Vitnemålstekst

Denne nettsiden gir råd om format og innhold til dem som skriver vitnemålstekster.

Den program- eller studieretningsrelaterte vitnemålsteksten gir opplysninger om programmets/studieretningens 1) innhold og organisering og 2) læringsutbytte. Informasjon som framgår ellers av vitnemålet, skal ikke gjentas.

For norskspråklige programmer/studieretninger skal vitnemålsteksten finnes på nynorsk og bokmål, for engelskspråklige programmer/studieretninger bare på engelsk. For årsenheter skal teksten finnes på nynorsk, bokmål og engelsk.

Avstem nynorsk- og bokmålsversjonene mot hverandre slik at de ikke avviker for mye i ordvalg og syntaks. Allerede ved første øyekast bør det være klart at det er samme tekst.

For bachelor- og mastervitnemål gjelder: Vitnemålsteksten starter på øvre halvdel av side 2 på vitnemålet, og fortsetter over på side 3.

For årsenhetsvitnemål gjelder: Vitnemålsteksten står på side 2 på vitnemålet. Teksten skal ha samme struktur som på bachelor- og mastervitnemål. Hele side 2 av vitnemålet står til rådighet for vitnemålstekst.

Ferdige vitnemålstekster sendes fakultetet som besørger at teksten legges inn i Felles studentsystem, og arkiverer teksten på fellesområdet prog-sekr-felles slik at programmene til enhver tid har tilgang til gjeldende versjon av vitnemålsteksten.

1. avsnitt beskriver kort programmets/studieretningens innhold og organisering.

Husk:

 • Programnavn og studieretningsnavn står allerede på vitnemålet.
 • Hva den enkelte student har gjort ut av studiet, framgår av emnelisten på side 4.
 • Nivåforskjellen mellom bachelor og master må gjenspeiles i vitnemålstekstene for de to gradene.
 • Beskrivelsen av bachelorgraden bør dekke både fordypningsgruppen og 40-gruppen(e).
 • I emnelisten på side 4 i bachelorvitnemålet er emnene som inngår i graden, fordelt på emnegrupper og ev. frie emner
 • Teksten skal ikke være så detaljert at den må endres hver gang mindre endringer i programinnholdet gjøres.
 • Teksten må ikke være identisk med noen av punktene i læringsutbyttebeskrivelsen.

Her er noen mulige, men ikke obligatoriske setningsstarter for å beskrive innholdet i programmet/studieretningen:

 • Programmet tar for seg … [fag/tidsperiode/område/programmets idé]
 • Programmet er et (tverrfaglig) studium av …
 • Programmet gir et bredt anlagt …
 • Kandidaten har innblikk/generelle kunnskaper i …
 • Kandidaten har metodiske og teoretiske redskaper for å …

Beskrivelsen av organisering tar særlig for seg forholdet mellom emnegruppene på bachelor og mellom masteroppgaven og de øvrige emnene på master.

►Bachelor

Her er forslag til tekst for de to hovedtypene oppbygning:

 • med 80-gruppa som det sentrale:
nynorsk: I studieprogrammet/studieretninga er det lagt vekt på emne i X (emnegruppe av minst 80 studiepoengs omfang) og emne frå eit anna fagområde som støttar desse (emnegruppe av minst 40 studiepoengs omfang). I tillegg vel studenten nokre emne fritt.
bokmål: I studieprogrammet/studieretningen er det lagt vekt på emner i X (emnegruppe av minst 80 studiepoengs omfang) og emner fra et annet fagområde som støtter disse (emnegruppe av minst 40 studiepoengs omfang). I tillegg velger studenten noen emner fritt.
 • med en felles 40-gruppe og faglig ulike 80-grupper:
nynorsk: Programmet/Studieretninga består av ei obligatorisk, programdefinerande emnegruppe (emnegruppe av minst 40 studiepoengs omfang). Dertil vel studentane ei fagleg fordjupingsgruppe (emnegruppe av minst 80 studiepoengs omfang) og nokre emne fritt.
bokmål: Programmet/Studieretningen består av en obligatorisk, programdefinerende emnegruppe (emnegruppe av minst 40 studiepoengs omfang). Dertil velger studentene en faglig fordypning (emnegruppe av minst 80 studiepoengs omfang) og noen emner fritt.

Master

nynorsk: Programmet/Studieretninga består av ei masteroppgåve som er eit sjølvstendig arbeid etter vitskaplege kriterium i metode og form skrive under rettleiing, av obligatoriske emne i eit omfang av x studiepoeng og x studiepoeng med fritt valde emne.
bokmål: Programmet/studieretningen består av en masteroppgave som er et selvstendig arbeid etter vitenskapelige kriterier i metode og form skrevet under veiledning, av obligatoriske emner i et omfang av xx studiepoeng og xx studiepoeng fritt valgte emner.
engelsk: The Master’s programme/programme option consists of a Master's thesis, an independent piece of research scientific of a theoretical or empirical nature carried out under the guidance of a supervisor, of xx credits compulsory and xx credits elective courses.

2. avsnitt sier noe om læringsutbyttet

Her skal "Hva lærer du?"-tekstene som finnes på program/studieretningssidene på nett, benyttes.

 

Publisert 11. sep. 2012 14:44 - Sist endret 17. nov. 2017 12:16