Forsknings- og utdanningstermin ved Helsam

Utfyllende bestemmelser for tildeling av forsknings- og utdanningstermin ved Institutt for helse og samfunn (HELSAM).

1. Formål

Hensikten med forsknings- og utdanningstermin er å gi muligheter til sammenhengende tid til utvikling av utdannings- eller forskningskompetanse. Alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling har rett til å søke, men har ikke krav på slik termin.

HELSAM ønsker at:

  • Terminen skal være et strategisk verktøy for å utvikle forskning og utdanning på høyt faglig nivå.
  • Termin skal bidra til å løfte forskning- og utdanning både for den ansatte og det nærmeste fagmiljøet
  • Terminen skal være tema i årlige medarbeidersamtaler slik at avvikling og utnyttelse kan planlegges.
  • Terminen skal utnyttes fleksibelt, dvs. at det skal være mulig å avvikle for eksempel halvårlige bolker eller bolker som er over ett år, dersom det eksisterer gode argumenter for det.

2. Søknad

Søknadsfrist er et år i forkant:

  • 1. april for terminer som starter våren året etter
  • 1. oktober for terminer som starter høsten året etter

Skjema for søknad om forsknings- og utdanningstermin (word) sendes til din avdelingsleder på e-post

3. Tildeling - kriterier for prioritering

Forsknings- og utdanningstermin tildeles av instituttleder etter anbefaling fra avdelingsleder.

Tildeling forutsetter at søkeren fremlegger en tilfredsstillende faglig arbeidsplan for perioden. Planen må synliggjøre hvordan terminen vil bidra til utvikling av forskning og utdanning for den enkelte, men også hvordan dette bidrar til å løfte fagmiljø/avdeling/institutt.

Ansatte som ikke gjennom tilfredsstillende publisering kan dokumentere aktiv faglig innsats i løpet av de siste årene, og hvor mangelfull forskningsinnsats ikke kan tilskrives særlige årsaker (ekstraordinær belastning i form av undervisning eller administrasjon, helsemessige forhold, særlige tyngende omsorgsoppgaver eller lignende), skal normalt ikke tildeles forsknings- og utdanningstermin.

Ved innbyrdes prioritering mellom søkerne som har opptjent rett til termin skal det legges vekt på:

  • Planene for utvikling av forskning eller utdanning under terminperioden.
  • Opptjent terminansiennitet ut over det nødvendige opptjeningsgrunnlag (jfr. punkt 4), og samlet arbeidsbelastning i stillingen, dersom denne ikke allerede er tatt hensyn til ved beregning av opptjeningstid. Opptjeningstiden kan korrigeres for eventuelle perioder med frikjøp eller lignende fra undervisningsplikt for å kunne konsentrere seg om eget forskningsarbeid (utenom ordinær forskningstermin), se tredje avsnitt under punkt 4.
  • Kvinners muligheter for å kvalifisere seg for toppstillinger

4. Opptjening

Grunnlaget for opptjening av forsknings- og utdanningstermin er tjeneste i fast vitenskapelig stilling, hvor den ansatte ivaretar de forpliktelser med hensyn til undervisning, forskning og administrasjon som er tillagt stillingen. Permisjoner gir normalt ikke opptjening.

Større avvik fra normerte arbeidsforpliktelser kan gi grunnlag for å fravike hovedregelen om 2 måneders opptjening per tjenesteår. Eksempler på slike avvik vil være frikjøp fra undervisning på grunnlag av likestillingsmidler og eksterne forskningsprosjekter når frikjøpet er over 2/3 av stillingen over lengre tid. Frikjøp for å være forskningsleder for større prosjekter skal normalt ikke gi avvik fra hovedregelen om opptjening, med mindre slike verv gir spesielt gode muligheter for konsentrasjon om egen forskning.

Ved beregning av opptjeningstid kan det tas hensyn til ansiennitet fra et annet universitet eller høyskole. Forskningstermin gis normalt først etter minimum 3 års tjenestetid ved Universitetet i Oslo.

Vikartid i førsteamanuensis eller professorstilling ved Universitetet i Oslo skal medregnes i opptjeningstiden.

Maksimal sammenhengende termin er vanligvis 12 måneder. Ansatte som har "opptjent" termin for mer enn 12 måneder kan normalt først innvilges ny termin etter at han/hun har vært i ordinær tjeneste i minst 3 nye år. Maksimal opptjeningstid er 9 år.

5. Rettigheter og plikter i terminen

Instituttet inngår konkret avtale om hvilke forpliktelser den tilsatte skal ha i terminperioden. Normalt bør doktorgradsveiledning opprettholdes under terminen.

Ved avsluttet termin skal resultatene av terminen presenteres for avdeling.

 

 

Publisert 24. juni 2015 09:39 - Sist endret 24. jan. 2019 08:30