Prosjektøkonomi: Prosjektide til prosjektavslutning (EFP)

Inntekter som ikke er en grunnbevilgning eller tilleggsbevilgninger fra KD, defineres som eksternt finansierte prosjekter. For å kartlegge totale kostnader ved UiOs eksternt finansierte forskningsprosjekter, brukes TDI-modellen med leiested.

Prosess

Prosessoversikt BOTT (pdf) og prosesskart (pdf)

 • Søknad og kontrakt
  • Prosjektøkonom, prosjekteier, prosjektleder: Klassifisering av BOA-prosjekter. BOA-prosjektstruktur. Utarbeide søknadsbudsjett BOA-prosjekter (kostnadskalkyle). Kontrakt BOA-prosjekter.
 • Etablere BOA-prosjekt
  • Prosjektøkonom: Manuelt opprette BOA-prosjekt i Unit4 ERP. Opprette eller endre kunde. Sette opp fakturaplan.

 • Drifte prosjekt
  • Prosjektøkonom, prosjekteier, prosjektleder: Oppfølging personalkostnader. Oppfølging og utbetaling av gjennomstrømmingsmidler. Håndtere prosjektendringer. Rebudsjettere (prognose). Periodeavslutning. Anskaffelser, anleggsmidler og utfakturering i prosjekt.
 • Avslutte prosjekt
  • Prosjektøkonom, prosjekteier, prosjektleder

Kurs- og opplæringsmateriell

EUs rammeprogram

 • Regnskapsføring EU
 • Dokumentasjonskrav
 • Valutahåndtering

Sentre for fremragende forskning (SFF)

SFF skal søke på eksterne forskningsmidler på lik linje som et ordinært institutt, såkalt tileggsfinansiering.

Prosjektkontrollernettverket

Formål, organisering og sammensetning, arbeidsmåte, forpliktelser for deltakerne.

Kontakt