English version of this page

Skatt ved utenlandsopphold

Undersøk hvordan utenlandsoppholdet vil påvirke din skattesituasjon, både i Norge og i utlandet. Sørg for å innhente all nødvendig dokumentasjon før utreise/hjemkomst.


Skatteplikt

 • Skatteplikten vil variere avhengig av hvilket land man skal være i, hva slags tjeneste man skal utføre, oppholdets varighet m.v.
 • Norge har inngått skatteavtaler (regjeringen.no) med en lang rekke land for å unngå dobbeltbeskatning.
 • Vanligvis skal man skatte til landet man mottar lønn fra.
 • For Frankrike og Italia og enkelte andre land finnes det avtaler som opprettholder skatteplikt til Norge selv for lønn fra utenlandsk undervisnings-/forskningsinstitusjon.
 • Med USA finnes det en helt spesiell skatteavtale som kan gi full skattefritak.

Skatteavtalen med USA

 • På grunnlag av artikkel 15 i skatteavtalen med USA (regjeringen.no) kan det gis skattefritak for opphold i USA i inntil to år.
 • Søknad om skattefritak bør sendes skattekontoret før avreise.
 • Det aller viktigste kriteriet for å få skattefritaket er at det foreligger en innbydelse. Innbydelsen bør ha "et visst offisielt preg" og må foreligge på forhånd. Innbydelsen må spesifisere at det dreier seg om et undervisnings- eller forskningsopphold, ikke for eksempel et opphold som "privilegert student". Innbydelsen bør også innebære visse forpliktelser fra innbyderens side. Doktorgradsstudenter vil normalt tilfredsstille kravene som settes, men gis noen ganger bare et delvis skattefritak (etter artikkel 16).
 • Andre momenter som i følge Finansdepartementet skal tillegges vekt ved vurderingen:
  • Forelå innbydelsen på et tidlig stadium og før forskningsoppholdet tok til, eller er innbydelsen skaffet til veie etter ankomst?
  • I hvilken grad beskriver innbydelsen et konkret avgrenset forskningsprosjekt og den forskning som skal utføres, og hvilke goder eller privilegier tilstås vedkommende?
  • I hvilken grad vil et samarbeid med de ressurser som universitetet kan tilby være nødvendig for det arbeid som skal utføres? Vil vedkommende for eksempel delta i et forskningsteam?
  • I hvilken grad vil vedkommende utføre selvstendig arbeid, for eksempel når det gjelder innsamling av forskningsmateriale og bearbeiding av dette?
  • Vedkommende persons faglige kvalifikasjoner sett i forhold til det arbeid som skal utføres.
  • Har vedkommende fått forskningsstipend e.l. i tilknytning til det aktuelle arbeid?
  • Etterfølgende forskningsresultater.
 • Ved innvilget fritak vil du få et nytt skattekort med lavere sats. Skattesatsen er ikke null fordi du fortsatt skal betale 8,2% i trygdeavgift. Videre skal skattekortet gjelde for et helt år slik at skattesatsen settes i forhold til hvor stor del av inntekten som er skattefri.

Rett til å kreve fradrag

Er det ikke inngått skatteavtale med det landet hvor inntekten blir skattlagt, kan du selv kreve fradrag ved den norske likningen for endelig utliknet skatt som er betalt i utlandet. Du må være skattemessig bosatt i Norge. Les mer om unngåelse av dobbeltbeskatning (skatteetaten.no).

Forskningsstipend

Forskningsstipend er skattepliktig. Stipend som blir gitt i tilknytning til arbeidsforhold regnes alltid som skattepliktig inntekt. Det gis imidlertid fradrag for utgifter som er påløpt for å dekke stipendets formål (merutgifter ved oppholdet). Du må kunne dokumentere merutgiftene.

Andre skattepliktige forhold i Norge

 • Det trekkes skatt av bruttoinntekten for den perioden av året du har bodd i Norge. Du har krav på alle fradrag for samme periode. Les mer om særregler for personer som er skattemessig bosatt i Norge en del av året (skatteetaten.no).
 • Du kan bli skattepliktig i Norge for enkelte inntekter i utlandet dersom du er skattemessig bosatt i Norge. Det kan også gis skattenedsettelse på arbeidsopphold i utlandet som varer i minst 12 måneder.
 • Er du skattemessig bosatt i Norge ved årsskiftet, er du fullt skattepliktig til Norge for formue. Hvis alminnelig skatteplikt til Norge har opphørt før årsskiftet, vil du bare være skattepliktig i Norge for fast eiendom i Norge.
 • Dersom du har fri bolig i utlandet, vil denne også kunne være skattepliktig i Norge.
 • Les mer om skattepliktig formue i utlandet (skatteetaten.no).

Skatterådgivning

Publisert 10. sep. 2012 20:05 - Sist endret 2. des. 2019 10:04