SWOT-analyse

SWOT er en engelsk forkortelse for styrker (strengths) og svakheter (weaknesses) nå, og muligheter (options) og farer (threats) i fremtiden. Metoden er nyttig for å få en felles forståelse av hvor en er og hvor en vil.

Dette er også en metode som kan brukes til risikovurdering av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Hvorfor?

For å få oversikt over enhetens styrker, svakheter, muligheter og farer, og iverksette tiltak.Formålet kan være arbeidsmiljøutvikling, definering av mål eller risikovurdering.SWOT-analyse er et godt verktøy til mange formål.

Hva inngår?

  • Vi bruker helst verktøyet SWOT på mindre arbeidsmiljøer, men det kan brukes både på store og små grupper. Problemstilling og tema er fastsatt i forkant i samarbeid med leder og verneombud.
  • Den første økten av workshopen er konsentrert rundt det å tenke høyt rundt følgende spørsmål:
Nåsituasjonen Framtiden (på 2-4 års sikt)
Strengths: Hvilke styrker ser dere ved arbeidsmiljøet i dag? Options: Hvilke muligheter ser dere for et godt arbeidsmiljø i framtiden?
Weaknesses: Hvilke svakheter ser dere ved arbeidsmiljøet i dag? Threats: Hva er eventuelle hindringer eller trusler for et godt arbeidsmiljø?
  • Den andre økten i workshopen er viet tiltak. Her stilles det også spørsmål om hvordan de sterke sidene kan brukes, om det ligger noen farer i miljøets sterke sider? Om hvilke muligheter som ligger i de truslene en står overfor osv. Bedriftshelsetjenesten fasiliterer workshopen samt rådgir i for- og etterkant.
  • Hele workshopen tar vanligvis 3 - 5 timer.

Forberedelser ved enheten

  • Siktemålet med workshopen, og hvordan tiltakene skal behandles videre, må diskuteres mellom leder og verneombud i forkant.
  • BHT kan rådgi også i planleggingsfasen.

Bestilling

Enhetens leder er bestiller. Det er en fordel å få dette med i enhetens handlingsplan for bruk av BHT.
 

Publisert 17. juli 2013 14:12 - Sist endret 10. apr. 2017 12:12