English version of this page

Gjennomføringsstipend ved ILOS

Et gjennomføringsstipend er en utdanningsordning innført av Fakultetsstyret ved HF for ph.d.-kandidater som leverer avhandlingen sin på normert tid eller normert tid + inntil 6 måneder. Ordningen innebærer tilbud om forlenget tilsetting etter innlevering av avhandlingen og har det siktemål å øke bredden på kandidatens kompetanse.

Ordningens hovedtrekk og tidsfrister er beskrevet i HFs retningslinjer for gjennomføringsstipend. Her finner du tilleggsinformasjon om det som er spesifikt ved ILOS.

Retningslinjer for gjennomføringsstipend ved ILOS

1. Gjennomføringsstipendiaten og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) lager en plan for gjennomføringsstipendperioden. Den inneholder informasjon om undervisning og andre arbeidsoppgaver og oversendes fakultetet to uker før forventet innlevering av avhandlingen.

2. I gjennomføringsstipendperioden skal stipendiatens arbeidstid fordeles på samme måte som for førsteamanuenser og professorer: 47 prosent til forskning, 47 prosent til undervisning og pedagogisk opplæring og 6 prosent til administrasjon. Hvis undervisningen beskrevet i planen utarbeidet i forkant av gjennomføringsstipendperioden ikke tilsvarer disse prosentene, kan instituttet pålegge stipendiaten ytterligere undervisningsaktiviteter underveis i gjennomføringsstipendperioden. ILOS skal sørge for at stipendiaten får arbeidsoppgaver som er meritterende og faglig relevante. Eksempler på oppgaver som kan inngå i ordningen finnes i HFs retningslinjer for ordningen.

3. I utgangspunktet skal undervisningsoppgavene fordeles på fire områder: forelesning, seminar- eller gruppeledelse, veiledning og sensur. Fordelingen avtales individuelt mellom stipendiaten og ILOS, for eksempel i lys av stipendiatens tidligere undervisningserfaring. Stipendiaten kan også søke om spesielle ph.d.-midler for å arrangere ph.d.-seminarer eller gjesteforelesninger på ILOS. Etter individuelle avtaler kan stipendiater også utføre relevant administrativt arbeid.

4. For forberedelse og gjennomføring av undervisning, herunder veiledning og vurderingsarbeid, brukes ordinære satser i henhold til Retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved ILOS. Gjennomføringsstipendiater godskrives for to ekstra klokketimer per undervisningstime (enkelttime) til forberedelse av undervisningen. Veiledningen skal i utgangspunktet skje på bachelornivå.

5. Ved første gangs sensur skal stipendiaten ikke sensurere alene, men sammen med en erfaren sensor.

6. I tiden fra kunngjøringen av emnet for prøveforelesningen frem til avsluttet disputas skal stipendiaten skjermes for undervisningsoppgaver.

7. Forskningen skal heve stipendiatens kompetanse. Hvis stipendiaten ønsker det, kan han/hun ha en samtale med ph.d.-leder og/eller forskningsleder om hva som kan være gode og realistiske mål for forskningen i stipendperioden. Forskningen spesifiseres som konkrete oppgaver og føres inn planen for gjennomføringsperioden.

 

Å planlegge gjennomføringsstipend ved ILOS

6 måneder før innlevering

  • Ph.d.-kandidaten gir beskjed om at han eller hun planlegger å søke om gjennomføringsstipend.
  • Ph.d.-kandidaten søker om plass på kursprogrammet som leder frem mot pedagogisk basiskompetanse.
  • Arbeidet begynner med å utforme en plan for gjennomføringsstipendperioden. Kandidaten selv, fagansvarligstudiekonsulent og ph.d.-leder vil være involvert i arbeidet. De fagansvarlige får en særlig viktig rolle i planleggingen av arbeidsoppgavene for hver gjennomføringsstipendiat. Kandidaten tar selv kontakt med de/n relevante fagansvarlige i god tid før fristen for neste semesters undervisningsplan. NB! Kandidaten skal tas med på råd i undervisningsplanleggingen, og fagansvarlig bør ta hensyn til kandidatens ønsker. (Deler av) undervisningen kan eventuelt erstattes av andre tiltak som gir økt pedagogisk kompetanse, for eksempel å skrive lærebok. Ordningen må i så fall forhåndsgodkjennes av instituttets ph.d.-leder. Arbeidsplikten for gjennomføringsstipendiater fordeler seg som for en førsteamanuensis - se HFs retningslinjer for arbeidsplikt, spesielt 4.1. og 4.5.

Når innholdet i planen er klart

Planen utarbeides av ph.d.-rådgiver etter innspill fra kandidat og fagansvarlig. Ph.d.-lederen på ILOS har det overordnede ansvaret ved instituttet for å gjennomgå og godkjenne hver plan.

Senest 2 uker før innlevering

  • Hovedveileder må bekrefte at hun eller han anser avhandlingen som klar for bedømmelse.
  • Planen for gjennomføringsstipendperioden må være ferdig utarbeidet, signert av kandidat og ph.d.-leder og levert til ph.d.-rådgiver.

Driftsmidler

Som gjennomføringsstipendiat har du 20 000,- i driftsmidler per år. Ved ILOS er det dessuten slik at driftsmidler står til din disposisjon så lenge du er ansatt hos oss. Du kan etter avtale med økonomirådgiver spare driftsmidler fra din normale stipendperiode og bruke dem når du er gjennomføringsstipendiat.

Publisert 30. juli 2015 10:57 - Sist endret 11. okt. 2021 14:34