English version of this page

Kompetanseopprykk for vitenskapelig ansatte

Søknad om kompetanseopprykk leveres til lokal enhet. Opprykket er personlig og får ingen konsekvenser for stillingshaverens arbeidsoppgaver.


Kriterier for opprykk

Se reglementene for de ulike stillingskategorier og fagområder.

Hvem kan søke?

 • Fast ansatte amanuenser, universitetslektorer, førsteamanuenser og førstelektorer med minst halv stilling kommer inn under opprykksordningene. Permisjon fra stilling er ikke til hinder for å søke om opprykk.
 • Førsteamanuenser ansatt i åremål på innstegsvilkår kan ikke søke om opprykk.
 • Forsker SKO 1109 og 1110 kan søke om opprykk til forsker 1183 etter en egen opprykksordning.

Stillingskategorier som kan søke doktorgradsopprykk/opprykk til førstestilling:

 • SKO 1010 amanuensis
 • SKO 1009 universitetslektor
 • SKO 1199 universitetsbibliotekar
 • SKO 1108 forsker
 • SKO 1017/SKO 1378 stipendiat
 • SKO 1020 vitenskapelig assistent

Hvordan søke om opprykk

 • For professoropprykk skal det brukes egne søknadsskjema.
 • Søknad sendes til lokal enhet.
  • Institutt for medisinkse basalfag: Søknadsskjema og publikasjoner (i pdf-format) sendes til postmottak@medisin.uio.no, med kopi til rådgiver Zahida Nabi.
  • Det utdanningsvitenskapelige fakultet: Fullstendig søknad sendes fortrinnsvis som én pdf-fil (maks 50 MB) til postmottak@uv.uio.no, med kopi til seksjonssjef Anders Moss, og skal inneholde:
   • Søknadsskjema
   • Vitenskapelige arbeider (inntil femten arbeider i forbindelse med bedømmingen)
   • Fullstendig publikasjonsliste
   • CV
   • Eventuell kompetanseerklæring
   • Eventuell annen aktuell informasjon.

Søknadsfrist og virkningsdato

Søknadsfrist Virkningsdato Sperrefrist for fornyet søknad
SKO 1011 førsteamanuensis til SKO 1013 professor
- søknader som krever ny bedømmelse

Fakultetet/museet fastsetter fast årlig søknadsfrist
eller bestemmer kontinuerlig behandling av søknader.

 • Enheter med fast årlig søknadsfrist:
  • JUS: 15. september
  • MN: 15. september
  • SV: 15. september (for søkere uten kompetanse-
   erklæring)
  • NHM: 15. september
 • Enheter med kontinuerlig behandling av søknader:
  HF, MED, OD, TF, UV,  SV (for søkere med kompetanse-
  erklæring), KHM
Fra søknadsfrist, eller uten søknadsfrist fra den dato søknaden er mottatt. 2 år
SKO 1011 førsteamanuensis til SKO 1013 professor
- søknader som ikke skal bedømmes
Ingen frist Dato søknaden er mottatt 2 år
SKO 1109/1110 forsker til SKO 1183 forsker
1. mai 1. mai 2 år
SKO 1198 førstelektor til SKO 1532 dosent
Ingen frist Dato søknaden er mottatt 2 år
SKO 1009 universitetslektor til SKO 1011 førsteamanuensis eller SKO 1198 førstelektor
Merk: Søkere som er tildelt opprykk til én av de to stillingskodene kan ikke senere søke om overgang til den andre stillingskoden.
Ingen frist Første dag i måneden etter innlevering av søknad eller fra tiltredelse. Første dag i måneden etter innlevering av doktorgradsavhandlingen for opprykk på grunnlag av oppnådd doktorgrad. Søknad leveres etter oppnådd doktorgrad. 2 år
Opprykk til SKO 1109 forsker
Ingen frist Dato søknaden er mottatt 1 år fra melding om avslag

Bedømmelse

 • Fast ansatte førsteamanuenser med minst halv stilling som er erklært professorkompetente ved enstemmig og utvilsom kompetanseerklæring som professor I ved UiO i løpet av de siste seks år før søknadstidspunktet, kan tildeles opprykk av UiO/fakultetet/museet/senteret uten ny bedømmelse. Forskriften åpner likevel for å unnta fra denne hovedregelen, ved at UiO kan bestemme at også bedømmelser foretatt av andre institusjoner skal kunne legges til grunn for vurdering av opprykk (UiOs regler på dette punktet er foreløpig ikke fastsatt). Det er ikke anledning til å akseptere enkeltsøknader fra andre institusjoner, alle søknader fra den andre institusjonen må aksepteres eller ingen.
 • Øvrige søknader bedømmes av sakkyndige komiteer for professoropprykk ved fakultetet mv.
 • Reglene for opprykk til forsker SKO 1183 og dosent (lovdata.no) tilsvarer prosedyremessig i stor grad regler for professoropprykk (lovdata.no). Årlig søknadsfrist for forsker SKO 1183, jf. over.

Doktorgradsopprykk/opprykk til førstestilling

Lønnsplassering

 • Ved opprykk lønnsplasseres arbeidstakeren i utgangspunktet i laveste lønnstrinn for stillingen, men sikres uansett to lønnstrinn over lønnsplassering i sin tidligere stilling.
 • Det gis mulighet til lønnsjustering på individuelt grunnlag ved professoropprykk og forskeropprykk.
Publisert 30. juni 2015 12:20 - Sist endret 6. mars 2020 16:44