Hva gjør du når du får inn en klage?

Saksgangen kan forenklet sies å følge disse punktene:

1. Klage skal normalt leveres via nettskjema og mottas og journalføres av arkivet. Skriftlige klager mottatt av instituttet skal sendes omgående til arkivet for journalføring og registrering i ePhorte 

2. Klage registreres  i FS

3. Finn klagekommisjon

4. Send brev om forsinket saksbehandling i ePhorte hvis det tar mer enn en måned.

5. Behandle klagen

6. Dersom ny karakter avviker med 2 karakterer eller mer, skal studenten ha varselbrev i ePhorte om dette, og en ny klagebehandling må iverksettes (3.sensur). Se UiOs rutine for dette.

7. Send brev til student om sluttvedtak og fullfør saken i ePhorte, se punkt 1. Tekstmalene inneholder både norsk og engelsk tekst:

Tekstmal for  svar på klage - endring

Svar på klage på sensur i XXXXYYYY høsten/våren 20XX

Vi viser til klage på XXXX (emnekode) mottatt XXXXX.


Besvarelsen din er blitt sensurert av en ny kommisjon bestående av XX og YY*som gir karakteren Z. Ditt resultat i emnet endres dermed til Z.


Vi minner om at dette vedtaket ikke kan påklages, jfr. Lov om universiteter og høyskoler § 5-3, pkt. 7.

 

*ikke obligatorisk

 

Reply to complaint about grade in XXXXYYYY autumn/spring 20XX

We refer to your complaint on XXXX (course code) received on XXXXX.


Your answer has been assessed by a new commission consisting of XX and YY* which gives the grade Z.  Your result in the course is therefore changed to Z.


We remind you that this decision cannot be appealed, cf. seventh paragraph of § 5-3 of the Act relating to Universities and University Colleges.

 

*Not obligatory
 

Tekstmal for svar på delkarakter - endring

Svar på klage på sensur i XXXXYYYY,  del XXXXXX høsten/våren 20XX

Vi viser til klage på XXXX (eksamensdelen) mottatt XXXXX.


Besvarelsen din er blitt sensurert av en ny kommisjon bestående av XX og YY*som gir karakteren Z. Kararakteren  på  «eksamensdelen» blir dermed endret til Z.


Samlet blir karakteren for emnet: X


Vi minner om at dette vedtaket ikke kan påklages, jfr. Lov om universiteter og høyskoler § 5-3, pkt. 7.

 

*Ikke obligatorisk

 

Reply to complaint about grade in XXXXYYYY,  part XXXXXX autumn/spring 20XX

We refer to your complaint on XXXX (exam part) received on XXXXX.


Your answer has been assessed by a new commission consisting of XX and YY* which gives the grade Z. The grade on the «exam part» is therefore changed to Z.


The overall grade for the course is X.


We remind you that this decision cannot be appealed, cf. seventh paragraph of § 5-3 of the Act relating to Universities and University Colleges.

 

*Not obligatory
 

Tekstmal for uendret

Svar på klage på sensur i XXXXYYYY høsten/våren 20XX

Vi viser til klage på XXXX mottatt XXXXX.


Besvarelsen din er blitt sensurert av en ny kommisjon bestående av XX og YY*som gir karakteren Z. Karakteren forblir dermed uendret.


Vi minner om at dette vedtaket ikke kan påklages, jfr. Lov om universiteter og høyskoler § 5-3, pkt. 7.

 

*ikke obligatorisk

 

Reply to complaint about grade in XXXXYYYY autumn/spring 20XX

We refer to your complaint on XXXX  received on XXXXX.


Your answer has been assessed by a new commission consisting of XX and YY* which gives the grade Z. The grade will therefore remain unchanged.


We remind you that this decision cannot be appealed, cf. seventh paragraph of § 5-3 of the Act relating to Universities and University Colleges.

 

*Not obligatory
 

Tekstmal 3. sensur

 

Endelig svar på klage på sensur i [Emnekode] høsten/våren 20XX
Slik det er oppgitt i vårt midlertidige svarbrev av DDMMÅÅ gikk besvarelsen din i [Emnekode] til ny vurdering grunnet stort karakteravvik mellom opprinnelig sensur [karakter i parentes] og klagesensur [karakter i parentes].


