Gjeldende regelverk ved bruk av taxi

Her følger en påminnelse om gjeldende regelverk ved bruk av taxi som transportmiddel i tjenesteøyemed.

Taxiholdeplass på Bryggen i Bergen

Illustrasjon: Colourbox.

Alle Klinmed-ansatte skal følge UiOs Retningslinjer for tjenestereiser og Statens særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, også ved bruk av taxikort. Dette innebærer følgende:

  • Reiser skal foretas på den for Staten hurtigste og rimeligste måte når det samlet tas hensyn til alle utgifter, og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen.
  • Det skal som hovedregel innhentes godkjenning i form av forhåndssamtykke til å benytte ikke-rutegående transportmiddel, herunder drosje og andre leide fremkomstmidler.
  • Hvis forhåndssamtykke ikke er innhentet, må det redegjøres for årsaken til at ikke-rutegående transportmiddel er benyttet.
  • Formålet med reisen og utgiftene må dokumenteres. Det betyr at det skal innleveres kvittering/dokumentasjon for hver enkelt tur/reise.

Taxikort har vært betraktet som et effektiviseringsverktøy, og det forutsettes at UiO-brukere av taxikort følger retningslinjene.

Attestering og anvisning

  • Reiseregninger attesteres av personer som er definert som attestanter på enhetene.
  • Reiseregninger anvises av en person med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) på enhetene. Den som anviser skal kontrollere at utbetalingsgrunnlaget er attestert på korrekt måte, jamfør de krav som er oppført under attestasjon.

Mer informasjon om attestering og anvisning finnes på nettsiden om attestering og anvisning av reiseregninger.

Avdeling for personalstøtte ved UiO har på oppdrag fra Universitetsdirektøren startet et arbeid med å utarbeide egne retningslinjer for bruk av taxi som transportmiddel i transportøyemed. Retningslinjene gjøres tilgjengelig så snart arbeidet er ferdigstilt.

Emneord: taxi, taxikort, reiseregning, tjenestereiser, regelverk
Publisert 7. juni 2019 09:37 - Sist endret 7. juni 2019 09:39