HFs kvalitetssystem

Kvalitetssystemet er et opplegg for systematisk informasjoninnsamling og rapportering om alle vesentlige aspekter ved kvaliteten på studietilbudet fra emner til hele studieprogram. Det forutsettes at denne informasjonen legges til grunn for vedtak og tiltak for å gjøre studiekvaliteten enda bedre.

Fastsatt av prodekanen for studier 4. desember 2012, endret 29. november 2017, 6. desember 2018.

UiOs kvalitetssystem angir minstekravene til fakultetenes kvalitetssystemer.

HFs kvalitetssystem består av komponentene:

hva hvor ofte av hvem
underveisevaluering av emner hver gang emnet tilbys emneansvarlig
periodisk evaluering av emner første og andre gang emnet tilbys og deretter minst hvert tredje år emneansvarlig
ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen ikke sjeldnere enn hvert annet år instituttet
periodisk evaluering av studieprogram en gang i løpet av en seksårssyklus eksternt evalueringspanel
instituttets årlige rapportering om studiekvalitet årlig instituttledelsen

Bruk

Hver enkelt lærer, faggruppen/-avdelingen og program-/studieretningsråd bør gjennomgå relevante rapporter fra kvalitetssystemet

  • slik at studentene på våre nettsider ikke får informasjon om emnene/faget som lærerne er ukjent med.
  • fordi problemer på et nivå kan ha konsekvenser på senere nivåer. F.eks. kan kvalitetssvikt i et fellesemne i en disiplin føre til at studentene ikke velger disiplinen som fordypning/spesialisering, eller svikt i tidlige språkemner kan gjøre at studentene ikke har de språkferdigheter de burde ha på senere emner også i litteratur og områdekunnskap og ikke bare i senere språkemner.
  • fordi en emnegruppe bør oppfattes som en helhet der faglig innhold kan rokkeres mellom emnene, nivåene og plassering i studieløpet.

Instituttledelsen bruker rapportene for å se helheten i emneporteføljen, for å se hvor man må sette inn tiltak og for finne god praksis som bør spres. Rapportene inngår i bakgrunnsmaterialet for instituttets årlige rapport om studiekvalitet.

Publisert 7. juli 2015 12:31 - Sist endret 7. feb. 2020 16:55