Lokalt kontrollprogram

Kontrollprogrammet skal:

  • verifisere kvaliteten på regnskapet
  • danne grunnlag for identifikasjon av konkrete områder for endring og forbedring av eksisterende rutiner/kontroller
  • bidra til forbedring av de administrative rutiner ved den enkelte enhet

Bakgrunn for kontrollprogrammet

Som en oppfølging av aktivitetsplanen for forbedring av administrative rutiner fastsatt i 2003, har regnskapsseksjonen ved UiO etablert et kontrollprogram, som i første omgang skal verifisere kvaliteten på regnskapet. Dette kontrollprogrammet vil videre danne grunnlaget for identifikasjon av risikoområder og konkrete områder for endring og forbedring av eksisterende rutiner/kontroller, samt angi områder hvor det må implementeres ytterligere rutiner/kontroller.

Kontrollprogrammet er i 2009 tilpasset retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), og periodiseringsprinsippet med tilhørende artskontoplan.

Kontrollprogrammet er i 2016 tilpasset nye regler for fastsettelse av RBO (resultatbasert omfordeling) og i 2017 revidert og tilpasset nytt rapportverktøy, Tableau. I første omgang innebærer revideringen å fjerne utdaterte kontroller, endre rapportgrunnlag, og etablere ny form for levering, dokumentasjon og oppfølging av gjeldende kontroller. Fra november 2018 blir kontrollprogrammet (sentralt og lokalt)  rapportert, dokumentert og fulgt opp i sin helhet via Task Manager. 

Aktivitetsplanen kan kategoriseres i følgende

  • Skillet mellom bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet herunder prosjekter
  • Inntektsområdet
  • Godkjennelse og allokering av kostnader
  • Periodiseringer
  • Generell intern kontroll
  • Innkjøpsområdet (herunder investering i anleggsmidler)
  • Lønnsområdet

Kontrollprogrammet er konsentrert omkring de ovenfor nevnte områdene.

Kontrollprogrammet for lønn er ikke implementert her og administreres og følges opp av seksjon for lønn.

Aktuelt

Fra januar 2020 - beløpsgrense i klassifiseringskontrollen endres fra 30 000 til 50 000

Rutiner

Se også