Rutinebeskrivelse for kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet

Rutinebeskrivelsen gjelder for all utdanningsvirksomhet ved fakultetet, med unntak av forskerutdanningen.

Rutinebeskrivelsen er i tråd med revidert versjon av den sentrale systembeskrivelsen godkjent av universitetsstyret i mars 2015. Rutinebeskrivelsen er godkjent av dekan Frode Vartdal i august 2015.

1. Mål for fakultetets kvalitetssystem

Kvalitetssystemet er en viktig del av arbeidet med å nå ambisjonene og målene for utdanningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet, slik de er definert i fakultetets plandokumenter.

Kvalitetssystemet inngår som en integrert del av arbeidet med studiekvalitet, kvalitetsutvikling og kvalitetssikring på alle nivåer ved fakultetet. Kvalitetssystemet skal støtte opp om arbeidet på en systematisk, målrettet og allsidig måte.

 • Kvalitetssystemet skal være et nyttig og effektivt verktøy, med vekt på kvalitetsforbedring fremfor kvalitetskontroll.
 • Kvalitetssystemet gir frihet til å finne ulike praktiske løsninger for kvalitetsutvikling tilpasset fagmiljøenes behov.

1.1. Rapportering om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Fakultetet rapporterer studiekvalitet og kvalitetsarbeid i tertialrapportene.

 • Ansvarlig for utførelse: Dekan/fakultetssekreteriatet
 • Ansvarlig for oppfølging: Dekan

Resultatene fra emne- og programevalueringer inngår ikke direkte i virksomhetsrapporteringen, men utgjør en del av kunnskapsbasen som fakultetet og underliggende enheter bruker i rapporteringen.

2. Kvalitetssikring av studietilbud

Felles rammer gitt i UiOs systembeskrivelse

2.1. Planlegging og forhåndsevaluering ved godkjenning og oppretting av nye studietilbud

Sentrale prosedyrer for godkjenning ved oppretting av nye studietilbud

2.2. Forelesningsevaluering

Spørreskjema (norsk og engelsk versjon) er tilgjengelig for evaluering av forelesninger som ledd i egenutvikling.

 • Ansvarlig for gjennomføring: Den enkelte lærer

2.3. Evaluering av emner

Emnebeskrivelser gjennomgås jevnlig og i tråd med årlig syklus for studieinformasjon.

2.3.1. Underveisevaluering av emner for Profesjonsstudiet i medisin

Enhet/Program Form Ansvarlig for gjennomføring Ansvarlig for oppfølging

Det medisinske fakultet/

Profesjonsstudiet i medisin

Midtevalueringsmøte mellom modulledelsen og en student fra hver smågruppe. Felles dagsorden utarbeidet av fakultetet.

/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/med/verktoy/dagsorden.html

 

Evaluering av nye eller omarbeidede pbl-oppgaver (spørreskjema til veiledere og studenter)

/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/med/verktoy/eva-pbloppg.pdf

Modulleder

Modulleder

 

2.3.2. Underveisevaluering av emner for bachelor- og masterprogrammer

Enhet Program Form

Ansvarlig for

gjennomføring

Ansvarlig for

oppfølging

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn

 • Bachelor i helseledelse og helseøkonomi
 • Master in Health Economics, Policy and Management
 • European Master in Health Economics and Management

Programleder har midtsemestermøte med tillitsvalgte

Programleder Emneansvarlig
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn
 • Master i helseadministrasjon
Programleder har midtsemestermøte med hele kullet Programleder Programleder
Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag
 • Femårig master i klinisk ernæring

Samtale mellom emneansvarlig og studentene på emnet eller skriftlig spørreundersøkelse blant studentene

Emneansvarlig Emneansvarlig
Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn
 • Master i sykepleievitenskap
 • Master i avansert geriatrisk sykepleie

Samtale mellom emneansvarlig og studentene på emnet

Emneansvarlig Emneansvarlig

Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn

 • Master i tverrfaglig helseforskning
Veksler mellom spørreskjema og samtale med studentene Emneansvarlig og studiekonsulent Programleder og emneansvarlig
Avdeling for almenn- og samfunnsmedisin, seksjon for internasjonal helse, Institutt for helse og samfunn
 • Master in International Community Health

