gode legemiddelsubstanser vil være sentrale. Prinsipper som er viktig i moderne industriell produksjon som QbD (Quality by Design) og PAT (Process Analytical Technology) vil belyses.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du avansert kunnskap om moderne industriell forskning, utvikling og produksjon av nye substanser og preparater
  • har du inngående kunnskap om bruk av relevant moderne teknologi, prinsipper og modeller for rasjonell industriell FoU
  • kan du i samarbeid utarbeide og presentere forslag til løsning av en kompleks FoU problemstilling
  • kan du kommunisere om faglige problemstillinger og løsninger med et bredt spekter av andre yrkesgrupper (bl.a. kjemikere, medisinere, biologer, molekylærbiologer, regulatorisk spesialister)
  • kan du analysere problemstillinger innen valgt fordypningsområde (farmasøytisk kjemi, preklinisk, formulering/teknologi/prosess eller regulatorisk farmasi) og selvstendig foreslå faglig funderte løsninger

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved Universitetet i Oslo. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende de obligatoriske forkunnskapene på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning som seminarer og gruppearbeid. I tillegg blir det ekskursjoner. Fordypning innen ett av tre valgbare områder: farmasøytisk kjemi, preklinisk in vitro og in vivo studier, og formulering/teknologi/prosess inkludert regulatorisk farmasi.

Deltagelse i fordypningsområdet og gruppearbeid er obligatorisk.

  • Felles forelesninger: 8 timer
  • Studentaktivundervisning: 8 timer
  • Fordypningsområdet: 16 timer med varierte undervisningsformer

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent obligatorisk undervisning og obligatoriske innleveringer er gyldige i 3 år.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Eksamen innledes med en felles presentasjon fra gruppearbeidet og avsluttes med individuell eksaminering som også dekker fordypningsområdet.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Norsk. Engelsk på forespørsel.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2021 00:10:56

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)