Karakterfastsetting masteroppgaver - nye retningslinjer

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sammen med institusjonene og det nasjonale rådssystemet arbeidet for å koordinere bruken av karakterskalaen ved sensur av masteroppgaver i MNT-fagene. I 2010 nedsatte Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og Det nasjonale fakultetsmøte i realfag (Nfmr) en arbeidsgruppe ledet av Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO, som fikk i oppdrag å utarbeide et felles forslag til generiske karakterbeskrivelser for masteroppgaver innen MNT-fag, sensor- og veiledervurdering, og standardiserte sensurskjemaer basert på de nye karakterbeskrivelsene.

I desember 2013 nedsatte MN-fakultetet ved UiO en arbeidsgruppe ledet av Jaan Erik Roots ved Kjemisk institutt. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å samstemme forslaget fra Gørbitz sin arbeidsgruppe med UiOs regelverk og rutiner, og foreslå justeringer der det ble ansett som nødvendig. Roots' arbeidsgruppe leverte i mars 2014 et notat med forslag til noen justeringer i anbefalinger, sensorveiledning, veiledervurdering og skjemaer fra Gørbitz sin arbeidsgruppe. Dette notatet ble den 25. mars vedtatt av dekanatet som de nye reglene for sensur av masteroppgaver ved MN-fakultetet. Reglene gjelder for alle masteroppgaver som leveres f.o.m. 1. april 2014.

I kolonnen til høyre finnes dokumenter i pdf-format på norsk og engelsk med all informasjon og skjemaer som sensorene må kjenne til ved sensurering av masteroppgaver. Studieadministrasjonen ved instituttene er ansvarlige for å formidle informasjonen på denne siden til sensorene i de oppnevnte sensurkommisjonene.

Instituttene må spesielt merke seg to endringer i forhold til tidligere rutiner for sensurering av masteroppgaver. Det ene er at veilederen ikke lenger skal delta i karaktersettingen av oppgavene. Veilederen skal sørge for at ekstern og intern sensor får informasjon om bl.a. studentens arbeidsform, arbeidsinnsats og selvstendighet, og ikke delta i det avsluttende møtet der karakteren fastsettes.

Det andre instituttene må merke seg er at dersom en kandidat ønsker å klage på karakteren, så er det kun mulig å klage på den karakteren som blir satt på den skriftlige oppgaven. I StudentWeb vil kandidaten få oppgitt to karakterer; karakter for den skriftlige oppgaven og avsluttende karakter. Disse karakterene kan være forskjellige f.eks. dersom sensorene vurderer oppgaven til å ligge på vippen mellom to karakterer og den muntlige presentasjonen og besvarelsen vipper den avsluttende karakteren opp eller ned. Ved en klage skal den nye kommisjonen vurdere den skriftlige oppgaven på nytt. Dersom de fastholder karakteren som den første kommisjonen satte, så vil det ikke skje noe mer, og den avsluttende karakteren forblir uforandret. Dersom den nye kommisjonen endrer karakteren som den første kommisjonen satte på den skriftlige oppgaven, så vil det bli holdt en ny muntlig presentasjon og eksaminasjon. Prestasjonen ved den nye muntlige eksamenen vil da avgjøre om det blir en endring i den avsluttende karakteren.

Publisert 8. feb. 2019 14:11 - Sist endret 9. feb. 2022 09:38