Skriftlig, anonym evaluering etter hvert ukeskurs

Programleder Programleder

 

2.3.3. Periodisk sluttevaluering av emner for Profesjonsstudiet i medisin

 

Enhet/Program Frekvens Form Ansvarlig for gjennomføring Ansvarlig for oppfølging
Det medisinske fakultet, Profesjonsstudiet i medisin

Hvert tredje år etter utarbeidet syklus:

Periode Modul Modul
I (høst) 1  
II (vår) 2 5
III 4 7
IV 6  
V 3  
VI 8  
Sluttevaluering av moduler. Spørreskjema til alle studentene på kullet men en generell del og en modulspesifikk del* Fakultetssekretariatet i samarbeid med modulutvalgene.

Modulleder og

studiedekan

Det medisinske fakultet,

Profesjonsstudiet i medisin

Hver gang de valgfrie emnene i første elektive periode har vært gjennomført. Spørreskjema til alle studentene. Koordinator for de valgfrie emnene. Programleder/studiedekan

 

*Det er utarbeidet detaljerte prosedyrer som beskriver hvem som er ansvarlige for gjennomføring og oppfølging av de enkelte tiltakene ved sluttevaluering av modulene.

 

2.3.4. Periodisk sluttevaluering av emner for bachelor- og masterprogrammer

Emneansvarlige utarbeider en rapport med vurderinger knyttet til behovet for endringer i emnet eller nedleggelse av emnet som sendes til programleder/programrådet. Rapporten skal være tilgjengelig for studieprogrammer hvor emnet inngår og for studentene som har deltatt i emnet.

Enhet Program Frekvens Form Ansvarlig for gjennomføring Ansvarlig for oppfølging
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn
 • Bachelor i helseledelse og helseøkonomi
 • Master in Health Economics, Policy and Management
 • European Master in Health Econimics and Management

Hvert annet år

Spørreskjema til alle studenter på emnet.

Studiekonsulent og programleder Programleder
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn
 • Master i helseadministrasjon
Hvert år Skriftlig sluttevaluering av emner og programmet Programleder Programleder
Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag
 • Femårig master i klinisk ernæring
Hvert annet år

Spørreskjema (felles spørsmål og ev også emnespesifikke)

Emneansvarlig Programråd
Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn
 • Master i sykepleievitenskap
 • Master i avansert geriatrisk sykepleie
Hver gang

Studentene skriver kursevaluering.

Emneansvarlig Programleder
Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn
 • Master i tverrfaglig helseforskning

Hver gang

Veksler mellom spørreskjema og samtale med studentene Emneansvarlig og studiekonsulent Programleder og emneansvarlig
Avdeling for almenn- og samfunnsmedisin, seksjon for internasjonal helse, Institutt for helse og samfunn
 • Master in International Community Health

Hver gang

Møte etter første semester med studenter og kursledere Programleder Programleder

2.4. Evaluering av program

Programbeskrivelser gjennomgås jevnlig og i tråd med årlig syklus for studieinformasjon.

2.4.1. Periodisk programevaluering

Programevaluering gjennomføres innenfor en seksårsperiode etter følgende syklus:

Periode Program
Høst 2019
 • Profesjonsstudiet i medisin, inkludert Forskerlinjen
Vår 2020
 • Master in Health Economics, Policy and Management
Høst 2021
 • Master i tverrfaglig helseforskning
Vår 2022
 • Master in International Community Health
 • Master i avansert geriatrisk sykepleie
Vår 2024
 • Master i helseadministrasjon
 • Femårig master i klinisk ernæring
 • Bachelor i helseledelse og helseøkonomi
Høst 2024
 • Profesjonsstudiet i medisin, inkludert Forskerlinjen
Vår 2025
 • Master in Health Economics, Policy and Management
Høst 2025
 • Master i tverrfaglig helseforskning

 

 

 • Ansvar for gjennomføring: Studiedekan i samarbeid med programledelse/ institutt.
 • Ansvar for tiltak og oppfølging som griper inn i strukturelle forhold ved studieprogrammet og/ eller krever nye ressurser: Fakultetsstyret
 • Ansvar for tiltak som ikke innebærer store inngrep i programmenes struktur: Programledelse/ institutt

2.4.2. Underveisevaluering av program for Profesjonsstudiet i medisin

Modulutvalgene rapporterer til fakultetet om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for egen modul per kalenderår.

 • Frist for innsending av rapport: 15. mars
 • Ansvarlig for utførelse: Modulleder

Mal for årsrapport for modulutvalg.

Fakultetet utarbeider deretter en felles årsrapport for programmet med utgangspunkt i modulledernes rapporter.

 • Ansvarlig for utførelse: Programleder

2.4.3. Underveisevaluering av program for bachelor- og masterprogrammer

Bachelor- og masterprogrammene rapporterer til fakultetet om studiekvalitet og kvalitetsarbeid per kalenderår.

 • Frist for innsending av rapport til fakultetet: 15. mars.
 • Ansvarlig for utførelse: Programleder

Mal for bachelor- og masterprogrammenes årsrapport.

3. Tilsynssensorordningen

Sentral systembeskrivelse

3.1. Oppnevning av tilsynssensor

Det skal til enhver tid være oppnevnt tilsynssensor for emnet, emnegruppen, studieprogrammet eller studiefaget. Ved alternativ ekstern evaluering skal dette være godkjent av studiedekan. Fakultetet oppnevner tilsynssensor etter forslag fra programmenes faglige ledelse, og virker normalt for 4 år, med anledning til forlengelse for en ny periode.

Tilsynssensor må ha bred undervisningserfaring, ha minimum kompetanse på førsteamanuensis- eller førstelektornivå og ikke være tilsatt ved UiO.

Tilsynssensor honoreres på årsbasis etter at årlig rapport er levert, eventuelt to ganger i året ved innlevering av to separate rapporter.

3.2. Tilsynssensors rolle og funksjon

 Tilsynssensors arbeidsoppgave skal minimum være

 • å føre tilsyn med vurderingsformer innen rammen av emnegruppe, et studieprogram eller et studiefag
 • å føre tilsyn med gjennomførte vurderinger og vurderingsprosesser
 • å føre tilsyn med standarden på resultatene
 • å føre tilsyn med undervisningsopplegg og forventet læringsutbytte
 • rapportere om tilsynet og gi råd om videre utvikling av vurderingsopplegg og om gjennomføring av vurderingsopplegg (tilsynssensorrapport)

3.3. Rapport fra tilsynssensor

Tilsynssensor skal gi en årlig rapport om sitt arbeid til fakultetet, eventuelt en kortere rapport etter hvert semester. Tilsynssensor står fri til å komme med kommentarer om forhold ved undervisningsopplegg, struktur og innhold i det eller de studier sensor er oppnevnt for å arbeide med. Fakultetet skal sende kopi av rapporten til berørte programledere, instituttledere og emneansvarlige.

3.3.1. Oppfølging

Studiedekan bruker rapporten i sin dialog og oppfølging mot programmene, og rapportene dokumenterer resultatene fra evalueringene slik at de også blir en del av grunnlaget for den periodiske programevalueringen.

Tilsynssensorordningen på nett.

4. Informasjon om kvalitetssystemet

Ved fakultetets for-ansatte-sider finner man informasjon om kvalitetssystemet. Fakultetets rapporter etter forskjellige typer evalueringer finner man på de respektive programsidene.

 • Ansvarlig redaktør: Studiedekan
 • Ansvarlig for vedlikehold av nettsidene: Fakultetssekretariatet

Henvendelser som har med kvalitetssystemet å gjøre kan rettes til e-postlisten: kvalitetssystem-utdanning@medisin.uio.no

4.1. Informasjon til studentene om evalueringsopplegg

Resultater fra evalueringer som er egnet for nettpublisering, publiseres på de respektive programsidene.

