Forsknings- og utdanningstermin ved Klinmed

Alle vitenskapelige ansatte har rett til å søke forsknings- og utdanningstermin etter forskriftene. Det kan innvilges ett års termin etter 6 års tjeneste eller et halvt års forskningstermin etter 3 års tjeneste.

  • Frist for søknad om forsknings- og utdanningstermin ved Institutt for klinisk medisin er:
    • For høstsemesteret: 1. februar
    • For vårsemesteret: 1. september
  • Skjema for søknad forsknings- og utdanningstermin (rtf) - (pdf)
  • Før du sender søknaden til instituttet, skal fagmiljøet vurdere hvordan oppgaver knyttet til undervisning og eksamensavvikling samt veiledning kan dekkes med eksisterende UiO-tilsatte ressurser. Fagmiljøets anbefaling legges ved søknaden. Det endelige vedtaket fattes av instituttledelsen.
  • Alle søknader skal være hos instituttet innen oppgitte frister. Søknader mottatt etter disse tidspunktene, eller søknader som kommer i annen form enn på standardisert skjema, vil ikke bli behandlet.
  • Søknaden sendes til Personalseksjonen ved personal@klinmed.uio.no.
Publisert 24. juni 2015 09:39 - Sist endret 5. juni 2020 16:34