SVEXFAC03 - Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant

Kort om emnet

SVEXFAC03 gir en innføring i samfunnsvitenskapene ved å ta for seg deres historie, grunnleggende tenkemåter, sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger, og typiske tilnærminger til forskning. Emnet behandler også normative og etiske problemstillinger knyttet til forskning og samfunnsliv. Emnet tar for seg grunnleggende forutsetninger og problemstillinger som er felles for de ulike samfunnsvitenskapelige disiplinene og bidrar dermed til en orientering på tvers av de ulike fagdisiplinene.

SVEXFAC03 skal bidra med et bredere perspektiv på studentenes fagstudier, øke forståelsen for eget og andre fags egenart og fremme muligheten for tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne vise kjennskap til og forståelse for:

Samfunnsvitenskapenes historie

 • Viktige grunnleggere, strømninger, begreper og konflikter i samfunnsvitenskapenes utvikling.

Modeller av menneske og samfunn

 • Hovedtyper av samfunnsvitenskapelige modeller i forhold til hva mennesket er, og hvordan det handler.
 • Rasjonalitetsantakelser i samfunnsforskning.
 • Forholdet mellom kollektiv og individuell rasjonalitet.
 • Teorier og perspektiver på hvordan sosial orden kan skapes og opprettholdes.

Forskningsopplegg og metode

 • Kvalitative og kvantitative forskningsopplegg.

Vitenskapelige forklaringer og metodologi

 • Viktige former for vitenskapelig forklaring og metodologi i samfunnsvitenskapene
 • Hypotetisk deduktiv metode, falsifikasjon og verifikasjon

Normative perspektiver/problemstillinger i vitenskap og samfunn

 • Forskningsetiske normer som gjelder innad i vitenskapssamfunnet.
 • Forskningsetiske normer som angår samfunnsforskeres relasjon til de som er gjenstand for forskning.
 • Feministisk vitenskapskritikk, og objektivitets og relativitetsproblematikk i samfunnsvitenskap.
 • Normativ argumentasjon om samfunnsforhold.

Ferdighetsmål

 • Den nye begreps -og teorikunnskapen skal gjøre deg i bedre stand til å vurdere samfunnsvitenskapelig forskning og normative problemstillinger kritisk.
 • Emnet skal bidra til at ditt perspektiv på eget fagstudium blir bredere. Det skal øke forståelsen for ditt eget og andre fags egenart og gi grunnlag for senere tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon.

Holdningsmål

 • Emnet skal utvikle din respekt for vitenskapelige verdier, og etisk bevissthet omkring forskning på mennesker og anvendelse av forskningsresultater.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forkunnskapskrav utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

 • 10 studiepoeng overlapp mot EXFAC96S
 • 10 studiepoeng overlapp mot UVEXPEAD03
 • 10 studiepoeng overlapp mot alle exfac-varianter som tilbys ved UiO (f.eks. HEXFAC1000, EXFAC03-AAS, JFEXFAC04)

Undervisning

Forelesninger: To timer per uke i 13 uker.

Du må velge mellom:

 1. seminarvarianten
  eller
 2. selvstudiumsvarianten

 1. Seminarvarianten

Seminarer: To timer per uke i 10 uker

Obligatorisk undervisning

Seminarundervisning er obligatorisk. Du må møte på minimum 6 av 10 seminarer.

Har du tatt emnet tidligere og bestått obligatorisk undervisning skal du ikke melde deg til undervisning.

Alle programstudenter kan søke om seminarundervisning og er garantert plass dersom de søker innen fristen for 1. undervisningsopptak. Enkeltemnestudenter kan søke om plass, men er ikke garantert tilbud.

Bytte av seminargruppe

Informasjon om bytte av seminargruppe. Fristen for å bytte mellom seminar- til selvstudiumsvariant er den samme som fristen for å bytte seminargruppe.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

2. Selvstudiumsvarianten

Obligatorisk innlevering

Du må levere en hjemmeoppgave på 2000-2500 ord. Hjemmeoppgaven leveres i Inspera, og du får oppgaveteksten fire dager før innleveringsfristen. Dato for utlevering av hjemmeoppgaven blir publisert i beskjedfeltet på semestersiden. Det gis resultatet godkjent/ikke-godkjent på oppgaven, og den må være vurdert til godkjent (tilsvarende minimum D) for å kunne ta eksamen.

Logg inn i Inspera: https://uio.inspera.no/

Bytte av seminargruppe

Informasjon om bytte av seminargruppe. Fristen for å bytte mellom seminar- til selvstudiumsvariant er den samme som fristen for å bytte seminargruppe.

Har du tatt emnet tidligere?

Hvis du har fått godkjent hjemmeoppgaven tidligere (f.o.m. våren 2015) trenger du ikke levere den på nytt.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

2 timers skoleeksamen.

Obligatorisk undervisning (seminarvariant) eller hjemmeoppgave (selvstudiumsvariant) må være bestått for at du skal kunne ta eksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden for mer informasjon.

 • Eksamen er den samme for studenter som tar seminar- og selvstudiumsvariant.
 • Eksamen er en to-timers flervalgseksamen, der du skal krysse av ved riktig svaralternativ.

Tidligere eksamensoppgaver

OBS! Fra våren 2018 endres eksamensformen i emnet: Tretimers skoleeksamen bestående av to deler: 50 flervalgsoppgaver, og én del med to langsvarsoppgaver hvor studentene må svare på én av oppgavene. De to delene vektes likt når sensur skal fastsettes.

Obligatoriske aktiviteter fra tidligere semestre vil fremdeles være gyldige våren 2018.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les mer om digital skoleeksamen.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera. Les mer om opplæring i Inspera.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Oppgaveteksten vil kun være tilgjengelig på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse: I forbindelse med publisering av sensur vil det bli lagt ut en oversikt i Fronter over hvilke poengsummer som gir hvilken karakter. Fordi eksamen kun består av riktig/feil svar, gis det ikke ytterligere begrunnelse.

Klage: Ved å sende inn klage på karakter, vil sensor gjøre en omtelling og dobbeltsjekke at kandidaten har fått riktig poengsum og karakter.

Frist

Fristen for å klage på karakter er tre uker etter at sensuren er kunngjort.

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det foretas underveisevaluering av emnet hver gang det arrangeres undervising. Det foretas en periodisk sluttevaluering av emnet hvert fjerde år.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport.

Annet

Emnet er obligatorisk i alle bachelorprogram ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet og i det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info