English version of this page

Sidegjøremål

Alle ansatte ved UiO plikter å melde inn sidegjøremål og eierinteresser.


Definisjon

Med sidegjøremål eller biarbeid forstås arbeid som utføres og verv som innehas i tillegg til den ordinære universitetsstillingen, uansett om det er lønnet eller ikke. Også arbeid som utføres gjennom et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses som sidegjøremål.

Plikt til innmelding

  • Alle ansatte ved UiO plikter å melde inn sidegjøremål og eierinteresser gjennom UiOs elektroniske sidegjøremålregister.
  • Er du ansatt hos USIT og mener at du ikke har noe å registrere, skal du sende en e-post til USITs administrasjonssjef med beskjed om at du har tatt stilling til registrering av sidegjøremål og har funnet at du ikke har noe å registrere. Er du i tvil om annet arbeid eller verv skal registreres eller har andre spørsmål, kontakt USITs administrasjonssjef.

Offentliggjøring

Innregistreringene i sidegjøremålsapplikasjonen ligger ikke åpent tilgjengelig for publikum på nettet, og reglement for sidegjøremål ved UiO åpner ikke i dag for dette. Det juridiske fakultet har imidlertid siden slutten av 2010 hatt en egen ordning med publisering av sidegjøremål.  Universitetsstyret har vedtatt offentliggjøring av sidegjøremål og eierinteresser for ansatte ved UiO generelt. Det er et pågående prosjekt som forbereder en slik ordning.

Brukerne av sidegjøremålsapplikasjonen ved andre enheter enn Det juridiske fakultet bør være oppmerksom på at det på nederste linje i den enkelte innregistreringen automatisk kommer opp: "Offentliggjort Nei".

Administrasjon og godkjenning

De som har godkjenner- eller administratorrolle i sidegjøremålsapplikasjonen bruker sidegjøremålsregisteret til å søke opp registreringer via stedkode- eller personsøk og til å ta ut rapporter og statistikk.

Klagebehandling

Sidegjøremålsreglementets punkt 6 fastsetter at nektelse av rett til å påta seg eller fortsette med et sidegjøremål kan påklages til sidegjøremålsnemnda. Nemnda har tre medlemmer oppnevnt av rektor på fullmakt fra universitetsstyret for en treårsperiode.

Ansatte ved Det juridiske fakultet, som er pilotfakultet for offentliggjøring av sidegjøremål, har klagemulighet i forbindelse med avgjørelse om å offentliggjøre et bestemt sidegjøremål. Sidegjøremålsnemnda behandler i siste instans klagen.

Arkivering av innregistreringer

Informasjon om sidegjøremål skal arkiveres, og dette skjer via sidegjøremålsapplikasjonen. Underlagsmateriell o.a. skal lagres i personalmappe.

Bistilling (professor II)

UiO som hovedarbeidsgiver kan gi tjenestemann adgang til å påta seg ekstraarbeid og inneha bistilling i 20 prosent stilling som professor II ved annen institusjon, som ledd i samarbeidet med andre universiteter og høyskoler, forskningsinstitusjoner eller andre samarbeidspartnere. Se regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger.
 

Publisert 23. juni 2015 14:16 - Sist endret 20. apr. 2018 10:28