Nærhetsmodellen konkretiseres

Vi har nå startet arbeidet med en gjennomgang av ansvars- og oppgavedelingen mellom LOS og enhetene. Et forslag til endringer skal legges frem 1. juli. Bakgrunnen er styrets vedtak om reorganisering av sentraladministrasjonen 23. juni 2013.

LOS og enhetene skal sammen komme frem til hva nærhetsmodellen betyr i praksis. Direktør for organisasjonsutvikling Anita Sandberg og fakultetsdirektør Benedicte Rustad fra Det juridiske fakultet.

UiO: Ledelsen og støtteenheter trådte i kraft 1. januar i år med tre nye avdelinger som skal bistå enhetene. Den nye organisasjonen skal basere seg på den nærhetsmodellen som ble vedtatt 12. oktober 2012.

Ansvars- og oppgavedeling

Direktør for organisasjonsutvikling, Anita Sandberg leder arbeidet med konkretisering av hva nærhetsmodellen vil bety for oppgave- og ansvarsdeling mellom LOS og enhetene.

Sammen med fakultetsdirektør Benedicte Rustad fra Det juridiske fakultet skal hun koordinere prosessen som skal komme frem til følgende:

  1. En beskrivelse av hvilke forventninger LOS og enhetene har til hverandre knyttet til tjenesteytelser.
  2. En beskrivelse av hvordan LOS og enhetene skal samarbeide og hvordan man skal  fatte beslutninger i saker om berører både enhetene og LOS.
  3. Et forslag til hvilke administrative oppgaver som skal utføres på enhetene og hvilke som skal ligge i LOS.
  4. Forslag til hvordan endringsprosesser skal prioriteres, besluttes og gjennomføres.
  5. En beskrivelse av roller, ansvar og myndighet knyttet til policy, drift og forvaltning av lov og regelverk der det ikke er avklart.
  6. En langsiktig plan for hvilke arbeidsprosesser vi bør forbedre.

Skal bruke eksisterende kartlegginger

I arbeidet med IHR-roller og ansvar, som ble utført i 2011 og 2012, ble det gjennomført en rekke kartlegginger.

- Det er viktig å poengtere at vi ikke skal i gang med nye kartlegginger, men bruke det eksisterende materialet, sier Sandberg.

Ansatte involveres

– De ansatte vil involveres i arbeidet. Lederne i LOS har et spesielt ansvar for oppfølging i sine avdelinger, og fakultetsdirektørene vil bringe inn ressurspersoner fra fakultetene  i diskusjonene, forteller Sandberg.

Det er utarbeidet et overordnet mandat for arbeidet. I tillegg er det laget mandater for hver av avdelingene i LOS.

Veien videre

Arbeidet vil munne ut i et notat med anbefalinger til universitetsdirektøren. Mindre justeringer vil  kunne settes i verk underveis, mens forslag til større endringer vil besluttes av universitetsledelsen eller universitetsstyret før iverksettelse.

Av Bente Hennie Strandh (tekst og bilde)
Publisert 7. mars 2014 14:42 - Sist endret 9. okt. 2015 17:30