Tjenestytelser, beslutningsprosesser og ledelsesarenaer knyttet til nærhetsmodellen

Bakgrunn

Organisering av universitetets administrative tjenester skal følge en desentral modell som innebærer økt ansvar og myndighet på lokalt nivå. Med «nærhetsmodellen» som plattform blir brukerinteresser nå førende.

I utforming av strategier, i drift og forvaltning legges det i ny organisering opp til større vekt på brukernes behov slik at tjenester får størst mulig relevans for primærvirksomheten. Etablering av rutiner, prosedyrer og rammer for leveranser o.l. skal skje i tett samspill mellom sentralt og lokalt nivå.

Målet er, som en konsekvens av at enhetene er med i utviklingen, at administrasjonen møter faktiske behov og arbeider med oppgaver som er avstemt og avklart i et kontinuerlig forbedringssystem.

Prosjektets leveranse

  • Beskrivelse av gjensidige forventninger til tjenesteytelser i nærhetsmodellen (sentrale arbeidsfelt i grensesnittet mellom sentrale avdelinger og enheter) Beskrivelse av gjensidige forventninger til samarbeidsformer, saksgang og beslutningsprosesser
  • Langsiktig plan for forbedring av arbeidsprosesser i grensesnittet mellom alle avdelinger i LOS og enhetene. Herunder videreføring av sentralisering/desentralisering av oppgaver
  • Forslag til hvordan endringsprosesser skal prioriteres, besluttes og gjennomføres i ny organisasjon
  • Beskrivelse av roller, ansvar og myndighet i ny org i forhold til policy, drift og forvaltning av lov og regelverk

Prosjektets mål og ønskede gevinster

Prosjektets mål er å sikre at støtteavdelinger og enheter har en felles forståelse av hva nærhetsmodellen innebærer knyttet til tjenesteytelser, arbeidsprosesser, beslutningsprosesser, holdninger og kultur.
Gjennom prosessen skal forventningene konkretiseres slik at arbeidet med videre gjennomføring av nærhetsmodellen er basert på gjensidige forventninger og sammenfallende prioriteringer.

Tentativ tidsplan

Når Aktivitet
1.- 20. november Planlegge arbeidsprosess og involvering av deltakere
20. november Oppstart av arbeidet i direktørnettverket
Desember/januar Sammenstilling av innspill fra direktørnettverket 20. november
15. januar Direktørnettverk - diskusjon og beslutning om samarbeidsformer, arbeids- og beslutningsprosesser
Videre arbeid våren 2014: Arbeid avdelingsvis med konkretisering innenfor arbeidsfelt
  Diskusjon i direktørnettverket
  Utvidet direktørnettverkt - prioritering av videre utviklings- og forbedringsprosesser
  Direktørnettverk diskusjon om langsiktig plan
April - mai Sammenstilling av prosjektets sluttleveranse
Mai Sluttleveransen behandles i direktørnettverket
Juni Arbeidet overleveres til universitetsdirektøren

 

Publisert 27. nov. 2013 17:18 - Sist endret 9. okt. 2015 17:30