Programråd

Alle studieprogram skal ha et programråd. Flere programmer kan ha samme programråd. Det er krav til sammensetning og representasjon i programråd.

 I Normalregler for fakulteter § 7 og i Styrings- og administrasjonsreglement for Det humanistiske fakultet § 7 heter det:

For alle studietilbud som leder fram til en grad skal det opprettes programråd som er delegert det koordinerende ansvar for tilbudet. Ett programråd kan tillegges ansvar for flere studieprogrammer. Programrådet selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Utover dette kan programrådet delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal delegeres til programleder. […] Programrådene skal settes sammen slik at det avspeiler de fagmiljøene som deltar i programmet og sikrer studentene representasjon. […] Det kan også oppnevnes ett medlem i programrådene som ikke representerer noen av disse gruppene. Programrådene rapporterer til dekanen.

På HF praktiseres siste setning slik at rapportering til fakultetet skjer gjennom undervisningsleder på det institutt programmet ligger under.

Fakultetsstyret har 29.01.03 vedtatt at programrådene skal ha følgende sammensetning:

  • 2 studenter: Lov om universiteter og høyskoler § 4-4 (1) lyder: Studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett.
  • 3-6 vitenskapelig tilsatte fra grunnenheter med fag som tilbys som fordypningsfag/studieretning på programmet. Dersom det bare er ett fag som er mulig som fordypningsenhet (80-gruppe), bør programrådet uansett ha minst én vitenskapelig tilsatt fra et annet fag.
  • 1 teknisk-administrativ tilsatt
  • ev. 1 representant fra en brukergruppe (eksternt medlem)

Fakultetet har senere bestemt

  • at man for de vitenskapelige rådsmedlemmene kan ha numeriske istedenfor personlige varaer og at flere vitenskapelige kan ha felles vara.
  • at programmer som fases ut, kan ha reduserte programråd: Reduksjonen vil gjelde andre og fjerde kulepunkt ovenfor.
  • at undervisningsleder bestemmer om ha/un selv eller en annen er programleder, og programleder setter sammen sitt råd.

For de tverrfakultære programmene HF og SV tilbyr, gjelder at programrådet skal ha 6 medlemmer med like mange representanter fra de to fakultetene hvorav to vitenskapelig ansatte – medregnet programlederen – fra hvert fakultet. I tillegg kommer to studenter, som også bør komme fra hvert sitt fakultet. Begge fakultetene har vetorett i utpeking av programlederen.

Publisert 26. mai 2010 12:57 - Sist endret 12. okt. 2015 10:15