Erasmus+

Om Erasmus+

  • Viktig beskjed: I tråd med regjeringens siste reiseråd innvilger vi ikke stipend til studentpraksis-og ansattestipend fra 15. august til 1. oktober. 
  • Erasmus+ er verdens største mobilitetsprogram for høyere utdanning.
  • I tillegg til student- og ansattutveksling åpner programmet for finansiering av samarbeidsprosjekter med bedrifter, organisasjoner og universiteter både i og utenfor EU.
  • UiO har over 600 institusjonelle erasmusavtaler om mobilitet med høyere utdanningsinstitusjoner i Europa.
  • Les om Erasmus+ 2021-2027

Kontakt oss

Avtaleinngåelse og utvekslingsavtaler i Erasmus+

All studentmobilitet og undervisningsmobilitet i Erasmus+ skal foregå gjennom formelle utvekslingsavtaler. Avtalene skal være forankret i fagmiljøet, og administreres på institutt- el. fakultetsnivå.

Erasmus Charter of Higher Education

Erasmus Charter of Higher Education (ECHE) er et akkrediteringsbevis utstedt av Europakommisjonen som gir UiO adgang til å søke om midler og delta i aktiviteter i Erasmus+.