Kompetanseoversikt

Denne nettsiden skal gi instituttene på HF en tematisk oversikt over studieadministrativt arbeid på HF, og knytte dette til bestemte personer/grupper  i studieseksjonen. Gjennom oversikten skal man kunne orientere seg om hvilke felt ansatte i studieseksjonen har kompetanse på, og hva slags opplæringstilbud som studieseksjonen er ansvarlig for. Vi har også lagt inn lenker til relevante nettsider knyttet til temaene vi har fokusert på.

Temaer:

Kontaktpersoner/ kontaktpunkter

Opplæring som fakultetet tilbyr:
 

Ressurser/lenker:

Arbeidslivsrelevans og kompetansesamtale

Torunn Nyland

Sandra Janzsó

 

Fakultetskurs i kompetansesamtaler (Maks to per semester, minimum to deltagere. Deltagere må ha gjennomført ”Møte med studenten-kurset som arr. sentralt)

Karrierevalg for HF-studenter

Kompetansesamtale (nettsiden for studenten)

Kompetansesamtale (for ansatte)

Rekrutteringtiltak (bachelor og master)

Søkertall, statistikk

Johanne Cecilie Høyem Jørgensen

Arbeidsstuer for bearbeiding av tekster og utforming.

Rådgivning ved rekrutteringstiltak

Årshjul Nettverk for studentrekruttering

 

Eksamen

(Eksamensforberedelse,   FS-reg. tilrettelegging, regler, Klage på sensur, klage på formelle feil,  sensurregistrering, fusk)

Eksamenskontorets felles e-post: eksamenskontoret@hf.uio.no

Spesielle saksfelt:

HF-studieinfo:
Karakterutskrift
Vitnemålsutsending

Torill Stave: Eksamenskoordinator,
eksamensplan, regler, FS-brukerstøtte, digital eksamen

Frode Torp Christensen: FS-brukerstøtte vurderingsmodulen, regler

Asbjørn Aursjø: Utsatt eksamen,
dispensasjon fra 3-gangers regelen,
melding etter frist

Signe Ingjerd Thorstad: Tilrettelagt eksamen,
Fuskesaker

Asta Helgadottir: Godskriving norsk utdanning

Årlig kurs i vurderingsmodulen, i vårsemesteret

Innkallinger og program for nettverksmøter, eksamen, ett møte i semesteret.

Arbeidsgrupper

Eksamen

Emnebeskrivelser

Oppretting og nedlegging av emner

Kyrre Vatsend og Anne Løken

Vortex: Fridtjof Jerve

Veiledning/ svar på henvendelser per e-post og telefon fortløpende (Anne)

Kurs ved behov

Emner

Emnegruppepresenta-sjoner

Johanne Cecilie Høyem Jørgensen

Veiledning/arbeidsstuer

Emnegrupper

Fellesoppgaver på studieprogram

Koordinering av programkonsulentnettverk

Sandra Janzsó

Arbeidsgrupper

Programkonsulentnettverk

 

Canvas
(system, ift FS)

Tavle.uio.no

Stig Mikalsen

 

Hjelp og veiledninger til Fronter ved UiO

FS-opplæring

FS-validering

Anne Løken, Torill Stave, Frode Torp Christensen

I tillegg til sentrale kurs (grunnkurs, modulkurs osv.) foregår opplæringen hovedsakelig  på det enkelte institutt.  Men ellers veiledning/svar på spørsmål per e-post og telefon fortløpende, samt ev. arrangere temabaserte kurs/arbeidsstuer ved behov/ønske fra instituttene.  (Anne)

FS - Felles Studentsystem på UiO

Felles Studentsystem (FS)- rutiner ved HF

Godkjenning, utenlandsk utdanning

(fakultetet godkjenner og konsulterer instituttene ved behov, faglig veiledning ved instituttene)

Kaja Schiøtz, Lars Lønning, Therese Gjessing

Registrering av innkommende saker:
Anne Kristin Berger

Veiledning/svar på spesifikke henvendelser fortløpende  av Kaja/Lars/Graciete

Konsulteres om masteropptak etter individuelle avtaler

Godkjenning av studieoppholdet før du reiser

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Godskriving, norsk utdanning

Asta Helgadottir

 

Godkjenning av ekstern norsk utdanning

 

HF-studieinfo

Sandra Janzsó

 

Opplæring i HF-studieinfo avtales individuelt med info-koordinator

 

Instituttets studienettsider

Fridtjof Jerve

Johanne Cecilie Høyem Jørgensen

 

Nettstedsforvaltning studier ihht. til intituttenes planer og sentrale rutiner

Årshjul for studieinformasjon på nett

Internasjonalisering og
studentutveksling

  • Promotering og utvekslingsmesse
  • Opptak av inn-
    og utreisende studenter
  • Rådgivning om
    fellesgrader mv.
  • Utvekslingsavtaler
  • Forskeropphold Berkeley og Chicago

