FARM5120 – Klinisk- og sykehusfarmasi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene inngående kunnskap om og erfaring fra ulike sider av sykehusfarmasien, samt kunnskap om de ulike rollene for farmasøyter i helsevesenet. Emnet rommer tema som problemløsing i forbindelse med produksjon av avansert terapi, kvalitetssikringsarbeid (legemiddelhåndteringsfeil og pasientskader), klinisk farmasøytiske arbeidsmetoder, optimalisering av legemiddelbehandlingen til den enkelte pasient, helsekompetanse og etterlevelse. Emnet skal gi studentene inngående kunnskap om hvordan løse sammensatte utfordringer ved komplisert legemiddelbehandling, med fokus på sårbare pasienter som multisyke, skrøpelige eller alvorlig syke pasienter i alle aldersgrupper.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du avansert kunnskap om betydningen av samvalg, helsekompetanse og etterlevelse
  • har du inngående kunnskap om hvordan løse sammensatte utfordringer ved komplisert legemiddelbehandling, med fokus på sårbare pasienter som multisyke, skrøpelige eller alvorlig syke pasienter i alle aldersgrupper
  • har du avansert kunnskap om produksjon, legemiddelhåndtering og systemer for rapportering og håndtering av feil og mangler
  • kan du samarbeide med andre studenter og utarbeide og presentere forslag til optimalisering av behandling for pasienter med behov for kompleks legemiddelbehandling, inkludert løsninger knyttet til produksjon
  • kan du kommunisere om faglige problemstillinger og løsninger med annet helsepersonell og pasienter
  • har du bred kunnskap om bruk av relevant moderne teknologi i sykehusfarmasien (inkludert elektronisk kurve og systemer brukt i produksjon og -håndtering).
  • kan du analysere problemstillinger innen valgt fordypningsområde (produksjon, legemiddelhåndtering eller klinisk farmasi) og selvstendig foreslå faglig funderte løsninger

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved Universitetet i Oslo. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Emnet har plass til et begrenset antall studenter, avhengig av tilgjengelige praksisplasser. Ved opptak til emnet rangeres studentene etter gjennomsnittskarakter t.o.m. 6. semester og FARM3130 – Farmasøytisk praksis.

Emnet består av en fellesdel og tre parallelle, valgbare fordypningstema: produksjon, legemiddelhåndtering og klinisk farmasi. Studenter som har deltatt i klinisk praksis i FARM4100 – Persontilpasset legemiddelbehandling vil ikke ha prioritet til fordypning i klinisk farmasi i FARM5120 – Klinisk- og sykehusfarmasi. Modulen i klinisk farmasi avholdes på norsk og kan derfor kun velges hvis du behersker norsk.

Obligatoriske forkunnskaper

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning som seminarer, gruppearbeid og hverandrevurdering. Fordypningspraksis i helsetjenesten, innen ett av tre valgbare tema: produksjon, legemiddelhåndtering og klinisk farmasi.

Deltagelse i fordypningspraksis og gruppearbeid er obligatorisk.

  • Forelesninger: 8 timer
  • Studentaktivundervisning: 8 timer
  • Fordypningspraksis: 16 timer

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent obligatorisk undervisning og obligatoriske innleveringer er gyldige i 3 år.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Presentasjon av forberedt gruppearbeid samt påfølgende individuell, muntlig eksamen, 30 minutter. 

Emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk. Engelsk på forespørsel.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2021 06:10:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)

Det er plass til 21 studenter på emnet våren 2021.