EXFAC03-LIT – Examen facultatum, tekst og tolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til grunnlagsproblemer innenfor humaniora og relaterer disse til sentrale spørsmål knyttet til studiet av litterære tekster. Undervisningen er todelt. I den ene delen (a) presenteres faghistorie og grunnlagsproblemer som er felles for humaniora, og i den andre delen (b) presenteres grunnlagsproblemer knyttet til tolkningen av litterære tekster. Her legges det spesiell vekt på teksters henvendelsesstrukturer og retorikk, og på hvordan dette avkrever og appellerer til ulike fortolknings- og lesestrategier og anvendelse av ulik metodologi. I forbindelse med tolkning diskuteres tolkningers gyldighet, vurderingskriterier, forskjeller i tolkninger av samme tekst og kontekstualisering av tolkninger. Slik blir litteraturvitenskapelig forståelse satt i sammenheng med de allmenne vitenskapsteoretiske problemstillingene og humanistiske vitenskapenes fremvekst og selvforståelse.

Pensum består av ca 700 sider faghistorie, vitenskapsteori og innføring i litteraturanalyse, samt et lite lyrikk- og prosautvalg. Detaljert oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får forståelse for grunnlagsproblemer i de humanistiske vitenskapene og settes i stand til å reflektere over egen tolkningsvirksomhet. De får også en første innføring i litteraturvitenskapelig språkbruk og skrivemåte og skal kunne gjennomføre en grunnleggende analyse av en litterær tekst. Gjennom oppgaveløsning individuelt og i grupper opparbeides evnen til å uttrykke seg skriftlig og muntlig, og til å samarbeide faglig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet tas fortrinnsvis i det første semesteret og det er ikke krav om avlagt eksamen i andre emner. Det tas samtidig med det første litterære emnet i studieløpet (LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 1700)

Overlappende emner

Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.

Examen Philosophicum (30 studiepoeng) fra studieplan av 1996 eller tidligere, gir generelt fritak for Examen Facultatum.

Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en bachelorgrad.

Undervisning

Emnet er delt i to undervisningsserier som er samordnet; en forelesningsrekke med én dobbelttime i uken i åtte uker og én dobbelttime seminar per uke i ti uker, eventuelt med en lese-/skriveuke innlagt. Forelesningene (a) er felles for flere program og studieretninger og er konsentrert om vitenskapsteori, hermeneutikk og de humanistiske vitenskapenes faghistorie og selvforståelse. Seminarundervisningen (b) er spesielt lagt opp for studieretningen i allmenn litteraturvitenskap og konkretiserer de allmenne problemstillingene med eksempler fra litterære tekster og litteraturvitenskapelig tolkning.

Det forventes at du kommer til all undervisning. Kvaliteten på undervisningen er avhengig av at du møter opp og deltar aktivt. Er du forhindret i å delta, må du gi beskjed til faglærer i god tid før undervisningen begynner. Går du glipp av et seminar er du selv ansvarlig for å lese deg opp på pensum som ble gjennomgått.

I løpet av undervisningsperioden arbeider du med en mappe som består av tre oppgaver. Den obligatoriske aktiviteten på emnet er å levere disse oppgavene til fastsatte frister:

  1. Den første av oppgavene er en kort, skriftlig individuell analyseoppgave om lyrikk (2-3 sider).
  2. Den andre oppgaven er en muntlig presentasjon (10-15 minutter) av en gruppeoppgave om en novelle/korttekst, med bruk av powerpoint.
  3. Den tredje oppgaven er en sammenliknende analyse av to litteraturvitenskapelige fagartikler (2-3 sider).

Faglærer gir individuell skriftlig respons på de to individuelle skriftlige oppgavene og muntlig respons på gruppepresentasjonen. De to skriftlige oppgavene bearbeides videre på grunnlag av kommentarene fra faglærer.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappeeksamen. Mappen skal inneholde:

  • De to individuelle skriftlige oppgavene (se ovenfor) som du har bearbeidet. De må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.
  • Powerpoint-ark og eventuelle handouts fra den gruppevise muntlige presentasjonen

Mappen leveres som én samlet pdf-fil i Inspera (se under).

Her finner du sensorveiledninger for emnet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Deloppgavene som inngår i mappen er kun gyldig inneværende semester. Ved nytt forsøk etter trekk fra eksamen, eller ikke bestått, må studenten skrive og levere nye deloppgaver.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst