Undervisningsopptak

Bakgrunnsinformasjon

Studieelementer-> Emne

Felter med betydning for emneopptaket i emne-bildet:

 • Påmeldingstype/Etteranmelding: SØKNAD betyr at det skal kjøres undervisningsopptak. DIREKTE betyr direkte påmelding via Studentweb der det er ledig plass (første mann til mølla). MANUELL betyr at studenter må melde seg på ved fremmøte el.l.
 • Automatisk undervisningsmelding: Angir om studenter ved melding til eksamen automatisk skal meldes til undervisning.
 • Beregn kvalifisert undervisningsmelding: Angir om kvalifisertstatus skal beregnes automatisk (ved rutine i undervisningsmodulen)
 • Påkrevd ja-svar: Krever at studenten skal takke ja til und. opptaket i ettertid for å bli eks.meldt.
 • Påkrevd fremmøte: Krever at studenten skal være reg. som møtt til und. opptaket for å bli eks.meldt
 • Enkeltemneoppt.: Angir om alle studenter med GSK skal kunne melde seg til undervisning i emnet, uavhengig av deres studierett.
 • Påkrevd aktivitetsønske: Studenten må velge undervisningsaktivitet
 • Venteliste: Om studenten skal få beskjed om Venteliste (er det ikke hake, blir beskjeden Ikke tilbud). Man kan ikke ha J på Venteliste samtidig som man har forhåndsopptak til undervisning, jfr Undervisningsenhet samlebilde.
 • Ventelistenr: Om ev. ventelistenummer skal vises i Studentweb
 • Studierettkrav: Studenten må ha studierett til et av programmene angitt i Emne samlebilde (se under) for undervisningsmld.
 • Krev und.oppt. første:
  • N i feltet 'Krev und.oppt første' betyr at det ikke er krav om undervisningsopptak før studenten kan melde seg til eksamen (såfremt emnet ikke har obligatorisk aktivitet).
  • J i feltet 'Krev und.oppt første' betyr: Studenten får lov til å ha eksamensmelding bare etter at han/hun har innvilget undervisningsopptak. Dersom studenten har hatt undervisningsopptak en eller annen gang tidligere, skal han/hun kunne ha eksamensmelding uten nytt undervisningsopptak.
 • Krev und.oppt. alltid: 
  • N i feltet 'Krev und.oppt alltid' betyr at det ikke skal kreves undervisningsopptak før eksamensmelding (såfremt emnet ikke har obligatorisk aktivitet).
  • J i feltet 'Krev und.oppt alltid' betyr: Studentweb krever at studenten har innvilget undervisningsopptak hver gang studenten ønsker å melde seg til eksamen – også dersom om studenten eventuelt har hatt undervisningsopptak mange ganger tidligere.
 • Oppmelding: Angir om studenter selv, via Studentweb, kan melde seg til eksamen og undervisning for emnet.
 • Kontroll forkunnskapskrav: Angir om forkunnskapskrav skal kontrolleres ved påmelding via Studentweb.

 

Studieelementer-> Emne samlebilde, Studieprogram

 • Her angis studieprogram studenten må ha studierett til for å søke undervisningsopptak

 

Studieelementer-> Emne samlebilde, Fork.krav

 • Her angis emner som forutsettes for å søke undervisningsopptak

 

Rangeringsregler

 • Rangeringsregler / poengtyper for hvert enkelt emne registreres i bildet: Undervisning > Bilder > Undervisning grunnlagsdata > Poengtype for emne. Det finnes ulike poengtyper for fakultetene. Se rullegardinmenyen under poengtype for en kort beskrivelse.

Undervisning-> Bilder-> Undervisningsenhet samlebilde

Feltforklaringer:

 • Lukket: Angir om opptaket til undervisningsenheten er lukket, dvs. det er kapasitetsbegrensninger og det skal foretas opptak
 • Opptaksgruppe: A benyttes dersom det kun er en opptaksgruppe innenfor emnet.
 • Tilbud skal gis: Antall tilbud som skal gis
 • Tilbud skal gis forhåndsopptak: Antall tilbud som skal gis i forbindelse med forhåndsopptak.
 • Sort: Angir hvilken rekkefølge studentene skal sorteres. A=Ascending, D=Descending. Normalt vil D, som betyr at høyeste poengsum er best, benyttes
 • Poenggrense
  • Faktisk: .Poenggrense for opptak - etter opptakskjøring (oppdateres av opptaksrutiner).
  • Absolutt: Poengtallgrense for opptak. Studenter under denne poenggrensen vil ikke få opptak.
 • Krever studierett: Angir om studierett kreves for studenter som konkurrerer innenfor opptaksgruppen.

 

Undervisning-> Bilder-> Undervisningsaktivitet samlebilde

 

Undervisning-> Bilder-> Undervisningsmelding

 • Her kan den enkelte undervisningsmelding sees og behandles manuelt (f. eks. gi opptak og fordele på parti)

 

Person-> personbilder-> Student samlebilde

 

Opptaket - slik gjør du det

1. Undervisning-> Rutiner-> FS460.002 Beregning av kvalifisert und.påmeldte

 • Rutinen beregner hvem som er kvalifisert for opptak til undervisning på et emne eller på alle emner ved sted

 

2. Undervisning-> Rutiner-> FS460.001 Poengtildeling – und.påmeldte

 • Rutinen beregner poeng til søkere som er kvalifisert. (Poengtype knyttes til emne i bildet: Undervisning>Bilder>Undervisning grunnlagsdata>Poengtype for emne)

 

3. Undervisning-> Rutiner->FS462.001 Undervisningsopptak

 • Her kjøres selve undervisningsopptaket, og de best rangerte får tilbud

 
4. Fordeling av studenter på parti

Hvis alle studenter i et studieprogram skal meldes opp til partier i samme emnet kan en kjøre rutinen FS456.001 Påmelding av klasse til undervisning/partiplassering.

Hvis en velger utplukk kull og bare oppgir studieprogram (ikke kullkode) vil alle studenter meldes opp selv om de ikke er i et kull. Men det må finnes en forekomst av studieprogrammet i bildet Studiekull (modulen Kull og permisjoner).

Undervisningsaktiviteter må være opprettet på forhånd, og en kan velge om alle skal plasseres i ett parti eller fordeles i flere, rutinen tar da hensyn til kapasiteten angitt på det enkelte parti.

Det er også mulig å kjøre rutinen flere ganger ved å sette kapasiteten til 0 på de partiene som ikke skal være med i kjøringen.

Hvis en ikke ønsker at studenten skal kunne slette partiplassering på Studentweb må en hake av for det.

Sett "La stå" dersom det ikke er ønskelig at studenten kan risikere omfordeling (nytt parti) ved flere kjøringer.

Undervisning-> Rutiner-> FS464.001 Fordeling av undervisningspåmeldte (med opptak) på partier

 
5. Meld undervisningsmeldte med innvilget plass til eksamen

Kjør rutinen FS511.001 Oppmelding av undervisningspåmeldte til vurdering. På de fleste fakulteter gjør fakultetets FS-koordinator dette.

I Studentweb får ikke studenten melde seg til eksamen før undervisningsopptaket er innvilget. På emner med påmeldingstype SØKNAD kjører man derfor  rutinen som veksamensmelder studenter som har fått undervisningsopptak etter at studentene er innvilget undervisningsopptak og er fordelt på partier. Da trenger ikke studenten selv å passe på å melde seg til eksamen.

Det er lurt å kjøre rutinen FS511.001 en gang til kort etter 1. september og 1. februar, for å få med enkeltemnestudenter og andre som har fått plass på undervisningen i siste periode før registreringsfristen, men som ikke trykket på knappen 'Meld deg til eksamen'.

6. Publiser undervisningsopptaket på Studentweb

Kjør FS462.002 Publiser undervisningsopptak når opptaket til alle emner er komplett. Rutinen kjøres normalt av fakultetets FS-koordinator innen dato angitt på Frister - søkje plass på undervisninga og melde deg til eksamen.

Manuelt: Undervisning-> Bilder-> Undervisningsmelding

For at studenten skal meldes manuelt opp til et parti og at denne plasseringen skal vises på Studentweb, må en opprette en undervisningsmelding som ser tilsvarende ut som den nedenfor. Hvis en har mange like undervisningsmeldinger vil det være arbeidsbesparende å bruke Innsettingsvalg (ikonet ser ut som et lyn) for å legge inn de faste verdiene.

I undervinduet Aktivitetsønsker må en legge inn verdier for disiplin, form og partinr som må stemme med emnets undervisningsaktiviteter.

 

 

Undervisningsmeldingslogg

Du finner logg over undervisningsmeldinger i FS-modul Undervisning > Bilder > Undervisning studentbilder > Undervisningsemeldingslogg. I de fleste feltene kan du søke med %-tegnet.

Publisert 28. mars 2011 15:12 - Sist endret 18. des. 2017 10:19