EEA and Norway Grants (EØS-midlene)

EØS-midlene er ment å bidra til utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller i Europa og bidra til blant annet styrking av utdanningssamarbeidet mellom giverlandene (Norge, Liechtenstein og Island) og mottakerlandene.

Bildet kan inneholde: Linje, Rektangel.

Utdanningssamarbeid og mobilitet

Programmet legger til rette for mobilitet for studenter og ansatte og ulike samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning. I noen av landene vil samarbeidet knyttes til, eller være en del av, andre programområder, fortrinnsvis forskning og/eller innovasjon.

Se DIKUs nettsider for ytterligere informasjon. Se også UiOs egne sider for forskningssamarbeid i EØS-programmet.

Utlysning av midler

Se programmets nettsider (eeagrants.org) for mer informasjon om regelverket for de ulike utlysningene og en oversikt over åpne utlysninger i de ulike mottakerlandene (calls for proposals).

Student og ansattmobilitet ved UiO gjennom EEA/Norway Grants

Det er mottakerlandene selv som avgjør hvilke fagområder som inngår i stipendprogrammet.

Følgende land gir støtte til utdanningssamarbeid innen høyere utdanning: Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.

Utformingen av mobilitetsprogrammene i de ulike mottakerlandene vil variere. I noen land vil mobilitetssamarbeidet baseres på allerede inngåtte Erasmus+-avtaler mellom institusjonene. I andre land kreves det egne, formelle utvekslingsavtaler mellom institusjonene.

Fagmiljøer som vurderer å inngå avtaler om utveksling innen EEA/Norway Grants-programmet bes derfor om å sette seg godt inn i regelverket for det aktuelle landet og den aktuelle utlysningen og ta kontakt med Seksjon for studiekvalitet for bistand. 

Kontaktpersoner for internasjonalisering på relevant enhet bør involveres i mulige søknader på et tidlig tidspunkt for råd om etablerte rutiner og frister for utveksling av studenter, og mottaksapparat for utvekslingsstudenter som kommer til UiO. 

Studentutveksling gjennom EEA/Norway Grants

Det er mulig å legge til rette for studentutveksling både for både innreisende og utreisende studenter gjennom EEA-programmet. Studentutvekslingen må reguleres i en studentutvekslingsavtale, eller i annen egnet avtale som regulerer prosjektsamarbeidet. Kontakt Seksjon for studiekvalitet dersom dette blir aktuelt for din enhet.

Se nettsider om opptak av innreisende utvekslingsstudenter gjennom EEA/Norway Grants.

Kontakt

Seksjon for studiekvalitet på erasmus-uio@admin.uio.no

 

Publisert 21. mars 2019 09:55 - Sist endret 11. sep. 2019 13:45