Ansvarsfordeling

Studiestartkoordinator på MN

 • Overordnet ansvar for studiestartens kvalitet ved fakultetet
 • Ansvar for langsiktig utvikling i tråd med fakultetets læringsmiljøarbeid, herunder sette mål og evaluere
 • Ansvar for å ansette faddersjefer på fakultetet
 • Møter i UiOs studiestartnettverk
 • Leder temamøter om studiestart for administrativt ansatte på fakultetet
 • Samordner informasjon om studiestart, herunder nettsider, og sender ut velkomstepost
 • Ansvar for faddersjefer på fakultetet
 • Ansvar for å holde fakultetet oppdatert på utvikling av studiestart (også utenfor UiO)
 • Skal fungere som en 'informasjonshub' for alle som er involvert i studiestartarbeidet, og være en rådgiver og diskusjonspartner for utvikling av tiltak
 • Legge ut felles MN-arrangementer på nett
 • Samordne informasjon om forkurs
 • Koordinere informasjon og fadderordning med internasjonal koordinator på fakultetet 

Studiekonsulenter

 • Møter på fakultetets temamøter for studiestart
 • Ansvar for rekruttering av ny fadderkoordinator (påminnelser, utlysninger, osv.)
 • Ansvar for lokal opplæring av fadderkoordinator
 • Ansvar for å gjøre en kort skriftlig evalueringsrapport av studiestart, inkludert regnskap, i samarbeid med fadderkoordinator
 • Ansvar for kommunikasjon med studiestartkoordinator på MN
 • Skal følge opp frister og arbeidsrutiner i felles årshjul for studiestart
 • Generelt ansvar for langsiktighet i studiestartarbeidet til instituttet, følger med på mål fra ledelsen og utarbeider skriftlige rutiner for studiestartarbeidet
 • Ansvar for orientering, informasjon og oppfølging av faglige arrangement i studiestart

MN faddersjef

 • Svarer til studiestartkoordinator på MN
 • Ansettes innen 1. oktober
 • Ansvar for studentenes engasjement under studiestart på fakultetet
 • Leder fakultetets fadderkoordinatornettverk (månedlige møter og oppdatering av Facebook-gruppe)
 • Holder kontakt med faddersjefer på andre fakulteter og møter i Faddersjefnettverkets møter
 • Ansvarlig for oppstartseminar for fadderkoordinatorer på instituttnivå, i samarbeid med fakultetet
 • Ansvar for at MNs fadderordning holder jevn og høy kvalitet, uavhengig av lokale forskjeller
 • Ansvar for å utvikle fadderorganisasjonen ved å ta opp ulike studiestartrelevante temaer i Faddersjefnettverket (alkoholfokusfrihet, sikkerhet, læringsmiljø, stolthet)
 • Ansvar for å rekruttere faddere til årsenhet
 • Ansvar for et fellesarrangement på fakultetet (samarbeid med realfagsbiblioteket, RF og kommunikasjon) rundt studiestart (gjerne uken etter)
 • Må være tilgjengelig uken før og under studiestart
 • Ansvar for å gjøre en felles skriftlig evalueringsrapport av årets fadderordning ved MN

Internasjonal faddersjef

 • Svarer til studiestartkoordinator på MN
 • Ansettes innen 1. oktober
 • Ansvar for å rekruttere nok faddere til de internasjonale studentene på fakultetet
 • Ansvar for å sette seg inn i fadderordninger på masternivå (hvis aktuelt) ved instituttene for å samkjøre arbeidet her
 • Ansvar for ytterligere opplæring av internasjonale faddere
 • Ansvar for å utarbeide program for internasjonal fadderordning på fakultetet

Fadderkoordinator

 • Leder fadderne på instituttnivå
 • Planlegger studiestartprogrammet i samarbeid med instituttet
 • Skal utpekes og meldes inn til fakultetet innen 1. februar
 • Rekrutterer egne faddere
 • Bidra til opplæring av egne faddere, herunder kvalitetssikre fadderne, fakultetet har ansvar for opplæringen
 • Ansvar for å holde seg orientert om fadderorganisasjonen ved UiO
 • Skal delta på fadderkoordinatornettverkets møter, som arrangeres månedlig i februar-juni
 • Skal bidra til fellesskapet ved å stille spørsmål til fadderkoordinatornettverket, eventuelt foreslår endringer, men også bruke felles rutiner nettverket blir enige om
 • Eventuelt bidra til ett fellesarrangement på fakultetet
 • Være tilgjengelig uken før og under studiestart
 • Evaluere studiestart i samarbeid med studiekonsulent
Publisert 24. jan. 2018 11:13 - Sist endret 13. des. 2019 11:21