Kompetanseopprykk

Intern personalhåndbok ved UiO

9.0 Innledning

Kompetanseopprykk gis innenfor rammer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og utfyllende retningslinjer fastsatt av UiO.

Kompetanseopprykk er personlig og får ikke konsekvenser for arbeidsoppgaver/plikter eller stillingens plassering ved ledighet.

Se kortfattet informasjon med søknadsskjema beregnet på potensielle søker.

Rutiner og maler i opprykkssaker finner du under rutiner for personalarbeid.

9.1 Opprykk til professor, dosent og forsker SKO 1183

Vilkår og prosedyrer knyttet til kompetanseopprykk er nedfelt i:

Forskriften er endret med virkning for søknader etter 15. september 2015.

Generelle krav til bedømmelse ved UiO går fram av Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger § 9.

Se også fagspesifikke veiledninger:

Søknads- og virkningsdato

Se egen oversikt

Det er viktig at potensielle søkere får nødvendig informasjon om opprykksordningen og de frister som gjelder.

9.1.1 Prosedyrer ved professoropprykk

Fast ansatte førsteamanuenser med halv stilling eller mer kommer inn under ordningen med opprykk til professor. Søkerkategorier:

 1. Søkere med enstemmig erklæring om utvilsom kompetanse som professor I avgitt ved UiO i løpet av de siste seks år
 2. Søkere med kompetanseerklæring fra andre institusjoner (hovedregelen)
 3. Søkere fra UiO som ikke oppfyller forskriftskravene under bokstav A
 4. Søkere med kompetanseerklæring fra andre institusjoner (unntaksregelen*)

For søkere under kategori A kan fakultetet/museet tildele opprykk uten ny bedømmelse.

Søknader under kategori B og C bedømmes i komiteer innenfor nærmere angitte fagområder. 

Søkere under kategori D tildeles opprykk uten ny bedømmelse, dersom fakultetsstyret med eventuell delegering til ansettelsesutvalget har godkjent at  bedømminger fra den andre institusjonen /fakultetet ved den andre institusjonen kan godkjennes. Jf. under.

For søkere med kompetanseerklæring som professor II foretas det en ny bedømmelse, da professor II vurderes ut fra en smalere stillingsbeskrivelse enn professor I.

*Forskriften åpner for godkjenning av eksterne bedømminger, men dette må være basert på en generell godkjenning av alle bedømminger ved den andre institusjonen/fakultetet. Det er ikke anledning til å akseptere enkeltsøknader. 

Det er en sperrefrist (karantenetid) på to år i forhold til tidligere opprykkssøknad, jf. forskriften.  Kunnskapsdepartementet presiserer i brev av 4.11.2016 at i spørsmål om karantenetid bør det skilles mellom de tilfeller det søkes opprykk som medfører ny bedømmingskomité og de tilfellene hvor det allerede foreligger kompetansevurdering som er i samsvar med forskriftens krav. Karantenetiden for å søke opprykk skal ikke gjøres gjeldende i de tilfellene hvor det foreligger en kommisjonsvurdering fra egen institusjon eller fra en institusjon/avdeling (dvs. fakultet) som institusjonen har godkjent, og som er i samsvar med de krav som blir stilt i forskriften.

Fast ansatte førsteamanuenser kan søke om opprykk til professor selv om de har permisjon.

Midlertidig ansatte førsteamanuenser kan ikke søke om opprykk til professor.

Førsteamanuenser ansatt i åremål på innstegsvilkår kan heller ikke søke om opprykk.

Definisjon av "fag" og innholdet i stillingen:
Ifølge forskriftens § 2-2 nr. 2 kan det bare søkes om opprykk innenfor det fag søkeren er ansatt. UiO presiserer at det menes ikke bare faget slik det ble beskrevet gjennom den opprinnelige stillingsbeskrivelsen (betenkningen); det skal også tas hensyn til utviklingen av stillingen fram til søknadstidspunkt, ved å ta høyde for nåværende stillingsinnhold /stillingsbeskrivelse for stillingen.

Se for øvrig forskriftens bestemmelser.

Saksbehandlingsprosedyrer

 • Innsending av søknader ved søknadsfristen
  • Søknad om bedømmelse sendes tjenestevei.
  • Søknaden skal bestå av tre til fem eksemplarer (som fastsatt av fakultetet) av både søknad/søknadsskjema, vedlegg og vitenskapelige arbeider. Det er anledning til å innlevere inntil femten arbeider i forbindelse med bedømmingen. Søkere skal levere inn fullstendig publikasjonsliste. Det legges ved CV, eventuell kompetanseerklæring og eventuell annen aktuell informasjon.
  • Dokumentasjon kan sendes elektronisk i stedet for i papirutgave etter avtale med fakultetet.
  • Instituttleder, dekan eller museumsdirektør må gi uttalelse om at kompetanseerklæringen dekker det fagområde vedkommende er ansatt i. Det må framgå at den enkelte søker er søknadsberettiget og om vedkommende har pedagogisk basiskompetanse.
  • Søknadene behandles av fakultetets ansettelsesorgan.
 • Oppnevning av bedømmelseskomité
  • Fakultetsstyret eller museumsstyret oppnevner bedømmelseskomité innen aktuelle fagområder. Disse styrene kan delegere oppnevningen videre til ansettelsesutvalg for professorater eller til dekan.
  • Sentre under universitetsstyret bør samarbeide med fakultetene om nedsetting av komiteer.
  • Se forskriftens krav til sammensetning av bedømmelseskomité.
  • Ett av kravene er at komiteen "så langt det er mulig, og på de fagområder det er naturlig", skal ha et medlem fra et annet land.
  • I de tilfellene medlem fra et annet land ikke oppnevnes, bør fakultetet redegjøre for hva som er gjort for å sikre seg utenlandsk medlem, og hvorfor en ikke lykkes.
  • Lederen av komiteen kan ikke komme fra egen institusjon.
 • Bedømmelsesarbeidet
  • Komitelederen og søkerinstitusjonen har generelt et spesielt ansvar for bedømmelsen og framdriftsplanen som komitelederen rapporterer i forhold til. Framdrift må være tydeliggjort med strenge frister og formidlet før oppnevning av komiteen.
  • Normalt skal de sakkyndiges vurdering foreligge innen tre måneder etter oppnevning.
 • Søknader som er bedømt
  • Det aktuelle fakultetet sender komiteens vurdering til søkeren til informasjon med merknadsfrist fjorten dager.
  • Etter at fjortendagersfristen er utløpt, tar fakultetsstyret/innstillingsorganet/dekanen stilling til om bedømmelsen skal godkjennes og om opprykk kan anbefales. Det som skal vurderes er om bedømmelsen er foretatt etter gjeldende regler (at saksbehandlingen er foregått korrekt). Det er viktig å påse at godkjenningen er gitt innenfor det fagområdet vedkommende er ansatt i som førsteamanuensis. Det tas stilling til eventuelle merknader fra søkere.
  • Godkjenning av bedømmelse og tildeling av opprykk/avslag på søknad om opprykk behandles av fakultetets/museets ansettelsesorgan for professorstillinger.
 • Lønnsplassering

9.1.2 Prosedyrer ved opprykk til dosent

Fast ansatt førstelektor med minst halv stilling som ved søknad på stilling som dosent ved UiO har fått enstemmig erklæring om utvilsom kompetanse som dosent på det fagområdet vedkommende er ansatt, kan gis opprykk uten ny bedømmelse av fakultetet/museet. Øvrige søkere bedømmes i komiteer innenfor nærmere angitte fagområder.

Søknad sendes eget fakultet/museum, som også har ansvar for oppnevning av sakkyndig komité og søknadsbehandling. Se for øvrig forskriftens regler.

9.1.3 Prosedyrer ved opprykk til forsker SKO 1183

Reglene gjelder for opprykk til forsker SKO 1183 for forskere i SKO 1109 og 1110 i fast stilling, og eksternt finansierte der ansettelsesforholdet er på tre år eller mer. Ved oppnådd professorkompetanse kan ansatte i disse stillingene søke om kompetanseopprykk til forsker SKO 1183, såfremt de ikke har vært bedømt for tilsvarende kompetanse de siste to år. Søknad sendes eget fakultet, og bedømmelse gjennomføres normalt av komité nedsatt ved UiO. For øvrig samsvarer opprykksreglene i stor grad med tilsvarende regler for professoropprykk. Se regelverket.