Den nye kommisjonen besto av sensorer fra både opprinnelig kommisjon og klagekommisjon.


Hvis det er kun én eksamensdel:
Kommisjonen har nå behandlet saken og avgitt endelig uttalelse. Kommisjonen har gitt karakteren X. Vi minner om at kommisjonens vedtak er endelig, jfr. Lov om universiteter og høyskoler § 5-3 (7).


Hvis det er en deleksamen kan siste setning lyde:
Kommisjonen har gitt karakteren X på [eksamensdel]. Samlet resultat på emnet blir Y.
Vi minner om at kommisjonens vedtak er endelig, jfr. Lov om universiteter og høyskoler § 5-3 (7).

 

Final reply to complaint about grade in [course code] autumn/spring 20XX
As stated in our temporary reply dated DDMMYY, your answer paper in [course code] went to a new assessment due to a major grade deviation between the original result [grade in brackets] and the result of the appeal process [grade in brackets].


The new commission consisted of examiners from both the original commission and the appeal commission.


If there is only one exam part:
The commission has now processed the case and given a final statement. The commission has given the grade X.


If it is a part exam, the last sentence can be:
The commission has given the grade X on [exam part]. The overall result for the course is Y.
We remind you that the commission’s decision is final, cf. Universities and University Colleges Act § 5-3, (7).

 

8. Registrer vedtak i FS 

9. Hvis et resultat påvirker samlet karakter på et emne med deleksamen, send e-post med henvisning til saksnr. til eksamenskontoret som registrerer ny samlet karakter i FS.

10. Signert klageprotokoll avleveres til Eksamenskontoret (rapport FS566.001)

Klage registreres i FS

Merk at for å registrere og ferdigstille en klagesak i FS kreves rollen FS_EKSKLAGE eller FS_EKS2.

 • Gå inn på ”Student vurdering samlebilde” ved å stå på modul Vurdering – ”Bilder” i verktøylinjen – ”Student vurdering samlebilde”.

 • Hent frem studenten (legg inn studentnr. og trykk ”Enter”) og klikk på flippen ”protokoll”.

 • Bla deg frem til rett emne/eksamensdel på rett semester for klageren.

  • NB: Hvis det klages på en eller flere eksamensdel(er), skal det IKKE registreres klage på helheten, kun på den eller de delen(e) som påklages.

  • Noen har flere forsøk på ett og samme emne, vær nøye med at du er på riktig forekomst. Bruk gjerne kandidatnummer som ekstra kontroll.

 • Klikk deg inn i bildet (nedre del). Trykk "Registrer klagesak", bekreft at du ønsker å opprette en klagesak, og angi at klagetype er "SENSUR". Nå får du opp et nesten ferdigutfylt bilde. Juster eventuelt dato for når klagen er mottatt.

 • Registrer ansvarlig saksbehandler, og saksnummer fra ePhorte i feltet for "Journalnr".

 • Sett "J" i ruten for "Sperr mot visning på karakterutskrift". Sett "N" i ruten for "Ferdigbehandlet".

 • Oppgi kommisjon i feltet for «Ny kommisjon».  NB: Ved opprettelse av klagesak vil det automatisk bli opprettet en klagekommisjon, dersom det ikke finnes en klagekommisjon fra før i FS.

 • Trykk ”enter” eller ”Ctrl”+ S for å lagre.

Registrer vedtak i FS

MERK: Studenter har adgang til å trekke klagen inntil saken er avgjort. Saken er avgjort i det øyeblikk vedtaket til studenten ekspederes i ePhorte. Trekker studenten klagen registreres dette som vedtak "TRUKKET".

Se sentral oppskrift for å registrere klagesensur i FS

NB: Dersom klagen gjelder en delkarakter, skal totalkarakteren noteres i merknadsfeltet, slik: "Samlet karakter blir [...]". Husk å  send e-post med henvisning til saksnr. til eksamenskontoret som registrerer ny samlet karakter i FS dersom den skal endres.

 

Publisert 29. apr. 2010 13:54 - Sist endret 14. mai 2019 10:21