Undervisning og veiledning for stipendiater med tre års ansettelse

Dekanvedtak - JF - 2019/11

Ordningen er opphevet.  Stipendiater med treårskontrakter som er ansatt etter 15. mars 2019, vil ikke kunne få forlenget tilsetting for utført arbeid. For stipendiater som er ansatt før 15. mars 2019 vil fakultetet finne overgangsordninger.  

Stipendiater med tre års ansettelse gis mulighet for forlenget tilsetting i inntil et år for utført undervisning og veiledning. Slik arbeid må utføres underveis i ansettelsesperioden, og senest 6 måneder før innlevering, og forlenget tilsetting vil bli gitt en gang per semester etter at arbeidet er gjennomført.

Basert på alminnelig plikt for stipendiater ved Det juridiske fakultet, kan stipendiaten gjennomføre inntil 1359 klokketimer undervisning eller veiledning for å oppnå et års forlengelse. Forlengelsen kan også bli kortere avhengig av totalt antall timer.

Rutine for undervisning

 1. Stipendiater som mener å inneha kompetanse til å undervise i fakultetets fag, tar kontakt med instituttet om dette. Hvis instituttet mener at stipendiaten har kapasitet til å undervise og at undervisning ikke vil gå ut over progresjonen i avhandlingsarbeidet, anbefaler instituttet stipendiaten videre til ansvarlig faglærer.
 2. Ansvarlig faglærer vurderer:
  1. stipendiatens kompetanse i faget
  2. behovet for undervisning i faget
  3. ønskeligheten i at stipendiaten underviser i faget
 3. Hvis ansvarlig faglærer finner at stipendiaten bør undervise i faget, gir faglærer eller instituttet beskjed til den aktuelle studieplanleggeren i Studieseksjonen semesteret før undervisningen eventuelt skal finne sted. I tillegg skal forskningsdekanen og avdelingsansvarlige PMR-medlem informeres.
 4. Studieplanlegger registrerer undervisningen – fag og antall timer – i AURA.
 5. Personalkonsulent i Administrasjonsseksjonen får en gang pr semester oppdatert informasjon fra AURA og forlenger stipendiatens tilsettingsperiode tilsvarende utført undervisning.

Rutine for veiledning

 1. Stipendiater som mener å inneha kompetanse til å veilede studenter med skriving av masteroppgave, tar kontakt med instituttet om dette. Hvis instituttet mener at stipendiaten har kapasitet til å veilede og at veiledningen ikke vil gå ut over progresjonen i avhandlingsarbeidet, anbefaler instituttet stipendiaten videre til avhandlingskoordinater på det aktuelle fagområde.
 2. Avhandlingskoordinator vurderer stipendiatens kompetanse mht. veiledning innen fagområdet.
 3. Hvis avhandlingskoordinator finner at stipendiaten innehar veiledningskompetanse, gir koordinator eller instituttet beskjed til den aktuelle veiledningsplanleggeren i eksamensseksjonen semesteret før veiledning eventuelt skal finne sted. I tillegg skal forskningsdekanen og studieårsansvarlige for 5. studieår informeres.
 4. Veiledningsplanlegger registrerer veiledningen – fag og antall timer – i AURA.
 5. Personalkonsulent i Administrasjonsseksjonen får en gang pr semester oppdatert informasjon fra AURA og forlenger stipendiatens tilsettingsperiode tilsvarende utført veiledning.

Endring i regler for uttelling

Det er nye Regler for undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved Det juridiske fakultet fom.1.1.2018. Reglene for Fradrag for generell administrasjon for stipendiater og uttelling for undervisning ble endret. De nye reglene gjelder for 3-årige stipendiater ansatt etter 1.1.2018. De som er ansatt før følger gamle regler og gammel uttelling. 

De nye reglene gjør at antall timer gjennomført undervisning/veiledning økes fra 560 til 1359 for å oppnå ett års forlengelse. Samtidig økes uttellingen for ordinær undervisning fra 5 til 10 og for TULSA fra 2 til 4 for stipendiater. Uttelling for veiledning er fortsatt 15 klokketimer per kandidat. Se nye Regler for undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved Det juridiske fakultet        

Rutinen er vedtatt av dekanen 05.09.14, justert våren 2015 og 2017, og endret med nye regler for uttelling fom. 1.1.2018.

Ordningen er opphevet etter dekanvedtak Dekanvedtak - JF - 2019/11

 

Publisert 4. nov. 2015 09:14 - Sist endret 23. juli 2021 12:17