For søkere med enstemmig erklæring om utvilsom professorkompetanse avgitt ved egen eller annen norsk institusjon de siste seks år og som UiO vurderer som utvilsom, kan fakultetet/museet tildele opprykk uten ny bedømmelse.
Øvrige søkere bedømmes i komiteer innenfor nærmere angitte fagområder.

Opprykk til forsker SKO 1183 er fastsatt i eget regelverk, se innledningen over.

9.2 Prosedyrer ved opprykk til førsteamanuensis og førstelektor

Fast ansatt universitetslektor og amanuensis med minst halv stilling kan søke sitt fakultet/museum om opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor. Det er derimot ikke anledning til å søke om overgang mellom de to stillingskodene førsteamanuensis og førstelektor etter at opprykket til en av stillingskodene er tildelt.

9.3 Doktorgradsopprykk

Vilkår og prosedyrer knyttet til doktorgradsopprykk er nedfelt i:

Følgende stillinger omfattes av ordningen:

 • SKO 1010 amanuensis
 • SKO 1008 høgskolelektor
 • SKO 1009 universitetslektor
 • SKO 1199 universitetsbibliotekar
 • SKO 1108 forsker
 • SKO 1017 stipendiat
 • SKO 1378 stipendiat
 • SKO 1020 vitenskapelig assistent.

Godkjent doktorgrad gir automatisk rett til doktorgradsopprykk/lønnsopprykk. Ved opprykk innplasseres arbeidstakeren som utgangspunkt i laveste lønnstrinn for stillingen, men slik at de sikres to lønnstrinn over lønnsplassering i sin tidligere stilling. For stipendiat og vitenskapelig assistent gir godkjent doktorgrad rett til lønnsopprykk på to lønnstrinn.

Godkjent norsk doktorgrad, utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller dokumentert kompetanse på tilsvarende nivå gjennom vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet gir rett til doktorgradsopprykk/lønnsopprykk for ansatte i stilling som universitetslektor, amanuensis, forsker og universitetsbibliotekar. Fort søkere som tilfredsstiller kravene til å søke om opprykk etter Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger, Reglement for opprykk til stilling som førstebibliotekar eller Reglement for opprykk til forsker SKO 1109 i statlige virksomheter, gis opprykket som stillingsopprykk.  

Opprykk kan tildeles:

 1. ved ansettelse
  Ansettelsesorganet tildeler opprykk ved søknad om opprykk i forbindelse med ansettelse, på grunnlag av uttalelse fra det sakkyndige utvalget som vurderer søkere for stillingen.
 2. i ansettelsesforhold
  Fakultetet eller tilsvarende tildeler opprykk etter søknad. Fakultetet eller tilsvarende kan iverksette opprykk til førsteamanuensis og forsker 1109 for tjenestemann som er kompetent etter opprykksreglene (søknad på grunnlag av kompetanseerklæring uten ny bedømming) selv om vedkommende ikke har søkt om opprykk.

Alle doktorgrader for universitetets egne ansatte blir formelt godkjent/tildelt av Rektor på fullmakt fra universitetsstyret.

Virkningstidspunkt for opprykk er:

 • Uten ny doktorgradsbedømmelse:
  1. tiltredelsestidspunktet (ved ansettelse)
  2. den første dag i måneden etter at søknaden er innlevert (for allerede ansatte)
 • Med ny doktorgradsbedømmelse:
  For opprykk med doktorgrad gjelder opprykket fra første dag i måneden etter at doktorgradsavhandlingen er innlevert til bedømmelse. Dette må dokumenteres. Søknad om opprykk kan først innleveres når søker har fått melding om oppnådd doktorgrad.

 

Publisert 16. jan. 2014 15:40 - Sist endret 3. mars 2021 10:13