Oversikt over roller i FS

Om radvalidering
Hjelp/F2-tast og feilmelding
Aktuelle roller for fakultetene
Roller forbeholdt Avdeling for studieadministrasjon

Radvalidering

 • Radvalidering benyttes til å begrense rettigheter til et fakultet, institutt eller gruppe, og legges inn i saksbehandler-bildet ved å registrere den aktuelle stedkode.
 • Stedkoden har dette formatet : 185.15.01.02, der 185 er institusjon, 15 er fakultet, 01 er institutt og 02 er gruppe.
 • Radvalidering er aktuelt for opptaksrutiner og eksamen.

Hjelp/F2-tast og feilmelding

 • I skjermbildene kan man bruke F2-tasten og få info om hvilken rolle som kreves. Dette kan også gjøres på feltnivå ved å plassere markøren i det aktuelle feltet i bildet.
 • For rapporter og rutiner kan man bruke filmenyen Hjelp -> Validering og få info.
 • Får du feilmelding, så noter ned denne. Denne kan for eksempel si at du mangler en radvalidering eller FS-rolle for å gjøre endringer.

Aktuelle roller for fakultetene

FS_ALLE (alle skal ha denne rollen)
Denne rollen inneholder minimumsrettighetene som skal til for å kunne benytte FS-klienten. Rollen inneholder blant annet rettigheter for oppdatering av egen brukerprofil for rapporter og bilder, samt eksekveringsrettigheter til generelle databaseprosedyrer som benyttes av store deler av systemet.

Denne rollen skal tildeles alle saksbehandlere som skal benytte FS-klienten.

I0185_STUDIEKONSULENTPAKKE
Lokal samlerolle som er satt sammen av rollene FS_UND1, FS_EKS1, FS_EKS2 og FS_PLANSTUDENT1. Passer for de fleste studiekonsulenter.

FS_BREV (kun for utvalgte brukere)
Rettigheter for registrering / oppdatering av brev (typer, avsnitt) og brevjournal.

FS_DROPPTAK
Rolle som dekker all tabell-oppdatering og rutine- / rapport-kjøring for opptaksdelen i doktorgradsmodulen.

FS_DS (kun for utvalgte brukere)
Rolle som innholder rettigheter for oppdatering av tekster for Diploma Supplement (tilknyttet studieprogram og kvalifikasjon).

FS_EKS1
Rolle som inneholder grunnleggende rettigheter for oppdatering av eksamenstabeller og kjøring av de fleste eksamensrapporter. Karakterutskrift dekkes ikke av denne rollen. Rollene FS_EKS2 og FS_EKS3 inneholder de funksjoner FS_EKS1 ikke dekker.

FS_EKS2
Rolle som inneholder

 • oppretting / vedlikehold av eksamener
 • oppdatering av eksamensklager
 • oppdatering av spesialtilpasning for eksamen
 • automatiske oppmeldingsrutiner
 • kandidatnummerering
 • sensurinnlasting
 • karakterberegning
 • protokolloverføringer
 • eksamensplanrutiner

FS_EKS3 (Kun for utvalgte brukere, maksimum to brukere pr. fakultet)
Rollen innholder rettigheter for direkte oppdatering av eksamensprotokollen (deleksamen, eksamen emnesamling). Videre inneholder denne leserettigheter til protokollenes endringslogger og eksekvering av kontrollrutiner for protokollene (inklusive gradprotokollens kontrollrutiner).

FS_EKSKLAGE
Rolle for å vedlikehold informasjon om klage på eksamen - via bildet "Begrunnelse og klage" i vurderingsmodulen.

FS_EMNE1
Inneholder oppdateringsrettigheter for de fleste studieelementtabeller som gjelder emne.
Dekker ikke oppdatering av følgende emneinformasjon: Karakterregel, Vekting, Studieprogram_rapportering, Studienivå. Se for øvrig rollen FS_EMNE2 for de funksjoner som ikke dekkes av FS_EMNE1.

FS_EMNEINFO
Rolle som innholder rettigheter for oppdatering av generell emneinformasjon. Inneholder ikke muligheter for oppdatering av selve emnetabellen, bortsett fra feltet 'Behandles i EPN'.

FS_ETTERUTD1
Rolle for registrering og vedlikehold av kursdeltakerinformasjon.

FS_ETTERUTD2
Rolle for registrering av etterutdanningskurs / grunnlagsdata i etterutdanningsmodulen.

