Styringsgruppemøte mars 2019

Til stede: Johannes Falk Paulsen, Morten Dæhlen, Linda Hildegard Bergesen, Maren Magnus Voll, Tim Brennan, Erik Knain, Sandra Nilsen, Ingvild Sollund (ref.), Kristel Skorge.

Forfall: Tomm Eriksen

Saksdokumenter

Prosjektbeskrivelse

Presentasjon fra møtet

1. Kort gjennomgang av prosjektet

Johannes presenterte og konstituerte styringsgruppa.

Sandra presenterte bakgrunnen for prosjektet og hovedleveransene.

2. Prosjektplan

Sandra presenterte overordnet plan for prosjektet og mer detaljerte planer  for prosjektetablering og tilpasninger i Helseforsk til GDPR.

For utvidelsen av Helseforsk til all forskning på UiO vil det starte med en behovskartlegging som legges til grunn for den videre prosessen. Til forskjell fra utviklingen av Helseforsk vil en i dette prosjektet prøve å dele opp prosessen i flere mindre leveranser. Planen presentert på møtet illustrerer hvordan en slik prosess kan bli seende ut, men konkrete planer vil bli presentert først når behovskartleggingen er i gang. 

Prioritering og planlegging av fase 2 (andre utviklingsønsker) vil skje i månedsskiftet mai/juni.

3. Kartlegging fra fase 0

Sandra presenterte hva som er nytt siden forrige prosjektgjennomføring. Det ble avtalt at prosjektgruppen bruker litt mer tid på å kartlegge mer rundt biobanker og hvorfor en i dag ikke benytter nasjonale registre for dette. Resultatet av dette presenteres på neste styringsgruppemøte. 

4. Gjennomgang av endringer i dagens Helseforsk ihht. GDPR

Sandra presenterte endringene som gjøres i Helseforsk for å gjøre systemet GDPR compliant. 

5. Andre diskusjonspunkter

Hva er et prosjekt og når er et prosjekt et prosjekt?

Både i det første Helseforsk-prosjektet og nå i dette prosjektet, ser vi at det er vanskelig å definere hva som er et prosjekt. Styringsgruppa lurte på om man for eksempel bør registrere prosjekter hvor UiO ikke er forskningsansvarlig enhet. Prosjektleder opplyste om at helseforsk-systemet ikke legger føringer for dette, det er egne rutiner som hver av enhetene vil måtte jobbe ut. Det medisinske fakultet registrerer eksempelvis alle sine prosjekter i Helseforsk og bruker systemet for porteføljestyring. 

Dobbeltregistrering

Det ble påpekt viktigheten av å holde graden av dobbeltregistrering for forskeren så lav som mulig. Dette var en viktig prioritering da Helseforsk ble utviklet og det vil det også være denne gangen. Å få på plass en nasjonal prosjekt ID vil være en viktig faktor i dette arbeidet.

Synliggjøre nytte av Allforsk

Ved utrulling av systemet hos nye miljøer er det viktig å presentere gode argumenter for hvorfor prosjektleder skal registrere systemet enda et sted. Argumenter som ble presentert i diskusjonen:

  • Det er veldig hensiktsmessig for institusjonen å ha oversikt over alle prosjekter.
  • Forskningsettikkloven: Alle prosjekter har forskningsetiske sider.

Koblingspunkter mot Cristin og NFR

Cristin ble vurdert i forrige prosjektgjennomføring, men tilfredsstiller ikke behovene for oversikt enn så lenge. NFR er ikke blitt vurdert.

Publisert 4. mars 2019 10:14 - Sist endret 10. okt. 2019 12:56