Mailingliste for henvendelser om utreise: studier-utland@hf.uio.no

 

Utreisende studenter: Therese Gjessing ,( Bjarne Skov)

Innreisende studenter:  Graciete Londrim og

Arbeidsstuer (vår/høst, ved behov)
- opptak (inn- og ut)
- vedlikehold avtaler (FS, nettsider, søknadsweb)
- nettsider (ved behov)

Nettverksmøter (2 x semester)

Veiledning/svar på spesifikke henvendelser fortløpende  av Bjarne/Therese

Emneavklaring, semesterstart for innreisende (Graciete)

Individuell opplæring på forespørsel

HF internasjonaliserings-nettverket

Internasjonalisering av studier på HF

HFs kvalitetssystem
(inst. årsrapporter, programenes periodiske evalueringer)
 

Kyrre Vatsend

 

 

Kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbytte Kyrre Vatsend    

Leganto

Pensumlistesystem

Fridtjof Jerve    

Lover, forskrift og retningslinjer

Studieseksjonen

Ressursperson ved fak. avhenger av saksfelt

Seksjonens jurist: Rådgiver Christine Klem

 

Lover og reglar

Opptak

1) Samordna opptak (SO)

2) Bachelor og årsenhet

3) Masteropptak (inkludert SFM)

Monica Lund Haugom

 

Assistanse SFM: Kaja Schiøtz, Lars Lønning, Therese Gjessing

Arbeidsstue arrangeres hvert semester for de lokale masteropptak. Egne opplæringsmøter og arbeidsstuer i regi av SIS for SFM-opptak.

Sentrale opplæringsmøter/infomøter, Søkerhåndboka, Studiekatalogen

Arbeidsstue masteropptak

Masterrutinebeskrivelse for opptak til masterprogrammer ved HF

Praksis

Torunn Nyland

 

Rammer for praksisemner

Masteroppgavesamarbeid gjennom Vitenskapsbutikken

Program- og studieretningsbeskrivelser

Etablering/nedleggelser:Kyrre Vatsend og Christine Klem

FS-registrering:Anne Løken

Nettpresentasjonene: Johanne Cecilie Høyem Jørgensen

Veiledning/svar på e-post

 

Arbeidstuer

Vedtaksrutiner

Studieretninger og årsenheter

 

Si fra om læringsmiljøet

 

 

Si fra mottak: Signe Thorstad    

Studierettsadministrasjon
- årsenheter
- studeprogram

(Permisjoner, deltid, utsatt studiestart, studierettsinndragning, administrering av utdanningsplaner etc)

Monica Lund Haugom, Kyrre Vatsend, Christine Klem

FS-spørsmål: Anne Løken

Inndragninger:
Anne Løken (master og årsenheter) og Frode Torp Christensen (bachelor)

Arbeidsstue gradfangst/ rydding i utdanningsplaner, arrangeres hvert semester

Veiledning/ svar på henvendelser per e-post og telefon fortløpende (Anne)

Inndragninger gjøres av studieseksjonen hvert semester. Programkonsulentene kontrollerer at inndragningene er ok.

Administrering av studieretter i FS

Oppfølging av bachelorstudenter med lav progresjon

Utdanningsplaner ved UiO

 

StudentWeb

 

Anne Løken Endringer for og spørsmål om programstudenter, emner eller program (Anne) Hva er utdanningsplan (UP)?

Studiewebredaktør

(program- og emnebeskrivelser)

Johanne Cecilie Høyem Jørgensen (program)

Fridtjof Jerve (emner)

Arbeidsstuer arrangeres i henhold til årshjul for arbeid med studiesaker, samt fortløpende veiledning på e-post.

Årshjul for studieinformasjon på nett

Undervisnings- planlegging (FS/TP)

TP: Fridtjof Jerve

 

FS :Anne Løken (og Frode Torp Christensen)

Arbeidsstue undervisningsopptak , hvert semester (to ganger ved und.opptaket om høsten og en gang ved und.opptaket om våren) (Anne)

Veiledning/ svar på henvendelser per e-post og telefon fortløpende (Anne)

Undervisning - planlegging og opptak (FS)

 

Veiledning

Sandra Janzsó

Monica Lund Haugom

 

Møte med studenten-kurs (arrangeres sentralt)

Serviceerklæringen

Studieinformasjon og studieveiledning

   
Opplæringsmøter:
Studieinformasjon og -veiledning

Vitnemål bachelor og master, årsenhetsbekreftelser

Eksamenskontoret

Bachelor- og mastergrader, årsenhetsbekreftelser:

Frode Torp Christensen, Asbjørn Aursjø og Asta Helgadottir

 

Masterskjemaer fylles ut, godkjennes og sendes til eksamenskontoret

Studentrettet informasjon om vitnemål på HF

 

Vortex
(herunder også ny timeplanfunksjon på semestersidene)

Fridtjof Jerve

 

 

 

Publisert 2. nov. 2012 09:53 - Sist endret 14. apr. 2020 19:52