Tidligere arrangementer - Side 5

Tid og sted: 26. mai 2011 08:3016:00, Handelshøyskolen BI, Oslo

Partnerforums vårkonferanse 2011. Dagskonferanse om velferdsstatens fremtid.  

Tid og sted: 3. mai 2011 08:0010:00, Handelshøyskolen BI, B2-060

Partnerforum inviterete til frukostmøte om digitale tenester her i landet. Vi er gode på næringslivs-tenester, men er relativt sett middels gode i å tilby innbyggjartenester, og då særleg løysingar som set brukarane i sentrum. Korleis skal vi vidareutvikle dei digitale tenestene og hente ut gevinstar frå effektivisering av digitale tenester?

Tid og sted: 27. apr. 2011 09:0011:30, Norad, Ruseløkkveien 26

Seminaret tok opp bruk av evaluering i staten og drøftet forutsetninger for kunnskapsutvikling og forbedring i statlige virksomheter.

Tid og sted: 11. mars 2011 08:0010:30, Akersgata 59, auditoriet

Partnerforum inviterte til frukostmøte om Riksrevisjonen si rolle ved forbetringar av norsk forvaltning. Politidirektør Ingelin Killengreen og riksarkivar Ivar Fonnes stilte med synspunkt og erfaringar og dei blei kommentert av Tor Saglie. Frukostmøtet blei avslutta med diskusjon leia av Andreas Hompland.

Tid og sted: 2. feb. 2011 13:0015:30, Akersgata 59 (R 5), auditoriet

Omdømmehåndtering må forventes å bli enda viktigere aktivitet i framtiden, da dette handler om en dypere trend i samfunnsutviklingen. Det er imidlertid viktig å utvikle oppskrifter og idealer som evner å ivareta offentlige institusjoners særtrekk og verdigrunnlag. Seminaret presenterte forskere som jobber med temaet.

Tid og sted: 9. des. 2010 12:3015:00, Hotel Continental, Stortingsgaten 24, Oslo

Partnerforums andre møte i økonomistyringsnettverket.

Målet for seminaret var å utforske hvordan teori kan bidra til å belyse forutsetningene for god informasjonsstrøm og tillit mellom departement og underliggende virksomheter. Seminaret presenterte erfaringer fra virksomhetsledere om hvordan det oppleves å bli styrt.  

Tid og sted: 3. des. 2010 08:0010:00, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

Frukosten tok opp kva leiaråtferd har å seie for å fremje innovasjon på arbeidsplassen. Leiarar påverkar arbeidsmiljøet på ulike måtar – nokre er betre til å skape eit trygt og godt innovasjonsklima enn andre. Kva er forskjellen på kvinnelege og mannlege leiarar?

Tid og sted: 24. nov. 2010 17:4519:30, Universitetet i Oslo, Lucy Smiths hus, Rådssalen

Seminar om kvinner i lederstillinger.

Er det riktig at kvinnelige ledere tas hardere enn mannlige ledere når de feiler?

Tid og sted: 12. nov. 2010 08:3016:00, Universitetet i Oslo, Blindern

Partnerforums høstkonferanse 2010. Dagskonferanse om statens innsats i klimaarbeidet.

Tid og sted: 28. okt. 2010 08:3010:30, Wergeland på Litteraturhuset

Kva nye krav blir stilte for å kommunisere effektivt og truverdig med dei du ønskjer å nå?

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Partnerforum inviterte til seminar om bruk av sosiale media i statleg forvaltning.

Tid og sted: 20. okt. 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

Partnerforums første møte i økonomistyringsnettverket.

Hva har EUs gjeldskrise å si for Norges statsbudsjett 2011 og veien videre? Hvordan skal Norge innrette sin økonomiske politikk i lys av gjeldskrisen i EU? Hvor robust er velferdsmodellen i forhold til ytre påvirkninger?

Tid og sted: 6. sep. 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

Partnerforums sjette og siste HR-nettverksmøte tok opp begrepet medarbeiderskap og presenterte erfaringer fra Kommunal- og regionaldepartementet og Utdanningsdirektoratet. Cato Bjørkli, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, holdt innlegg om medarbeiderskap ut fra et arbeidspsykologisk perspektiv.

Tid og sted: 11. juni 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

På Partnerforums femte HR-nettverksmøte presenterte man erfaringer fra rekrutteringsarbeidet hos to av våre partnere - Utlendingsnemnda (UNE) og Kunnskapsdepartementet (KD).

UNE fortalte om erfaringer med bruk av ekstern bistand ved rekruttering. Fra KD fikk vi høre om nyervervede erfaringer ved bruk av personlighetstester. Førsteamanuensis Ole I Iversen ved Handelshøyskolen BI kommenterte innleggene.

Tid og sted: 3. juni 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

Partnerforums niende etikkseminar som tok for seg utfordringer og forutsetninger for saklige diskusjoner i offentligheten. 

Tid og sted: 3. juni 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

Partnerforums niende etikkseminar som tok for seg utfordringer og forutsetninger for saklige diskusjoner i offentligheten. 

Tid og sted: 6. mai 2010 08:3016:00, Handelshøyskoen BI, Oslo

Partnerforums vårkonferanse 2010. Dagskonferanse om effektivitet i staten.

Tid og sted: 26. apr. 2010 08:0010:00, Handelshøyskolen BI, rom B2-060

Innbyggerundersøkelsen er ei ny og omfattande spørjeskjemaundersøking, og den vil bli eit nyttig verktøy i reformarbeid og vidareutvikling av offentlege tenester. Norsk Kundebarometer har gjort målingar i over ti år, og det har mellom anna resultert i fleire forskingspublikasjonar. Er innbyggjarane tilfredse med offentlege tenester? Korleis kan vi bruke materialet frå undersøkingane til å gjere offentlege tenester betre? Og korleis tolkar vi desse resultata?

Tid og sted: 8. mars 2010 08:0010:00, Akersgata 59 (R5), auditoriet

Kva er OPS og kva er status for arbeidet med OPS sett frå statens ståstad? På kva område og under kva for område og under kva omstende kan OPS nyttast – eller helst ikkje? Frukostmøtet ga ei innføring i temaet. Vi fekk presentert nokre overordna, prinsipielle synsmåtar med råd frå Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Statens vegvesen presenterer erfaringar frå tre OPS-prosjekt.

Tid og sted: 2. mars 2010 13:0015:30, Akersgata 59 (R 5) auditoriet

Seminaret tok opp samhandlingsutfordringer internt og på tvers av etater. Vi fikk presentert forskning fra Semicolon-prosjektet som jobber med utvikling og utprøving av verktøy for bedre samordning og kunnskapsdeling i offentlig sektor.

Tid og sted: 14. des. 2009 11:0014:00, Akersgata 59 (R 5) auditoriet

Seminaret utdypet utfordringer i økonomistyringen i offentlig sektor, og ga et tilbakeblikk på hva som er gjort og presenterte noen sentrale utfordringer.

Tid og sted: 10. des. 2009 13:0015:30, Handelshøyskolen BI, Nydalen, Rom A2-045

Partnerforums fjerde HR-nettverksmøte: Hvilke utfordringer står statlige arbeidsgivere overfor mht å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft? Hvilke hensiktsmessige tiltak kan foreslås?

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har utarbeidet en rapport om rekruttering som ble redet ut for på møtet. I tillegg fortalte Statens vegvesen om hvordan de jobber med rekruttering. Førsteamanuensis Cathrine Filstad snakket om suksesskriterier for å beholde gode medarbeidere.

Tid og sted: 8. des. 2009 08:0010:00, Akersgata 59 (R5), auditoriet

I Stortingsmelding nr. 17 (2002–2003), “Om statlige tilsyn”, varsla regjeringa at hovudkontora for åtte tilsyn, med ein samla stab på i overkant av 900 personar, skulle leggjast til andre byar enn Oslo. Val av lokalisering blei gjort med utgangspunkt i at tilsyna skulle ha god tilgang på høgt kvalifiserte medarbeidarar og at dei var forankra i fagmiljø av høg klasse. Kva kan vi seie om forholdet mellom kor uavhengige tilsyna skal vere og departementa si styring? Kva kan vi seie om verknadene for personell, kompetanse, kostnader, kvalitet i oppgåveløysinga og konsekvensar for tilfyttingsregionen?

Tid og sted: 30. nov. 2009 17:4519:30, Handelshøyskolen BI, A2-075

Seminaret fokuserte på muligheter og utfordringer for kreativ ledelse i staten.

Rektor ved UiO ledet seminaret. Hovedinnlegget tok for seg resultater fra forskning på ledelse i kreative organisasjoner. Innlegget ble deretter kommentert av en erfaren statlig toppleder.

Tid og sted: 26. nov. 2009 08:3016:00, Universitetet i Oslo, Blindern

Partnerforums høstkonferanse 2009. Dagskonferanse om statens kommunikasjonspolitikk.

 

Tid og sted: 26. okt. 2009 13:3015:30, Akersgata 59 (R5), Auditoriet

Partnerforums åttende nettverksmøte tok opp hvordan statlige virksomheter jobber med å stimulere til etisk refleksjon.