Studieadministrasjon ved ITA / Study Administration at ITA

Hovedside / Main page

Studieadministrasjonen:

Study Administration:

  • Brenda Apili Atubo: Studiekonsulent og programkoordinator (masterprogrammet). Oppgaver: Master- og forskerutdanning, Studieveiledning, Studiekvalitet, Undervisningsplanlegging, Eksamen og timeplanlegging, Emner og studieplanarbeid, Opptak, Internasjonalisering, Bilagslønn, Oppdrag/TimekontrakterInnkjøp, Bestillinger, Forskerbolig, og Registrering av gjesteforskere.
  • Morsal Saba: Studie og administrasjonskonsulent. Oppgaver: Arrangementansvarlig, AV-utstyr ansvarlig, Bestillinger, Forskerbolig, Innkjøpsansvarlig og mottak, Timekontrakter, Registrering av gjesteforskere, Webpublisering, Oppstartspakke til nye ansatte, Administrativ arbeid i.f.m. disputas, Eksamensplanlegging og oppfølging, Timeplanlegging, og Studieveiledning.
  • Brenda Apili Atubo: Study adviser and programme coordinator (Master's degree education): Master's and researcher education, Student guidance & study advisor, Duties connected to higher education, Preparations related to teaching activities, Exams and timetable scheduling, Courses and study plan responsibilities, Admissions, Internationalisation and placements, Temporary employment contracts, Additional salary, Purchasing and ordering, Making various reservations, Researcher housing and Registration of visiting researchers.
  • Morsal Saba: Study advisor and administration consultant. Tasks: Event manager, Responsible for AV-equipment, Making reservations, Researcher housing, Purchasing officer and reception, Startpackage for new employees, Temporary employment contracts, Registration of guest researchers, Web publishing, Disputation administration, Exam scheduling and follow up, Course scheduling, Student guidance and study advisor.
Studiekonsulentene rapporterer til utdanningsleder Frode K. Hansen.

The study advisers report to Head of Education Frode K. Hansen.

Alle henvendelser kan sendes på e-post til vår studieinfo og blir da lest av både Brenda og Morsal. All enquiries can be e-mailed to studieinfo, which will be read by both Brenda and Morsal. 

Ressurser / Resources:

Kontakt / Contact: