Sensorveiledninger

Alle eksamener (inkludert hjemmeeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen, utsatt eksamen osv) skal ha sensorveiledninger.

1. Varianter

2. Lengde og innhold

3. Utarbeiding av sensorveiledninger

4. Informasjon til sensorene

5. Publisering

Bakgrunn

I henhold til universitets- og høgskoleloven (uhl.) § 3-9 (2) er det krav om skriftlige sensorveiledninger ved alle eksamener. I henhold til uhl. § 5-3 (3) skal sensorveiledninger være tilgjengelige for kandidatene etter at karakter er fastsatt.

Studentene er opptatt av forutsigbarhet og rettferdighet. Sensorveiledningene skal dermed både bidra til konsistent sensur og kunne inngå som del av begrunnelse for karakteren til den enkelte student.

I tillegg til sensorveiledningene, bør faglærer(e) for hvert enkelt emne så tidlig som mulig i semesteret sørge for at studentene får god informasjon om eksamensordningen og de generelle vurderingskriteriene.

Utforming av sensorveiledninger

1. Sensorveiledninger finnes i to hovedvarianter: 

 Generiske sensorveiledninger

  • Generelle og kan brukes over flere semestre
  • Brukes på emner der besvarelsene har forskjellig tematikk, f.eks. masteroppgaver eller muntlige eksamener

Spesifikke sensorveiledninger

  • Brukes på emner der studentene svarer på de samme oppgavene
  • Typisk for skoleeksamen
  • Kan ta utgangspunkt i et løsningsforslag

En kombinasjon av generiske og spesifikke sensorveiledninger vil i mange tilfeller være det mest naturlige.

Som hovedregel bør sensorveiledninger foreligge før eller samtidig med eksamensoppgavene. Spesifikke sensorveiledninger kan i tillegg oppdateres og redigeres ved behov underveis i sensurprosessen. Hvis dette skjer er det viktig at alle sensorene blir informert om endringene.
 

2. Lengde og innhold

En generisk sensorveiledning vil som hovedregel være kort og konsis (en halv til én side). Spesifikke sensorveiledninger vil ofte være lengre enn dette.

Sensorveiledningen skal:

  • Informere sensorene om sammenhengen mellom emnets innhold, eksamensoppgaver og sensur
  • Kvalitetssikre sensuren og nivået mellom sensorer, samt mellom ordinær sensur og klagesensur
  • Gi informasjon til kandidatene om sensuren og vurderingskriteriene

 

3. Utarbeiding av sensorveiledninger
Instituttene bestemmer selv hvem som utarbeider sensorveiledning. Som regel vil det være samme fagperson(er) som er ansvarlig for å lage både eksamensoppgavene og de tilhørende sensorveiledningene. Alle sensorveiledninger bør kontrolleres/kvalitetssikres av en annen fagperson enn den eller de som har utarbeidet den.

Sensorveiledningen skal inneholde emnekode, semester og opplyse hvem som har utarbeidet den.

For mer informasjon og konkrete eksempler, se MNs ressursside for sensorveiledninger.

 

4. Informasjon til sensorene

Det er faglærers ansvar å formidle sensorveiledningen til samtlige sensorer, inkludert eventuelle klagesensorer.

Sensorene skal følge sensorveiledningen. Eventuelle uklarheter/uenigheter i sensorveiledningen må drøftes med ansvarlig fagperson før sensuren ferdigstilles. Studentene vil kunne klage dersom de mener deres besvarelse ikke er sensurert i henhold til sensorveiledningen.

I Inspera kan man legge inn sensorveiledning på to nivåer, enten for enkeltspørsmål eller for hele prøven. Se hvordan du skal gå fram for å opprette sensorveiledning i Inspera ved å følge UiOs veiledning her. Merk at det foreløpig ikke er mulig å generere en samlet pdf fra sensorveiledningene lagt inn for enkeltspørsmål i Inspera.

 

5. Publisering

Instituttene har ansvar for at sensorveiledningene  gjøres tilgjengelige for studentene, som hovedregel ved at faglærere legger den ut på samme sted som annen viktig informasjon til studentene (typisk Canvas eller semestersiden i Vortex).