Retningslinjer for ansettelse av vitenskapelige assistent ved Helsam

Som vitenskapelig ansatt kan du bruke egne drifts/prosjektmidler til å engasjere forskningsassistanse til faglige eller praktiske oppgaver. Du som engasjerer assistenten blir oppdragsgiver og har ansvar for å følge opp tilsettingen.

Instituttet står som formell arbeidsgiver for vitenskapelige assistenter, og regelverk for tilsettinger ved UiO må følges. Her kan du lese hvordan du går fram.

Innledning


Arbeidskontrakt

Alle som utfører arbeid ved Helsam skal ha en arbeidsavtale og lønnes etter instituttets satser for vitenskapelige assistenter avhengig av utdannelse og eventuelt kompetanse.

Kontakt bilagslønnskonsulent Ada Winge (tittelfelt: Bestilling av timelønn) og be om å få tilsendt nettskjema for timelønn. I god tid, ca 2 – 3 uker,  før arbeidet starter. Ha avklart følgende:

 • Navn på den som skal ansettes
 • Start- og sluttdato for arbeidet (hvis du er usikker, kan du oppgi omtrentlige datoer)
 • Beskrivelse av arbeidsoppgaver 
 • Overslag over hvor mye assistenten skal arbeide (kontakt avdelingens økonom om du trenger hjelpe med å regne på dette)
 • Kontostreng som skal belastes
 • Legg ved CV for fastsettelse av lønn

Timelister

 • Assistenten må føre timelister over arbeidet hun eller han utfører. Listene påføres kontraktsnummer og full kontostreng før kontrolleres av deg som oppdragsgiver og sendes til Ada Winge på epost eller legges i hennes hylle.
 • Timelister må leveres fortløpende, og senest innen tre måneder etter at arbeidet er utført. Merk: Timelister som er eldre enn tre måneder vil ikke bli utbetalt.

Lønnskostnader

Satser (veiledende*)

Kvalifikasjon Stillingskode Lønns-
trinn
Videregående skole 1018 31
Fullført bachelorgrad 1019 41
Fullført mastergrad 1020 51

* Satsene som er oppgitt er veiledende. For endelig fastsettelse av lønnstrinn må vi se an CV og hva slags arbeidsoppgaver som skal utføres.

Lønnsberegning

 • Brutto timelønn: beregning av timelønn
 • Sosiale kostnader (feriepenger, pensjonsforsikring og arbeidsgiveravgift) utgjør 44 % som må legges til bruttosum for lønn.
 • Er du usikker på utregningen og om du har tilstrekkelig med midler til disposisjon så ta kontakt med avdelingens økonom.

Pensjon

 • Pensjon utløses dersom man jobber mer enn 60 timer totalt per måned. Merk: Her skal alle tilsettingsforhold ved UiO regnes med.
 • Siden det ofte er vanskelig å forutse totalt timeantall per måned (flere arbeidsforhold ved UiO, flere oppgaver kommer til underveis), tar vi utgangspunkt i 44 % påslag for alle.

Månedslønn eller timelønn?

Månedslønn gjør tilsettingsforholdet mest oversiktlig for alle og skal vurderes ved tilsetting i mer enn 1-2 måneder i minst 20 %-stilling. Kontakt leder for seksjon for økonomi og personal, Anette Langtvet, dersom du er usikker.

Generelt om vitenskapelige assistenter

 • Ansettelsesvilkårene for vitenskapelige assistenter er nedfelt i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 1-4 (lovdata.no)
 • Man kan ikke være ansatt som vitenskapelig assistent i mer enn maksimalt 2 år
 • Stipendiater og ferdige ph.d.-kandidater kan ikke arbeide som vitenskapelig assistent
 • Forskeroppgaver skal ikke tillegges vitenskapelige assistenter, og vitenskapelig assistentarbeidet skal ikke kreve forskerutdanning.
 • Det må påses at riktig type arbeidsoppgaver ligger under riktig stillingskode. Ved rene sekretæroppgaver skal ikke vitenskapelig assistent koden brukes. Rådfør deg da med bilagslønnskonsulenten.

 

Publisert 9. aug. 2019 13:58 - Sist endret 10. feb. 2020 13:18