Kjønnsbalanse og likestilling ved MN-fakultetet

Fakultetet har fått innvilget 5,5 millioner kroner til arbeidet med kjønnsbalanse og likestilling.

Portrettbilde

Denne måneden ble fakultetet innvilget 5.5 millioner kroner fra BALANSE-prosjektet ved Norges forskningsråd til arbeidet med kjønnsbalanse* og likestilling. Dette er gode nyheter, og gir oss mulighet til å jobbe mer systematisk med kjønnsaspektet knyttet til karriereutvikling og ansettelsespolitikk.

Angår dette deg?

Så tenker du kanskje at dette ikke er en utfordring i ditt forskningsmiljø, og at prioriteringer og beslutninger ved fakultetet og instituttet ditt alltid er kjønnsnøytrale? Da kan jeg anbefale at du leser gjennom håndboken "Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse", som er utgitt av Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning 2007–2010.

Våre analyser viser at fakultetet har noen tydelige utfordringer: Kvinner faller fra i overgangen mellom postdoktor og fast tilsetting, produserer færre publikasjonspoeng enn menn gjennom hele karriereløpet og oppnår en forholdsvis mindre andel av tildelinger. Under 20 % av fakultetets professorer er kvinner! Den skjeve kjønnsbalansen i toppstillinger er resultat av skjevselektering over tid, og av ulike årsaker i alle deler av karriereløpet. I tillegg observerer vi kjønnssegregering og kjønnete faghierarkier mellom og innenfor fagene som i stor grad samsvarer med forskningssystemets verdisettingshierarkier.

FRONT

Via prosjektet FRONT - Female researchers on track – vil vi jobbe mot en langsiktig og bærekraftig endring på fakultetet som helhet. I tillegg til å lyse ut framrykkstiltak for å øke kvinneandelen på toppen skal samtlige ledere fra seksjonsnivå og oppover gjennom et tilpasset opplæringstilbud om kjønnsbalanse og likestilling. Vi ønsker å identifisere barrierer og endre et system som skaper ulikheter mellom kjønnene. For å sikre at tiltakene våre er kunnskapsbaserte vil vi implementere en forskningskomponent i prosjektet, som skal foregå ved utvalgte institutter og munne ut i konkrete og spissede tiltak. Vår foreløpige analyse gir grunnlag for flere hypoteser knyttet til den skjeve kjønnsbalansen, inkludert et samspill mellom disse:

  • sviktende rekrutteringsgrunnlag (fix the women)
  • intern skjevseleksjon (fix the system)
  • ekstern skjevseleksjon, f.eks. omsorgsforpliktelser (fix the women’s conditions)
  • at menns holdning og handling har stor betydning (fix the men)

Prosjektet skal utføres i samarbeid mellom MN-fakultetet og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), som er en frittstående enhet under Universitetsstyret ved UiO. STK har unik forskningskompetanse innen kjønnsfeltet samt solid kunnskap om kjønn, organisasjon og ledelse. Vi er veldig fornøyde med å ha STK med på laget!

Studentrekruttering

Flere av våre studieprogrammer sliter med skjev rekruttering av studenter. Som regel er det mangel på jenter, men det motsatte er også tilfelle for eksempel innen farmasi. Dette innebærer et stort tap av talenter for MNT-fagene! Et av hovedmålene i fakultetets likestillingsstrategi "Mot kjønnsbalanse", som nylig har vært på høring ved instituttene, er kjønnsbalansert rekruttering av studenter. Det skal vi jobbe aktivt for, både lokalt ved instituttene og hos oss i fakultetsledelsen.

Ph.d.-kandidater

Våre kvinnelige ph.d.-kandidater produserer i snitt færre publikasjonspoeng enn menn, selv om det er store forskjeller mellom instituttene. Samme netto og brutto gjennomføringstid for begge kjønn viser imidlertid at forsinkelser i ph.d.-prosjektet ikke er hovedårsaken til dette. Elementer som kan være av betydning er blant annet førsteforfatterskap, medforfatterskap, nettverk m.m. Det er i alles interesse at vi ser på årsaksforhold knyttet til dette, og setter inn gode tiltak for å rette opp skjevheter!

Ny likestillingsgeneral

Forskningsdekan Svein Stølen overtar nå ansvaret for likestillingsarbeidet ved fakultetet. Jeg fortsetter som prosjektleder for FRONT. Jeg takker fakultetets likestillingsnettverk for godt samarbeid så langt, og vil holde kontakten i saker som angår FRONT, studenter og ph.d.-kandidater!


*Vi definerer kjønnsbalanse som kjønnsfraksjon 40/60-60/40.

Av Solveig Kristensen, studiedekan
Publisert 25. feb. 2015 15:26 - Sist endret 2. des. 2016 10:40