EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til vitenskapelige grunnlagsproblemer, innenfor humaniora og relaterer disse til sentrale spørsmål i estetiske fag. Undervisningen er todelt. I den ene delen (a) presenteres faghistorie og grunnlagsproblemer som er felles for humaniora, og i den andre delen (b) presenteres estetisk teori innen ulike kunstformer. I forbindelse med tolkning diskuteres tolkningers gyldighet, vurderingskriterier, forskjeller i tolkninger av samme verk og kontekstualisering av tolkninger. Slik blir estetisk forståelse satt i sammenheng med allmenne vitenskapsteoretiske problemstillinger og de humanistiske vitenskapenes fremvekst og selvforståelse.

Pensum består av ca 450 sider faghistorie og vitenskapsteori og ca 300 sider artikler om forskjellige kunstformer og -verk.

Hva lærer du?

Studentene får forståelse for grunnlagsproblemer i de humanistiske vitenskapene og settes i stand til å reflektere over forholdet mellom estetisk teori og estetisk praksis. De får også en første innføring i estetiske begreper og lærer å gjennomføre en analyse av et verk. Gjennom oppgaveløsning individuelt og i grupper opparbeider studentene evnen til tverrestetisk refleksjon, til å uttrykke seg skriftlig og muntlig, og til å samarbeide faglig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet tas fortrinnsvis i det første semesteret og forutsetter ingen tidligere kurs. Det anbefales tatt samtidig med EST1000 – Introduksjon til estetikk og EXPHIL03 – Examen philosophicum.

Overlappende emner

Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.

Examen Philosophicum (30 studiepoeng) fra studieplan av 1996 eller tidligere, gir generelt fritak for Examen Facultatum.

Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en bachelorgrad.

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret. Emnet er delt i to undervisningsserier som er samordnet – en forelesningsrekke med én dobbelttime i uken i åtte uker og én dobbelttime seminar per uke i ti uker. Forelesningene er felles for flere program/studieretninger og er konsentrert om vitenskapsteori, hermeneutikk og de humanistiske vitenskapenes faghistorie og selvforståelse. Seminarundervisningen er spesielt lagt opp for studenter på studieretning for estetiske studier og konkretiserer de allmenne problemstillingene med eksempler innen musikk og teater, litteratur og film, foto og malerkunst, skulptur og arkitektur.

Det forventes at du kommer til all undervisning. Kvaliteten på undervisningen er avhengig av at du møter opp og deltar aktivt. Er du forhindret i å delta, må du gi beskjed til faglærer i god tid før undervisningen begynner. Går du glipp av et seminar er du selv ansvarlig for å lese deg opp på pensum som ble gjennomgått.

I løpet av undervisningsperioden arbeider du med en mappe som består av tre oppgaver. Den obligatoriske aktiviteten på emnet er å levere disse oppgavene til fastsatte frister:

  1. Den første av oppgavene er en kort, skriftlig individuell analyseoppgave om lyrikk (2-3 sider).
  2. Den andre oppgaven er en muntlig presentasjon (10-15 minutter) av en gruppeoppgave om billedkunst, med bruk av powerpoint.
  3. Den tredje oppgaven er skriftlig og tar utgangspunkt i læreboka som forelesningene er basert på (2-3 sider).

Faglærer gir individuell skriftlig respons på de to individuelle skriftlige oppgavene og muntlig respons på gruppepresentasjonen. De to skriftlige oppgavene bearbeides videre på grunnlag av kommentarene fra faglærer.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappeeksamen. Mappen skal inneholde:

  • De to individuelle skriftlige oppgavene (se ovenfor) som du har bearbeidet. De må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.
  • Powerpoint-ark og eventuelle handouts fra den gruppevise muntlige presentasjonen

Mappen leveres som én samlet pdf-fil i Inspera (se under).

Her finner du sensorveiledninger for emnet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Deloppgavene som inngår i mappen er kun gyldige inneværende semester. Ved nytt forsøk etter trekk fra eksamen, eller ikke beståt,t må studenten skrive og levere nye deloppgaver.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk).