Rutine for søknad om tilknytning til IMBRutinen gjelder for

eksterne personer eller bilagslønnede som trenger adgangskort og/eller nøkler til lokaler på IMB og/eller IT-konto for å kunne utføre arbeid ved IMB, for eksempel:

 • eksterne PhD-studenter (PhD-studenter som ikke lønnes av IMB)
 • forskerlinjestudenter, masterstudenter o.l.
 • ansatte fra andre institutter under UiO
 • invitert gjesteforsker
 • ansatte ved OUS
 • øvrige eksterne

Rutinen omfatter ikke:

 • personer som mottar månedslønn fra IMB (fast eller midlertidig ansatt ved IMB). Disse får automatisk adgangskort, nøkler og IT-konto.
 • personer som ønsker ny eller forlenget tilknytning som emeritus ved IMB. Disse søker via egen rutine og eget skjema.
 • personer som skal inviteres som gjesteprofessor. Disse har en egen ordning ved Medfak.

Forutsetninger

Før det kan søkes om tilknytning til IMB for en ekstern person, må forskningsgruppeleder ha avklart følgende forhold:

 • Søker har finansiering som dekker oppholds- og reisekostnader
 • Søker mottar lønn/stipend fra ekstern part under sitt opphold ved IMB
 • Søker er selv ansvarlig for reise- og helseforsikring under sin tilknytningsperiode
 • Søker er/er ikke i målgruppe for introduksjonskurs i laboratoriearbeid 
 • Behov for spesialtilganger er avklart med relevant leder (komparativ medisin, disseksjonssal m.m.)

Avklaringen av disse forholdene dokumenteres i søknaden om tilknytning, se neste avsnitt.

Hvordan søke om tilknytning

 • Fyll inn søknad om tilknytning (odt) - engelsk (odt) 
 • Skjemaet må være fullstendig utfylt. Mangelfulle søknader vil bli returnert til forskningsgruppeleder.
 • Søknaden må være begrunnet. Søker må få frem hva slags ressurser (lab og/eller kontor og/eller IT-konto) søker trenger adgang til og til hvilket formål.
 • Søknaden må være forankret ved forskningsgruppeleder samt forskningsgruppeleders seksjonsleder og avdelingsleder (egne signaturfelt i søknaden)
 • Dersom aktuelt må søknaden være forankret (eget signaturfelt) hos relevant leder for spesialtilganger (avdeling for komparativ medisin, disseksjonssal, osv)
 • Søknaden innvilges eller avslås av instituttleder
 • Fullstendig utfylt søknadsskjema sendes per post eller leveres direkte til hovedekspedisjonen i første etasje på Domus Medica:
  Institutt for medisinske basalfag v/ hovedekspedisjonen
  Pb 1110 Blindern
  0317 Oslo
 • Eventuelle spørsmål kan sendes til ekspedisjon@basalmed.uio.no.
 • Det må påregnes 4 ukers saksbehandlingstid etter at fullstendig søknad er levert inn. Søknader må derfor leveres inn senest 4 uker før startdato.

 Adgangskort, IT-konto og nøkler

Dersom søknaden innvilges får søker adgangskort og/eller nøkler og/eller IT-konto avhengig av behov. 

Dersom IT-konto innvilges forplikter søker seg til å lese og forstå universitetets IT-reglement - engelsk.

For tilgang til programvare og andre IT-tjenester, ta kontakt med Lokal IT.

Tilknyttede som jobber på laboratorium

Alle tilknyttede som får tilgang til arbeid på laboratorium plikter seg til å sette seg inn i og følge instituttets retningslinjer for HMS-ansvar på laboratoriet og rutiner for avfallshåndtering.

Alle søkere som får tilgang til laboratorium ved IMB må delta i introduksjonskurs for laboratorieansatte ved IMB, med mindre tilsvarende kompetanse kan dokumenteres.

Forlengelse av tilknytning

Ved søknad om forlengelse av tilknytning må ny søknad sendes inn.

Når tilknyttede slutter

 • Nøkler og tilgangskort skal leveres i hovedekspedisjonen før avreise.
 • Kontor skal ryddes.
Publisert 18. nov. 2015 12:30 - Sist endret 20. feb. 2019 14:34