Avtale- og programforvaltning

På disse sidene finner du informasjon om forvaltning av avtaler og programmer, og retningslinjer for hvordan ditt fagmiljø inngår en avtale om studentutveksling eller deltar i et utvekslingsprogram.

UiO har følgende program- og avtaletyper:

Hvorfor avtaler?

Studentmobilitet skal i følge nasjonal strategi og UiOs strategi for studentmobilitet finne sted innenfor programmer og avtaler. Dette bidrar til samarbeid mellom institusjoner og sikrer forutsigbare og kvalitetsikrede opphold for studentene.

Mobilitet knyttet til programmer og avtaler vil også bety stipender for de norske og/eller internasjonale studentene. Kun studentmobilitet innenfor programmer og avtaler gir uttelling på UiOs budsjett gjennom mobilitetstilskudd fra departmentet.

Les mer om avtalestrategi på feltet studentutveksling (bilaterale avtaler)

Kvalitetssikring ved inngåelse av avtaler

For å sikre kvalitet og relevans i samarbeidet er det utarbeidet et skjema for kvalitetssikring av internasjonale avtaler om studentmobilitet (docx). Skjemaet bør brukes som utgangspunkt for en omfattende kartlegging av den utenlandske institusjonen, og inngå i saken når en avtale legges fram for undertegning. Skjemaet er på engelsk for å forenkle kommunikasjonen med den utenlandske institusjonen og synliggjøre hvilke kvalitetskjennetegn UiO vektlegger ved inngåelse av avtaler.

Registrering av avtaler i FS

Alle inngåtte avtaler skal registreres i FS etter etablerte rutiner. Det er Seksjon for studiekvalitet som registrerer avtaler i FS, og registrering bestilles via nettskjema. Se nettsider om Erasmus+ og bilaterale avtaler for nærmere beskrivelse av rutiner:

Om avtale- og programtyper

Avtaler om delstudier ("study abroad" eller utveksling) er den enkleste formen for internasjonalt samarbeid om studier. En fellesgrad skiller seg fra et rent studieprogramsamarbeid. Her er en institusjon alene ansvarlig for eget studieprogram, og de samarbeidende institusjonene tilbyr bare enkeltemner til studentene på programmet.

Hvilken form for samarbeid som er mest hensiktsmessig, må vurderes nøye i det enkelte tilfelle. Nederst på siden er en skjematisk framstilling av ulike varianter av samarbeid om internasjonalisering av studier, hvor "study abroad"-avtaler er den enkleste formen for internasjonalt samarbeid og en fellesgrad med felles vitnemål er den mest integrerte formen for samarbeid.

 

 

Publisert 22. mai 2013 13:04 - Sist endret 5. apr. 2022 09:25