Emnetråd

En emnetråd er en samling tematisk beslektede emner. Studenten kan følge emnetråden helt eller delvis utenfor emnegruppene. Emnene i tråden skal gi mulighet til faglig videreføring i et tema som det ikke er rom for i emnegruppene.

Hensikten med en emnetråd er å gi UiOs bachelorstudenter

 • mulighet til å følge temaer i emnegruppene utover emnegruppenes faglige grenser
 • inspirasjon til en god tematisk sammensetning av frie emner

Den tematiske sammensetningen må gjerne krysse fag- og fakultetsgrenser. Emnetråder er tenkt som fleksible oversikter over emner som handler om et felles tematisk område. De er dermed mindre avhengige av formelt samarbeid om emnesammensetning enn for eksempel 40-grupper.

 • Det vil ikke være noen oppmelding til en tråd: Studentene må på vanlig måte melde seg til de enkelte emnene, og de vanlige reglene for opptak vil gjelde.
 • Det vil ikke være noe krav om å ta bestemte emner eller et visst antall studiepoeng.
 • Det vil ikke framgå av vitnemålet eller av noe annet dokument vi utsteder, at emner man har tatt, inngår i en emnetråd.

Krav til emner i en emnetråd

 • Emnene som skal tilbys i en tråd, må ha kapasitet til å ta opp flere studenter. Emner tilbudt i en tråd bør det ikke være vanskelig å komme inn på, særlig ikke hvis de framstår som viktige i tråden og trådens samlede læringsinnhold.
 • Emnene bør ikke ha forkunnskapskrav som gjør det vanskelig å ta emner i tråden. Hvis et emne som er aktuelt for en emnetråd, allerede har forkunnskapskrav for å sikre riktig progresjon i en emnegruppe, må man vurdere om disse kan og bør fjernes. Tråden kan likevel ha forkunnskapskrav f.eks. i form av at man bør ha tatt det første grammatikk-, litteratur- eller områdekunnskapsemnet i en fremmedspråksemnegruppe, at man bør ha fullført første studieår, ha tatt ex.phil. o.l. - alt etter hva trådens overordnede tema er.
 • Det bør ikke være progresjonskrav mellom emnene i en tråd. Emnene må for en stor del tas som frie emner, dvs. innimellom emnene i emnegruppene der det er progresjonskrav og anbefalt rekkefølge på emnene. Det kan legges inn en anbefaling om at man først tar ett eller to bestemte emner i tråden før man velger blant de øvrige emnene som inngår i tråden.

Ansvarsfordeling

Fakultetet, som eier emnetrådordningen, har ansvar for:

 • å drifte websidene knyttet til ordningen for ansatte og for studenter
 • ved oppretting av en emnetråd å sjekke at ulike emnetråder ikke overlapper, og kvalitetssikre emnetråden
 • å vurdere helheten i tilbudet og hvordan ordningen fungerer

Instituttet som røkter en tråd, har ansvar for:

 • å videreutvikle en opprettet emnetråd og godkjenne hvilke emner som videre skal inngå i emnetråden
 • å revidere emnetråden ut fra endringer i studietilbudet og eventuelt foreslå at den ikke lenger tilbys
 • å promotere emnetråden mot aktuelle studietilbud og studentgrupper

Nye emnetråder

Instituttene sender forslag om en ny emnetråd til studiesaker@hf.uio.no. Forslaget må inneholde følgende til nettsiden:

 1. trådens navn
 2. en kort tekst/ingress om målgruppe og faglig innhold
 3. lenker til de (minst tre) første emnene som skal inngå i tråden

Skal emner tilbudt av et annet institutt inngå i tråden, må det andre instituttets undervisningsledelse motta en formell henvendelse om bruk og si ja.

Ansatte og studenter med ideer til en emnetråd henvender seg til instituttet som det er naturlig at røkter tråden.

Revisjon av emnetråder

Dersom det oppdages at det inngår emner i tråden som ikke lenger tilbys, eller ikke lenger bør inngå i tråden, eller man vil foreslå nye emner i en emnetråd, sender man en e-post til instituttet som røkter tråden.

Oversikt over opprettede emnetråder

emnetråd trådrøkter
Arbeidslivets praksiser IMK
Barndom og oppvekst IMK
Film IMK
Litteratur, kognisjon og emosjon ILOS
Rettigheter og friheter IMK
Visuelle studier IFIKK

 

Publisert 22. juni 2015 10:25 - Sist endret 17. okt. 2019 09:48