Småforskmidler / Local travel funds Matematisk institutt

The information below is related to travel funds in 2020.

Skjema og frist 

Søknads-    skjema

Det sendes en søknad
per aktivitet det søkes støtte til.

Søknadsfristen var 20. januar 2020. Men skjemaet kan fremdeles brukes for ettersending av søknader gjennom året.

Hvem kan søke om småforskmidler og om hva kan det søkes om.

Form and deadline

Application form

Fill out one application per activity that you wish to apply for. 

Deadline was 20 January 2020. But the form may be used for applications for additional funding through the year.

Who may apply and what activities can be funded.OM SMÅFORSK VED MATEMATISK INSTITUTT 2020
 

Småforskmidlene skal gi støtte til mindre tiltak som bidrar til å styrke forskningen ved instituttet. Eksempler på slike tiltak er deltagelse i møter og konferanser, kortere opphold ved andre universiteter og forskningsinstitutter, kortere opphold for gjester ved instituttet og arrangement av seminarer og mindre workshops.

Vitenskapelige ansatte i full stilling eller II-erstilling, aktive emeriti, postdoktorer og stipendiater kan søke om støtte fra småforsk. Stipendiater må ha en anbefaling fra veileder.


Søknad til støtte for aktiviteter som gjelder masterstudenter med mål om å inkludere disse i fagfellesskapet kan også støttes (eksempel: deltagelse i sommerskoler/vinterskoler, felles reiser til konferanser osv) Slike søknader skal komme samlet fra fagmiljøet (for eksempel seksjonsleder), ikke fra den enkelte masterstudent.

Unntatt fra ordningen er ansatte som mottar tilstrekkelige driftsbevilgninger fra NFR, EU eller andre eksterne kilder. Spesielt kan ikke ansatte som er knyttet til en SFF eller en SFI søke, med mindre tilknytningen er så perifer at den ikke gir mye til drift.

Småforskmidler tildeles til den enkelte vitenskapelige ansatte, med unntak av søknad som gjelder støtte til arrangement av seminarer og mindre workshops. Slike søknader må sendes av en ansatt i den aktuelle forskningsgruppen, som da blir ansvarlig på vegne av gruppen for bruken av tildelte småforskmidler.  


Søknaden skal inneholde en begrunnelse for at de tiltakene det søkes om er viktige for søkeren og/eller de søknaden omfatter. Ved søknad om støtte til deltagelse på en konferanse, må det gå frem om det skal holdes invitert eller påmeldt foredrag. Videre skal søknaden inneholde et kortfattet budsjett for hvert av tiltakene det søkes om.

Ved prioritering av søknadene vil Forskningsutvalget (FU) legge vekt på de faglige begrunnelsene i søknadene. Spesielt kostbare reiser og konferanser vil bare bli innvilget hvis det kan dokumenteres at de er spesielt viktige.


Småforskmidler skal ikke gå til støtte til publisering. 


ABOUT LOCAL TRAVEL FUNDS AT THE DEPARTMENT OF MATHEMATICS 2019


Local travel funds (LTF) cover smaller activities that strengthen the Department's research. Examples: this includes participation in meetings, conferences, short stays at other universities and research institutions, short term guests here at Math, as well as hosting seminars and smaller workshops.

Full time research staff, adjunct positions, active emeriti, post docs may apply for LTF. Phd students may apply as long as they have a recommendation from their supervisor. 


Applications to support acitivities for master students with the aim of including these students in the research group may also be funded. (examples: participation in summer/winter schools, joint trips to conferences etc). Such applications must be sent from the staff (for example the section leader), not from the master students themselves.

Employees receiving funding from other sources (RCN, ERC or other external sources) may not apply for LTF. If you are connected to any of RCNs Centers of exellence you may not apply for LTF (the exeption being if your connection to the center does not provide any funds for travel or guests).

LTF is awarded to the individual employee, except for applications to fund seminars and smaller workshops. Such applications must be sent by an employee in the relevant research group, and this employee will then be responsible for the use of the allocated funds.

The application must contain an explanation of why the activities are important to the applicant. If you apply for funding to take part in a conference, the application need to include information about your part in the conference (invited speaker/ registered to give a talk). The application does also need to include a short budget.

When deciding what applications to fund, the Research Committee (RC) will use the scientific arguments in your application to prioritise between applicant. Especially expensive travels and conferences will only be approved when it is documented that they are especially important.

LTF can not be used to pay for publishing costs. 

Publisert 8. jan. 2018 14:53 - Sist endret 5. juni 2020 17:47