Ønsker du bistand fra LINK?

LINK gir bistand til utvikling av bedre utdanningskvalitet, læringsdesign, nye læringsomgivelser, digitalisering, med mer.

LINK - senter for læring og utdanning – innfører fra høsten 2019 nye rutiner for bruk av senterets ressurser. HF vil hvert år kunne disponere rundt 800 timer. Se oversikt over prosjekter 2020 - 2021. (For andre budsjettår, bruk menyen til venstre).

All bruk av LINK-timer må først avklares med instituttledelsen. Deretter tar initiativtaker kontakt med LINK. Sammen kommer initiativtaker og LINK frem til et første estimert timeantall og en periode for når timene er tenkt brukt (både timer og tidsplan finjusteres senere). Dersom det estimerte timeantallet er under 10 timer, gjennomføres aktiviteter/konsultasjoner fortløpende. Prosjekter over 10 timer meldes til fakultetet for godkjenning. Innmelding skjer på nettskjema.

Se også:

Fordelingsmodell

Fakultetets 804 timer per budsjettår (aug - juni) fordeles etter tre kategorier med ulik saksgang avhengig av prosjektenes størrelse:  

Kategori Timer Beskrivelse
1. Diverse (Under 10 timer) 50

Eksempler: Innledende møter, korte konsultasjoner, deltakelse på seminarer, estimering av timeantall for prosjekter, innspill/vurderinger av prosjektsøknader, undervisningsopplegg og sensorveiledninger.

Fortløpende, men må avklares med instituttleder. Ingen fakultær innmelding eller godkjenning er nødvendig. Timeføres ikke.

2. Mindre prosjekter (10 - 50 timer) 304

Hjelp til søknadsskriving, deltakelse i mindre prosjekter, etc.

Fortløpende, men må avklares med instituttleder. Fakultær innmelding og godkjenning. Timeføres.

3. Større prosjekter (Over 50 timer) 450

Deltakelse i større prosjekter.

Fortløpende, men må avklares med instituttleder. Fakultær innmelding og godkjenning. Timeføres.

Totalt 804  

Rutiner for innmelding og forankring

1. Bruk av diverse-potten (under 10 timer) avklares med instituttleder før kontakt med LINK. Aktiviteter gjennomføres fortløpende uten timeføring eller videre innmelding/godkjenning. Eksempler på bruk av timer kan være innledende møter, korte konsultasjoner, deltakelse på seminarer, estimering av timeantall for prosjekter, innspill/vurderinger av prosjektsøknader, undervisningsopplegg og sensorveiledninger, med mer.

2. Mindre prosjekter (10 - 50 t.) avklares med instituttleder før prosjektleder kontakter LINK. LINK gjør en første vurdering av prosjektet og estimerer et første timeantall og et forslag til utviklingsperiode i samråd med initiativtaker (både timeantall og tidsplan kan finjusteres senere). Prosjektet meldes deretter til fakultetet for godkjenning. Innmelding skjer på nettskjema (se over). Prosjektet må godkjennes av studiedekanen før iverksetting.

3. Større prosjekter (over 50 t.) avklares med instituttleder før prosjektleder kontakter LINK. LINK gjør en første vurdering av prosjektet og estimerer et første timeantall og et forslag til utviklingsperiode i samråd med initiativtaker (både timeantall og tidsplan kan finjusteres senere). Prosjektet meldes deretter til fakultetet for godkjenning. Innmelding skjer på nettskjema (se over). Studiedekanen må godkjenne prosjektet før iverksetting. Instituttleder/ undervisningsleder holdes orientert. Om studiedekanen mener det kreves en diskusjon eller prioritering, tas det opp i instituttledermøte (evt. UL-møte) som diskusjonssak.

Kriterier for tildeling av konsultasjonstimer

Fakultetet vil legge vekt på følgende kriterier ved vurdering av større søknader om bruk av konsultasjonstimer: 

 • Fakultetsovergripende prosjekter i tråd med strategiske mål, (herunder årsplanstiltak, videreutvikling av bruk av digitale og studentaktive læringsformer, tilbakemeldinger til studenter, nye undervisningsverktøy, -former eller –tilbud mm)
 • Prosjekter med særlig stor nytteverdi, erfaringsdelingsverdi eller gjenbruksverdi (resultater, teknologier, læringsressurser, pedagogikk mm kan tas i bruk av andre).
 • Prosjekter som fremmer tverrfaglighet. 
 • Prosjekter med innvilget ekstern/intern finansiell støtte (DIKU og andre).
 • Prosjekter særlig anbefalt av LINK eller annen ekstern aktør

Det forutsettes at alle prosjekter er forankret i grunnenhetenes ledelse, og at det finnes en plan for videre drift etter utviklingsperioden. For de store prosjektene vil også legges særlig vekt på at prosjektleder evaluerer prosjektet og deler erfaringer internt på fakultetet. 

Hva teller og teller ikke i timeregnskapet hos LINK?

Alle møter, konsultasjoner, deltakelse i prosjekter eller på seminarer og så videre telles per budsjettår i de tildelte timene hos LINK.

Følgende unntak telles ikke:

 • Prosjekter med særlig status.
  LINK har signalisert at de ut over de 804 timene kan gi enkelte innmeldte prosjekter en særlig status, dersom de finner at disse har en særlig nytteverdi for LINK eller UiO. Slike prosjekter dokumenteres, men bruker ikke av HFs pott. 
 • Prosjekter med ekstern finansiering
  (der LINK etter avtale inngår i prosjektplan og budsjett) vil også kunne bruke av LINKs ressurser uten å belaste HFs timebudsjett. LINK betales da av ekstern bevilgning. Typisk vil dette være ekstraordinære midler fra UiO eller fra Dikus tilskuddsordninger 
 • LINK yter også noe opplærings- og brukerstøtte innenfor digitale læringsomgivelser (Canvas med mer). Dette belaster heller ikke HFs timebudsjett, med mindre støtte gis utover dagens standardtilbud (kurs, arbeidsstuer) og vanlig tredjelinjesupport som følger ordinær linje for brukerstøtte (dvs. via canvas-hjelp@hf.uio.no).