FS_GODKJ
Rolle for oppdatering av godkjenningstabeller og kjøring av godkjenningsrapporter.

FS_GODKJ2
Kreves for å endre omfang totalt etter at en godkjenningssak er ferdigbehandlet.

FS_GODKJ3 (Kun for et fåtall utvalgte brukere pr. fakultet)
Kreves for å endre omfang Lånekassen etter at en godkjenningssak er ferdigbehandlet. Kun et fåtall saksbehandlere pr. fakultetet skal ha denne rollen, fakultetet avgjør hvem.

FS_GRAD1
Rolle som inneholder rettigheter til oppdatering av de fleste kvalifikasjon-tabeller og eksekvering av de fleste kvalifikasjon-rapporter og -rutiner. Saksbehandlere med denne rollen har anledning til å kjøre rutinen 651.002 - Beregning av oppnådd kvalifikasjon utdanningsplanbasert UTEN oppdatering.

FS_GRAD2 inneholder de kvalifikasjon-rettigheter som ikke omfattes av FS_GRAD1.

FS-GRAD2 (kun for utvalgte brukere, maksimalt 2 brukere pr. fakultet)
Rolle for oppdatering av kvalifikasjon-protokoll. NB! Kontroll-kjøring og endringslogg dekkes av rollen FS_EKS3. Saksbehandlere med denne rollen har anledning til å kjøre rutinen 651.002 - Beregning av oppnådd kvalifikasjon utdanningsplanbasert MED og uten oppdatering.

Det er kun et fåtall saksbehandlere som skal tildeles denne rollen.

FS_KARUT
Rolle for kjøring av karakterutskrift-rapporter.

FS_LES1 (alle skal ha denne rollen)
Rolle med leserettigheter for de fleste tabeller i FS og FS_system. Kun få tabeller er utelatt fra denne rollen - se rollene FS_LES2 og FS_LES3. FS_LES1 inneholder også eksekveringsrettigheter til mange rapporter. Denne rollen skal tildeles alle ordinære brukere av FS.

FS_LES2
Rolle med leserettigheter til tabellen utenlandsk_person. Skal tildeles saksbehandlere som skal administrere sentrale opplysninger angående utenlandske studenter, som for eksempel oppholdstillatelse.

FS_OBLIG
Denne rollen inneholder rettigheter for å bruke bildet "Godkjenning av obligatoriske aktiviteter" i vurderingsmodulen, for å registrere godkjenning og fritak for obligatoriske aktiviteter.

FS_OBLIGPROT
Denne rollen inneholder rettigheter for å overføre meldinger til protokoll for obligatoriske aktiviteter, ved hjelp av rutinen FS573.001. For å kunne overføre annet enn obligatoriske aktiviteter, kreves rollen FS_EKS2.

FS_OPPTAK1
Rolle som dekker all normal saksbehandling for opptaksmodulen. Inkluderer oppdateringsrettigheter for brevjournal. Rutinene i opptaksmodulen kan IKKE kjøres ved hjelp av denne rollen.

FS_OPPTAK4
Rolle for å oppdatere merknader og merknader for søknad og søknadsalternativ, inklusive avslagsårsak og intern vurdering.

FS_PERSONINFO
Rolle for oppdatering av person (unntatt navn og gsk-informasjon), fagperson, utenlandsk-person, personutstyr, student. For tabellen person gjelder rollen kun for oppdatering av eksisterende personer, og da ikke GSK-feltene.

FS_PIN Ikke lenger aktuell da verken Studentweb eller Søknadsweb har pin-kodeinnlogging.
Rolle for innsyn i og vedlikehold av pin-koder. Inkluderer mulighet for fremvisning av PIN-koder i FS-klienten.
Se retningslinjer for opplysning om PIN-koder.

FS_PLANSTUDENT1
Rolle som dekker all tabell-oppdatering og rapport-kjøring for planstudentmodulen. Inneholder også noen få rutiner.

FS_PLANSTUDENT2
Rolle som dekker all tabell-oppdatering og rutine- / rapport-kjøring for doktorgradsmodulen/behandling av studieprogramstudenter på doktorgradsnivå, med unntak av opptaksdelen av modulen.

FS_PLANSTUDENT3
Rolle som dekker rutine-kjøring for planstudentmodulen.

FS_SMS
Rolle som gjøre det mulig å sende ut sms fra FS. Avdeling for studieadministrasjon kan fordele kostnadene for bruk av tjenesten per fakultet. Se retningslinjer for bruk.

FS_STUDENTWEB Kun for et fåtall brukere pr. fakultet
Rolle for å kunne foreta oppdatering av informasjon for studenter via Studentweb. Man skal kun unntaksvis oppdatere FS via Studentweb på vegne av noen student.
Alle FS-brukere kan logge inn som saksbehandler i Studentweb og se hvordan Studentweb ser ut for studenten uten rollen FS_STUDENTWEB.

FS_STUDIE1
Inneholder oppdateringsrettigheter for de fleste studieelementtabeller. Dekker ikke oppdatering av følgende emneinformasjon: Karakterregel, Vekting, Studieprogram_rapportering, Studienivå. Dekker ikke oppdatering av følgende studieprograminformasjon: Finansieringsprosent. Se for øvrig rollen FS_STUDIE2 for de funksjoner som ikke dekkes av FS_STUDIE1.

FS_STUDIEINFO
Rolle som inneholder rettigheter for oppdatering av generell studieinformasjon. Inneholder ikke muligheter for oppdatering av emne- og studieprogram-tabellene.

FS_UIO_ADR
Rolle for å oppdatere en persons adresseopplysninger, fylke, kommune, e-post og telefon.

FS_UIO_FRITAK
Rolle for å endre fritaksemne, emne i fritaksemne og fag i fritaksemne.

FS_UIO_LESKODER
Rolle for å velge institusjon, fakultet, institusjon, org.nivå og sted.

FS_UIO_MAIL
Rolle for å oppdatere persons e-post, e-post-privat og URL.

FS_UIO_VURD
Rolle for å oppdatere vurderingskombinasjoner.

FS_UND1
Rolle som inneholder grunnleggende rettigheter for oppdatering av undervisningstabeller og kjøring av de fleste undervisningsrapporter. Rollen FS_UND2 og FS:UND3 inneholder noen få funksjoner som FS_UND1 ikke dekker.

FS_UND2
Rettigheter for oppdatering av lisenser. Kun saksbehandlere som skal vedlikeholde lisenser skal tildeles denne rollen!

FS_UND3
Gir rett til å kjøre rutinen FS408.005 - Sletting av undervisningsenheter og -aktiviteter. Fakultetet avgjør hvilke saksbehandlere som skal få tildelt denne rollen.

FS_UND4
Rollen har rettighet til å oppdatere alle lms-felter i de tabellene disse eksisterer (sted, studieprogram, kull, kullklasse, undervisningsenhet, undaktivitet, vurderingskombinasjon, etterutdkurs, kursaktivitet). I tillegg kan den oppdatere personrolle og feltene for fellesundervisning for undervisningsenhet. 

 

FS_UTVEKSL1
Rolle for å administrere utvekslingssøknader og personer.

FS_HELSE
Gir rettighet til å kjøre FS041.001 - Gradinformasjon til Helsetilsynet
Merk: Rollen er spesielt laget for at fakultetene/instituttene skal kunne kjøre rapporten uten å måtte ha roller som FS_RAPP eler FS_SYSEIER.

 

Roller forbeholdt Avdeling for studieadministrasjon

CONNECT  (skal ikke brukes))

Denne rollen gir mulighet til å logge seg på databasen. Denne rollen er det ikke lengre krav om, da profilen tilknyttet bruker omfatter connect.

FS_BETAL1 (primært seksjon for digitale tjenester)

Rolle som dekker all tabell-oppdatering og rutine- / rapport-kjøring for betalingsmodulen, unntatt oppdatering for fakturadetaljtype og fakturatype.

Merk at rollen FS_EKS1 har rettigheter til å kjøre fakturautskrift for enkeltpersoner.

FS_BETAL2 (primært seksjon for digitale tjenester)

Rolle for oppdatering for fakturadetaljtype og fakturatype. Sletting av reskontrodetaljer (som FS_BETAL1 ikke får gjøre).

FS_EMNE2
Rolle som innholder rettigheter for
- oppdatering av alle kolonner i tabellene emne
- endring av emnekode
- vedlikehold av karakterregler
- ulike rutiner for kopiering/publisering/opprydding
Det er kun et fåtall saksbehandlere som skal tildeles denne rollen!

FS_GSK
(Ny rolle fra FS8.2). 
Denne har rettighet til å oppdatere GSK-konklusjon og Studentgrunnlag.

