EXFAC03-LIT – Examen facultatum, tekst og tolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til grunnlagsproblemer innenfor humaniora og relaterer disse til sentrale spørsmål knyttet til studiet av litterære tekster. Undervisningen er todelt. I den ene delen (a) presenteres faghistorie og grunnlagsproblemer som er felles for humaniora, og i den andre delen (b) presenteres grunnlagsproblemer knyttet til tolkningen av litterære tekster. Her legges det spesiell vekt på teksters henvendelsesstrukturer og retorikk, og på hvordan dette avkrever og appellerer til ulike fortolknings- og lesestrategier og anvendelse av ulik metodologi. I forbindelse med tolkning diskuteres tolkningers gyldighet, vurderingskriterier, forskjeller i tolkninger av samme tekst og kontekstualisering av tolkninger. Slik blir litteraturvitenskapelig forståelse satt i sammenheng med de allmenne vitenskapsteoretiske problemstillingene og humanistiske vitenskapenes fremvekst og selvforståelse.

Pensum består av ca 700 sider faghistorie, vitenskapsteori og innføring i litteraturanalyse, samt et lite lyrikk- og prosautvalg. Detaljert oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får forståelse for grunnlagsproblemer i de humanistiske vitenskapene og settes i stand til å reflektere over egen tolkningsvirksomhet. De får også en første innføring i litteraturvitenskapelig språkbruk og skrivemåte og skal kunne gjennomføre en grunnleggende analyse av en litterær tekst. Gjennom oppgaveløsning individuelt og i grupper opparbeides evnen til å uttrykke seg skriftlig og muntlig, og til å samarbeide faglig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet tas fortrinnsvis i det første semesteret og det er ikke krav om avlagt eksamen i andre emner. Det tas samtidig med det første litterære emnet i studieløpet (LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 1700)

Overlappende emner

Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.

Examen Philosophicum (30 studiepoeng) fra studieplan av 1996 eller tidligere, gir generelt fritak for Examen Facultatum.

Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en bachelorgrad.

Undervisning

Emnet er delt i to undervisningsserier som er samordnet; en forelesningsrekke med én dobbelttime i uken i åtte uker og én dobbelttime seminar per uke i ti uker, eventuelt med en lese-/skriveuke innlagt. Undervisningen går i første del av semesteret. Forelesningene (a) er felles for flere program og studieretninger og er konsentrert om vitenskapsteori, hermeneutikk og de humanistiske vitenskapenes faghistorie og selvforståelse. Seminarundervisningen (b) er spesielt lagt opp for studieretningen i allmenn litteraturvitenskap og konkretiserer de allmenne problemstillingene med eksempler fra litterære tekster og litteraturvitenskapelig tolkning. Studentene skriver tre oppgaver i løpet av undervisningsperioden. De skal leveres til fastsatt frist, og faglæreren kommenterer dem før de bearbeides for samlet innlevering (som mappe) for vurdering.

I løpet av undervisningsperioden arbeider du med en mappe som består av tre oppgaver, og som skal leveres til fastsatt frist. En av oppgavene er en kort, individuell analyseoppgave (2-3 sider.) De to andre er gruppeoppgaver (3-4 sider og 4-5 sider), hvorav den ene kan være en muntlig presentasjon på 10-15 minutter. Faglæreren gir individuell respons på oppgavene både skriftlig og muntlig. Deretter bearbeider du de skriftlige oppgavene og leverer dem samlet - som mappe - på nytt. Ved muntlig fremføring legges planen for presentasjonen og eventuelle handouts ved mappen.

Det føres ikke obligatorisk oppmøte høsten 20, men vi anbefaler sterkt at du møter til undervisning.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappeeksamen. De tre skriftlige oppgavene (se ovenfor) leveres etter bearbeiding samlet som mappe. Mappen leveres som én samlet pdf-fil i Inspera (se under). Oppgavene må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Ved muntlig fremføring legges planen for presentasjonen og eventuelle handouts ved mappen.

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Deloppgavene som inngår i mappen er kun gyldig inneværende semester. Ved nytt forsøk etter trekk fra eksamen, eller ikke bestått, må studenten skrive og levere nye deloppgaver.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst