Aktuelt om IHR

Publisert 3. des. 2012 15:08

Planer for gjennomføring av tiltak for IT-virksomheten, bilagslønn og studieadministrasjon innebærer midler til opplæring, kultur- og organisasjonsbyggende tiltak og kjøp av systemløsninger.

Publisert 20. nov. 2012 12:37

Fakultetenes meninger skal bidra i arbeidet med ny organisering av UiOs administrative portefølje. Et spørsmål er hvordan oppgavene skal fordeles mellom Sentraladministrasjonen og enhetene.

Publisert 27. sep. 2012 14:33

UiOs nettredaktører er motiverte for oppgavene og opplever stor tillit på enheten sin. Samtidig melder de om krysspress, uklar arbeidsdeling og liten kontakt med egen ledelse.

Publisert 20. juni 2012 15:40

Tre modeller for fremtidig organisering av UiOs administrative oppgaver ble lagt fram for Universitetsstyret denne uken. Modellene varierer fra å skissere en organisasjon med stor grad av lokal selvstyring til en styrking av Sentraladministrasjonen.

Publisert 27. apr. 2012 12:39

Felles prosedyrer og malverk skal lette arbeidet med de rundt 26.000 lønnsutbetalingene UiO foretar til eksterne medarbeidere hvert år. Forslag til nye, standardiserte arbeidsrutiner sendes ut på høring i begynnelsen av mai.

Publisert 21. mars 2012 12:50

Internt handlingsrom kartlegger nå administrative prosesser og utfordringer knyttet til eksternfinansierte prosjekter. Prosjektet håper de kan teste en ny rapporteringsform for økonomistyring ved utvalgte miljøer til høsten.

Publisert 6. mars 2012 15:42

IHR: 50 millioner kroner ønskes overført fra Sentraladministrasjonen til kjernevirksomheten forskning og utdanning. Styret oppfordrer enhetene til å prioritere tiltak rettet mot studentene.

Publisert 23. jan. 2012 10:54

Administrative oppgaver utføres på tre nivåer ved UiO, på institutter, fakulteter og i Sentraladministrasjonen. Er dette optimalt? spør plangruppen for IHR- prosjektet ”Roller og ansvar, knyttet til de administrative nivåene”.

Publisert 15. des. 2011 12:53

Plangruppen for studieadministrasjon skal gjennomgå rutinene for hvordan vi planlegger og avvikler eksamen. Dette ble vedtatt av Universitetsstyret 6. desember.

Publisert 19. okt. 2011 14:38

Styret vedtok forslaget til mandater for de fem prioriterte områdene innenfor IHR, men ønsket en justering av ordlyden i mandatet for området “Roller og ansvar knyttet til de administrative nivåene”.

Publisert 11. okt. 2011 15:58

Avklaring av roller og ansvar knyttet til systemeierskap er førsteprioritet hos plangruppen for IT. Dette vil være sentralt i det videre arbeidet med utvikling og forbedring av UiOs administrative IT-systemer.

Publisert 4. okt. 2011 10:04

Studenter med utdanning fra eksterne institusjoner melder om lang behandlingstid og mange kontaktpunkter når de søker om innpassing og godkjenning av studier ved UiO. Internt handlingsrom gjennomgår nå rutinene med sikte på å forbedre saksbehandlingen og korte ned ventetiden.

Publisert 20. sep. 2011 17:28

Den første analysefasen for Internt handlingsrom (IHR) er over. Nye plangrupper jobber nå med flere av problemstillingene knyttet til de fem områdene styret har pålagt prosjektet å prioritere.