Det ligger også en side om studiekvalitet under studier.

4.1.1. Profesjonsstudiet i medisin

Ved periodiske sluttevalueringer av moduler får studentene som har deltatt i evalueringen, samt studentene som skal starte på modulen som er evaluert, tilbakemelding på resultatene.

 • Ansvarlig for å publisere resultatene på web: Fakultetssekretariatet
 • Ansvarlig for å informere lærer og studenter om resultatene: Modulkoordinator

4.1.2. Bachelor- og masterstudiene

Studentenes rolle i evalueringsopplegget tas opp i informasjonsmøter, midtsemestermøter og andre naturlige fora, samt via skriftlig informasjon (papir og web) om studiene og om de enkelte evalueringstiltak.

 • Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging: Programleder/ Emneansvarlig

4.2. Informasjon til ansatte om kvalitetssystemet

E-post med informasjon om kvalitetssystemet og lenke til nettside sendes til alle ansatte ved fakultetet i begynnelsen av hvert semester. E-posten sendes via felles e-postliste for alle ansatte.

 • Ansvarlig for å sende ut e-post: Fakultetssekretariatet

5. Utvikling av pedagogisk kompetanse

Ved alle tilsettinger i fast vitenskapelig stilling ved UiO stilles det krav til pedagogisk basiskompetanse.

UiO gir tilbud om opplæring for personale som mangler pedagogisk basiskompetanse, samt pedagogisk konsulenthjelp og kurs til hjelp i arbeidet med studiekvalitet.

6. Kontinuerlig forbedringsarbeid

Vedtak om å sette inn tiltak ved kvalitetssvikt fattes av fakultetsstyret når det gjelder strukturelle forhold ved studieprogrammene. Ansvar for oppfølging ligger hos fakultetsstyret når det gjelder tiltak som innebærer store inngrep i programmets struktur og/ eller trenger nye ressurser. Programledelse/ institutt er ansvarlig for oppfølging av andre tiltak.

Emner som har fått en kritisk evaluering ved periodisk sluttevaluering vurderes også neste gang det tilbys. Studentene, emneansvarlig, programleder eller instituttleder kan utløse en slik ny vurdering. Dersom en av disse partene bedømmer at også ny evaluering er kritisk, kan disse anmode fakultetet om å søke ny godkjenning (jf 2.1).

6.1.Profesjonsstudiet i medisin

Profesjonsstudiet i medisin spenner over de fleste av fakultetets fagområder, og fakultetsnivået ivaretar derfor programledelsen for dette studiet. Minst en gang i semesteret har studiedekanen møter med modullederne for å ivareta prinsipielle og praktiske spørsmål som angår studiet som helhet.

Modulutvalget gir tilbakemelding på gjennomførte evalueringer og gjør rede for oppfølgingstiltak i årsrapporten til fakultetet. Dersom evalueringene avdekker forhold som åpenbart trenger rask oppfølging, kan fakultetsledelsen initiere tiltak uavhengig av tilbakemelding fra modulutvalget. Ønskede tiltak som krever nye ressurser/ og eller medvirkning fra andre nivåer/ enheter, må modulutvalget presentere for fakultetet.

 • Ansvarlig for oppfølging av tiltak innenfor det enkelte semester: Modulleder.
 • Ansvarlig for tiltak som krever nye ressurser/ medvirkning fra andre nivåer/ enheter: Studiedekan.

6.2. Bachelor- og masterprogrammene

Programleder redegjør for planlagte og iverksatte tiltak i årsrapporten.

Studiedekanen har minst en gang i året felles møte med programlederne for bachelor- og masterprogrammene og ledelsen for relevant institutter for å drøfte prinsipielle og praktiske spørsmål. I tillegg har studiedekanen minst ett årlig møte med ledelsen for hvert studieprogram. En studentrepresentant fra programrådet innkalles til disse møtene.

Publisert 26. sep. 2012 11:01 - Sist endret 9. sep. 2020 12:51