FS_KLIENTLOGIN (kun for spesielle brukere)

Rolle som gir de leserettigheter som er nødvendig for å logge inn i FS ved hjelp av FS-klienten.

Dersom brukeren skal ha svært få rettigheter, og disse er gitt utenom standard FS-roller, kan denne rollen benyttes for å gi bruker mulighet til å logge på FS-klienten (inneholder leserettighetene som kreves for normal innlogging i klienten). Rollen skal ikke gis til saksbehandlere som er tilknyttet rollen FS_ALLE.

FS_KODE (kun for utvalgte brukere i Avdeling for studieadministrasjon)

Rolle som dekker all oppdatering av kodetabeller i kodemodulen.

FS_LES3 (brukes ikke ved UiO)

Leserett til tabellene i STIPEND-modulen.

FS_LMS (brukes pr. dags dato ikke)

Det er ikke laget informasjon om rollen FS_LMS .

FS_OPPTAK2 (kun for seksjonene opptak og digitale tjenester)

Rolle for dem som skal tilrettelegge opptaksregler/grunnlagsdata for opptak. Rollen dekker også alle rutiner i opptaksmodulen, med unntak av import/eksport SO (som inngår i rollen FS_FNR).

FS_OPPTAK3 (kun for seksjonene opptak og digitale tjenester)

Rolle for kjøring av import og eksport mot SO. Inneholder også rettighet for omgjøring til GSK-dispensasjon og REA.

FS_OPPTAKLES1 (brukes pr. dags dato ikke)

Rolle som dekker leserettigheter for alle tabeller som inngår i opptaksmodulen. Det er i liten grad gitt leserettigheter til personinformasjon i andre moduler innenfor denne rollen.

FS_PERSON_GSK (kun for Avdeling for studieadministrasjon)
Rolle for vedlikehold av person, søknad om generell studiekompetanse (inklusive genstudkomp-mangler).

FS_PERSON
Ny rolle fra FS8.2.
Denne har rettighet til å legge inn nye personer og slette personer. I tillegg kan den oppdatere personer, med unntak av GSK-konklusjon og studentgrunnlag. For å gjøre denne oppdateringen må en ha rollen FS_GSK eller FS_PERSON_GSK.

FS_PERSONNR Rolle for å kjøre rutinen FS200.001 endring av fødselsnr. uten å ha rollen FS_SYSEIER

FS_RAPP (kun til utvalgte brukere i Avdeling for studieadministrasjon)
Rolle som inneholder rettigheter for ekstern rapportering (i FS-system-klienten). (NSD, SSB, NUFU, Lånekassen, Bibsys, Helsetilsynet). Det er kun et fåtall saksbehandlere som skal tildeles denne rollen.

FS_REGISTERKORT
Rolle for å oppdatere tabellen registerkort.

FS_SEMREG (kun for seksjon for digitale tjenester)
Rolle som dekker all tabell-oppdatering og rutine- / rapport-kjøring for semesterregistreringsmodulen.

FS_SEMREG2 (kun for seksjon for digitale tjenester)
Rolle for å oppdatere tabellen semesterregistrering,

FS_STIP (brukes ikke ved UiO)
Rolle som dekker all tabell-oppdatering og rutine- / rapport-kjøring for stipendmodulen.

FS_STUDIE2. Kun til utvalgte brukere i Avdeling for studieadministrasjon.
Rolle som inneholder rettigheter for;

 • oppdatering av alle kolonner i tabellene emne og studieprogram
 • endring av emnekode
 • endring av stedkode
 • vedlikehold av karakterregler

FS_SYSEIER. Kun til utvalgte brukere i Avdeling for studieadministrasjon.
Rolle som inneholder sentrale oppdaterings- og eksekveringsfunksjoner for FS;

- endring av fødselsnummer
- droppe prosesser i FS-basen (via bildet Aktive jobber)
- m.m.

FS_UIO_KUNBETALT. Kun for Avdeling for studieadministrasjon, mest seksjon for digitale tjenester.
Rolle for å endre registerkort.

FS_UIO_SEMREGKVITT. Kun for Avdeling for studieadministrasjon, mest seksjon for digitale tjenester.
Rolle for å skrive ut semesterkvittering (FS352.001).

FS_UTVEKSL2. Kun for Avdeling for studieadministrasjon, primært seksjonene opptak og digitale tjenester
Rolle for å administrere (oppdatere) utvekslingsavtaler.

Publisert 4. apr. 2011 10:35 - Sist endret 26. aug. 2020 14:32